Gå direkt till innehåll
Henrik Larsson, chef för enheten för stor olyckor på MSB.
Henrik Larsson, chef för enheten för stor olyckor på MSB.

Nyhet -

MSB ökar takten med anledning av Riksrevisionens rapport

  Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten avseende kärnteknisk verksamhet är tillfredsställande.
  MSB välkomnar Riksrevisionens granskning och ser den som ett viktigt verktyg för att fortsätta utveckla och förbättra arbetet med att hantera konsekvenserna av kärnteknisk olycka.

  Riksrevisionen har granskat regeringen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) samt länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Halland och Västmanland. Granskningen visar att statens säkerhetsarbete vid kärnteknisk verksamhet som helhet inte kan bedömas som tillfredsställande.

  Riksrevisionen rekommenderar därför ansvariga myndigheter att vidta ett antal åtgärder. MSB ska därför öka tillsynen över länsstyrelserna, som enligt förordning har räddningstjänstansvaret för hanteringen av kärnteknisk olycka, samt stärka återkopplingen.

  - MSB har en god förmåga att bedriva krishantering vid en kärnteknisk olycka. Men precis som i alla verksamheter så finns det utvecklingspotential. Vi ser Riksrevisionens rekommendationer som viktiga inspel i vårt förbättringsarbete, säger Henrik Larsson chef för enheten för stor olyckor på MSB och fortsätter:

  - Tillsyn är ett jätteviktigt arbetssätt för att beredskapen ska kunna bibehållas och förbättras. Vi har redan påbörjat detta utvecklingsarbete under året. Exempelvis har vi under hösten rekryterat ytterligare medarbetare till området som arbetar med tillsyn. Under perioden 2020-2022 kommer MSB att genomföra tillsynsbesök hos samtliga 21 länsstyrelsernas gällande deras beredskap för att hantera kärnteknisk olycka, säger Henrik Larsson.

  Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ska ge MSB uppdraget att ta ett sammanhållande ansvar för att:

  • Utarbeta en gemensam nationell strategi för sanering efter en kärnteknisk olycka och se till att samöva sanering inom ramen för befintlig övningsverksamhet inom kärnenergiberedskapen.

   Arbetet med att titta på strategier samt avfallsproblematik har påbörjats i den nationella expertgruppen för sanering som MSB leder. I strategin kommer även övningsverksamhet ingå. Vi avser ta ett sammanhållande ansvar för en nationell strategi för sanering.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig