Gå direkt till innehåll
Tre nya regeringsuppdrag till myndigheterna kopplat till totalförsvarsplanering

Nyhet -

Tre nya regeringsuppdrag till myndigheterna kopplat till totalförsvarsplanering

Den 15 december fattade Riksdagen beslut om inriktningen för det civila försvaret för åren 2021-2025. Totalförsvarsbeslutet bekräftar regeringens satsningar och förslag inom området civilt försvar. Nu har regeringen också fattat beslut om tre nya uppdrag till MSB, Försvarsmakten och de bevakningsansvariga myndigheterna som handlar om den fortsatta totalförsvarsplaneringen.

De tre uppdragen är:

  • inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret,
  • anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 samt
  • uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret.

- Det är glädjande att regeringen lägger så stor vikt vid utvecklingen av det civila försvaret. Satsningarna är konkreta och kommer att bidra till att förmågehöjande åtgärder vidtas i hela samhället, säger Camilla Asp, chef för avdelningen krisberedskap och civilt försvar.

Hon fortsätter:

- MSB har under flera år målmedvetet arbetat tillsammans med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter för utvecklingen av det civila försvaret. Vi kommer att fortsätta bygga ett modernt civilt försvar, som också kommer att stärka samhällets beredskap i fredstida kriser.

Inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret

MSB och Försvarsmakten ska fortsatt stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter samt regioner och kommuner stärker sin förmåga att hantera höjd beredskap och då ytterst krig. Uppdraget innebär att ta fram planeringantaganden utifrån bl.a. den politiska inriktningen i totalförsvarspropositionen (2020/21:30) och att fortsatt främja och utveckla en sammanhängande planering tillsammans med berörda myndigheter. Därtill ska MSB och FM ta fram en gemensam bedömning av förmågan i totalförsvaret inför nästa försvarsbeslut. En redovisning av myndigheternas arbete ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 september 2021.

- Totalförsvarsplanering är ett omfattande och komplext arbete. Det krävs att alla som berörs har förståelse för hur vi ska utvecklas som samhälle och vet vad de själva ska göra i sin egen organisation för att vi ska nå målet. En sammanhängande planering är verktyget som hjälper oss att göra denna utvecklingsresa tillsammans så effektivt som möjligt, säger Camilla Asp och fortsätter:

- Jag vill understryka att detta är ett lagarbete. Uppdraget går bara att lösa tillsammans med andra berörda myndigheter. Vi och Försvarsmakten kommer att börja med att analysera uppdraget och hur vi bäst tar oss an det. I början av nästa år återkommer vi till bevakningsansvariga myndigheter kring hur vi kommer att jobba med detta framöver.

Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025

I detta uppdrag ger regeringen inriktning om vilka förmågor som de bevakningsansvariga myndigheterna behöver utveckla. Utgångspunkten är målet för det civila försvaret och det som i övrigt anges i totalförsvarspropositionen. MSB och Försvarsmaktens antaganden om det väpnade angreppet ska användas som stöd och MSB ska tillhandahålla metodstöd för arbetet.

Varje år ska bevakningsansvariga myndigheter redovisa genomförda och planerade beredskapsåtgärder. Man ska också lämna en bedömning av förmågan att bidra till målet för civilt försvar. Redovisningen görs till respektive myndighets departement med kopia till MSB senast 1 oktober.

För att underlätta i arbetet kommer MSB att skapa sammanhållen process med ett metodstöd.

- På så vis kommer alla berörda myndigheter att kunna arbeta på ett likvärdigt sätt som är en förutsättning för att uppnå målet för det civila försvaret, säger enhetschef Henrik Moberg, enheten för inriktning av beredskapsplanering.

Uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret

En viktig del i att utveckla uppföljningen av det civila försvaret är att samordna och strukturera det arbete som redan i dag genomförs av centrala aktörer. Regeringen ger därför i uppdrag till MSB, som har i uppgift att bland annat utveckla och stödja arbetet med civilt försvar, att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret. I detta uppdrag ska MSB, i samverkan med övriga berörda aktörer, övergripande bedöma beredskapsåtgärder och följa upp förmågan i totalförsvaret. Bedömningen görs med utgångspunkt i målet för det civila försvaret och utifrån varje viktig samhällsfunktion, samt utifrån det som i övrigt anges i totalförsvarspropositionen. Bedömningen ska redovisas årligen i februari med start 2022.

- Arbetet kräver en gemensam syn på vilka förmågor som behöver utvecklas och hur förmågebyggandet ska följas upp. En gemensam tidplan för aktiviteter, möten och spel blir nyckeln till framgång, säger Jim Kronhamn, tillförordnad chef för enheten för strategisk analys.

Ämnen

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN