Gå direkt till innehåll
Så arbetar MSB med att förebygga illegal användning av sprängämnen

Nyhet -

Så arbetar MSB med att förebygga illegal användning av sprängämnen

Med anledning av sprängningarna som inträffat den senaste tiden får MSB en del frågor om vad myndigheten gör kopplat till reglering av sprängämnen.

I MSB:s uppdrag ingår att göra flera åtgärder på området. En av åtgärderna är att höja kunskapen om problemet med att kemikalier kan användas till brottslighet. MSB gör arbetet i samarbete med Polisen och Försvarsmakten.

− MSB ger ut vägledning på det brottsförebyggande området, och deltar i relevanta möten och konferenser för att höja berörda parters medvetenhet om problematiken. I september 2019 gav MSB ut en vägledning riktad till dem som hanterar kemiska produkter, däribland sprängämnen, om hur de kan öka sitt skydd mot att dessa används i brottsliga sammanhang, säger Lorens van Dam, fysikalisk kemist på MSB. 

Syftet med vägledningen är att försvåra, och i bästa fall förhindra, terrorism och annan allvarlig brottlighet med kemikalier och kemiska produkter. Den riktar sig framför allt till lite mindre verksamheter som själva inte har kunskap eller resurser att ta sig an detta område.

Vägledning om kemikalier i terrorism och annan allvarlig brottslighet


Reglering av sprängämnen

En annan åtgärd MSB gör är ge ut regler om hantering av sprängämnen med stöd av lagen om brandfarliga och explosiva varor. De flesta av dessa regler finns för att skydda mot olyckshändelser, men det finns även krav när det gäller skyddet mot brottsliga handlingar. Vid förvaring av sprängämnen måste en viss nivå av inbrottsskydd finnas och alla sprängämnen ska vara försedda med en unik identitetsmärkning så att de kan spåras från det att de tillverkas till att de förbrukas.

MSB ansvarar för prövning av tillstånd och för tillsynen gällande tillverkning, bearbetning och destruktion av sprängämnen. För övrig hantering är det kommunerna som ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn.

Enligt 10 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska förluster av explosiva varor omedelbart anmälas till polisen. MSB har ingen statistik över stölder eller andra förluster av sprängämnen.

Explosiva varor - Så säger lagen och MSB:s föreskrifter


Reglering av sprängämnesprekursorer

MSB är behörig myndighet för reglerna om sprängämnesprekursorer, vilket är utgångsämnen till tillverkning av hemgjorda sprängämnen. I korthet innebär regleringen att privatpersoner inte får köpa, föra in, inneha eller använda flera av dessa ämnen utan tillstånd från MSB till det, och att ekonomiska aktörer, bland annat säljare, måste rapportera misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden av produkter med sprängämnesprekursorer till polisen.

MSB prövar privatpersoners tillstånd till de aktuella ämnena och ger ut vägledning till berörda parter.

Utgångsämnen till hemgjorda bomber – sprängämnesprekursorer


Regeringsuppdrag om sprängämnessäkerhet

MSB har, i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten, regeringens uppdrag att vidta och föreslå åtgärder för att minska den illegala användningen av sprängämnen. Arbetet görs i en arbetsgrupp där även flera andra berörda myndigheter ingår. Gruppen har lämnat flera förslag till åtgärder till regeringen, bland annat den befogenhet som Tullverket fick 2017 om att kunna kontrollera sprängämnen och pyroteknik vid inre gräns (gräns mot annat EU-land).

Utökade befogenheter för Tullverket vid gräns mot annat EU-land

MSB:s brottsförebyggande arbete

Tillsyn av lagen om brandfarliga och explosiva varor hos kommunerna (LBE)

MSB följer årligen upp kommunernas tillståndsgivning och tillsyn. Du hittar den senaste årsuppföljningen (2018) längst ner på sidan som länken nedan hänvisar till. 

Tillsyn samt årsuppföljning av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig