Gå direkt till innehåll
Ulla Hamilton: Ny cykelplan för bättre framkomlighet och säkrare cykelmiljö i Stockholm

Pressmeddelande -

Ulla Hamilton: Ny cykelplan för bättre framkomlighet och säkrare cykelmiljö i Stockholm

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Det ska bli enklare och säkrare att cykla i hela Stockholms stad, och Cykelplan Stockholm 2012 är viktig för att uppnå detta. Det slog trafikborgarrådet i Stockholms stad Ulla Hamilton (M) fast när hon i dag presenterade Cykelplan Stockholm 2012. Planen, som trafikkontoret i Stockholms stad tagit fram, tar sin utgångspunkt i Stockholms stads Framkomlighetsstrategi och innehåller förslag på utbyggnad av pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk i cykelnätet.

– Att cykla i Stockholm skall vara tidseffektivt, enkelt och säkert. Den nya cykelplanen presenterar ett ambitiöst åtgärdsprogram för att stärka Stockholm som cykelstad och möta stockholmarnas nya vanor där allt fler cyklar dagligen och under stora delar av året, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M), ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad.

I juni 2010 fick trafikkontoret i Stockholms stad i uppdrag att ta fram en cykelplan för hela Stockholms stad. Uppdragets huvudinriktning var att förbättra förutsättningarna för ett ökat cyklande och förbättrad framkomlighet i Stockholms stad med fokus på pendlings- och arbetsresor.

– Den nya cykelplanen tar ett långsiktigt helhetsgrepp på cykelfrågor i Stockholms stad, både för boende, besökare och arbetspendlare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 – Om fler stockholmare väljer cykeln så förbättras framkomligheten i staden för alla trafikslag, det är en framtidsfråga för Stockholm som förväntas växa starkt och bli en miljonstad till 2025 samtidigt som gatuutrymmet inte ökar, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Vid sitt sammanträde torsdagen den 15 mars beslutar trafik- och renhållningsnämnden om att skicka ut förslaget till ny cykelplan på bred remiss.

Material:
Cykelplan Stockholm 2012 kan laddas ned på länk:

http://db.tt/LIjGXmD6 - obs, exklusive bilagor, se komprimerad större fil för samtliga bilagor.

Komprimerad fil med Cykelplan Stockholm 2012 inkl. bilagor med kartbilder i högupplöst (tot. 23 mb) pdf-format kan laddas ned på länk:
http://db.tt/VSVjqB9J

Presentationen som visades vid pressträffen i dag 1/3:
http://db.tt/v8rv5hLl

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekretare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Bakgrund:
I juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en ny cykelplan för Stockholms stad. Uppdraget bestod i att foga samman de tidigare inner- och ytterstadsplanerna för cykel samt att i planen fokusera på pendlingscyklister och arbetsresor.

I remissversionen av Framkomlighetsstrategin betonas vikten av att prioritera kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel för att upprätthålla en god framkomlighet samtidigt som Stockholm växer.

Cykelplanens två övergripande mål är att det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm samt att andelen cyklister ska öka. Cykelplanen omfattar en mängd åtgärder som behöver göras för att nå de övergripande målen. Det är dels åtgärder som syftar till att skapa en väl fungerande infrastruktur, dels för att kommunikation och för att hitta former för samverkan. Planen redogör även för kostnader och uppföljning av de åtgärder som planeras med sikte på 2030.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 91 26
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare för bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Relaterat material