Gå direkt till innehåll
Worldwatch: Norden visar hållbar väg

Pressmeddelande -

Worldwatch: Norden visar hållbar väg

Det saknas ledare som tar människors engagemang för hållbarhet på allvar, anser Worldwatch. Norden kan gå i spetsen för ett EU som sätter press i frågan, hoppas miljöinstitutets chef Robert Engelman.

Vid ett besök i Stockholm i fredags hyllade Robert Engelman de nordiska länderna för att de tidigt tog täten i miljöfrågor, i och med bland annat Stockholmskonferensen om miljö 1972 och Brundtlandkommissionen på 1980-talet. Men sedan har de haft svårare att sätta agendan, beklagar han.

– Jag skulle gärna se att deras röst hördes mer, att de gjorde mer avtryck internationellt och kunde ge frågan mer vikt. Jag träffade EU:s klimatkommissionär, danska Connie Hedegaard, i fjol och bad henne att inte sluta pressa USA om koldioxidskatt för flyget, säger Robert Engelman.

Krävs politiskt ansvar

Engagemanget är stort bland människor världen runt, men det saknas ledare som tar striden för hållbarhet, anser Robert Engelman som började med Stockholm för att sedan resa vidare till Köpenhamn och Helsingfors för att presentera Worldwatchs årliga rapport State of the World. Det skedde vid seminarier ordnade i samarbete med Nordiska ministerrådet.

– Vi kan inte vänta på att någon ska peka ut riktningen, alla måste ta ansvar för utvecklingen. Men det krävs politiskt ledarskap, om inte regeringar agerar blir vi aldrig hållbara, säger han.

– Jag ser många tänkbara ledare, men de är inte där än. Det finns en ung man i Tyskland, han är 15 år, som uppmanat människor att hjälpa till att plantera en miljard träd. Ungdomar över hela världen har anammat idén. Det kommer inte att rädda världen, men att plantera träd är viktigt.

Verklig hållbarhet

Temat för årets rapport är hållbarhet, ett begrepp som alltmer urvattnats och nu bara betyder ”en aning bättre”, anser Robert Engelman.


– Vi behöver ingen ny definition, den som Gro Harlem Brundtland lanserade i sin rapport 1987 gäller fortfarande: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Däremot behöver vi nya sätt att uppfylla den.

Många av Worldwatchs tankar och förslag är radikala. Robert Engelman skulle gärna se mer handfasta exempel på människors engagemang för hållbarhet – fler protester, demonstrationer och ickevålds-protester. Regeringar måste tvings ur storfinansens grepp, anser han.

”Grön tillväxt” tror han kan fungera i utvecklingsländer, men inte i industrialiserade länder. De måste tvärtom satsa på ”grön minskning” av ekonomin, så att de möter u-länderna på en balanserad nivå.

– Man kan nå en bit genom att konsumera mindre, men inte hela vägen. Kanske behöver vi skada ekonomin en smula mer. Människor kommer att förlora sina jobb, men då måste vi ställa krav på att regeringarna ger dem jobb. Att tala om grön tillväxt för hela världen när vi redan konsumerar ett och ett halvt jordklot går inte.

Robert Engelman betonade också jämställdhetens vikt för att nå verklig hållbarhet. Inte bara för att kvinnor konsumerar mindre av jordens ändliga resurser, utan för att jämställda kvinnor också föder färre barn. Det minskar trycket på jordens resurser väsentligt om folkökningen bromsas.

Men hållbarheten kan inte ökas om den inte först kan mätas på ett vetenskapligt sätt, framhåller Worldwatch i rapporten. Där gör Stockholm Resilience Center ett bra arbete, anser Robert Engelman.

State of the World-rapporten inleds med en text av centrets grundare Carl Folke, som beskriver planetens gränser i nio olika processer: klimatförändring, förlust av biodiversitet, kvävecykeln, fosforcykeln, ozonminskning, havsförsurning, färskvattenanvändning, markanvändning, kemisk förorening och mängden partiklar i atmosfären. De tre första har redan passerat en gräns där de riskerar att inte kunna återställas, enligt centret.


Johan Rockström vill ha mod

Centrets chef Johan Rockström talade också på seminariet i Stockholm. Han instämde i efterlysningen av ledare som på allvar för upp hållbarhet på dagordningen:

– Det finns enorma mängder empiriska bevis, det finns inga ursäkter för att inte agera. Det krävs tuffa beslut. Vi behöver modiga ledare som Ghandi, King och Mandela. Vi behöver företag som visar att det är lönsammare att göra affärer på ett hållbart sätt.

Han håller inte med Robert Engelman om att definitionen av hållbar utveckling socialt, politiskt och ekonomiskt fortfarande är giltig.

– Det är en ny situation, vi måste definiera om hållbarhet. Den traditionella tillväxtmodellen höll till 1989. Då passerade koldioxidhalten i jordens atmosfär 350 ppm, vi nådde mättnadsnivån för klimatet och ekosystemen, sade Johan Rockström.

Nordkalotten viktig

– Vi trodde att systemen svarar på förändringar linjärt. Men de kan ha olika vilolägen, och tippa över i ett nytt där de fastnar. Till exempel blir jordens kylsystem, Arktis, i stället ett värmesystem om all is smälter. Då drar det till sig solens strålning i stället för att reflektera den.

På seminariet talade även Husamuddin Ahmadzai från Nordiska miljöfinansieringsbolaget, Nefco. Han lyfte bland annat fram Nordens viktiga roll för att bevara viktiga marinekologiska system som ger oss mat från havet. Av jordens 64 nyckelsystem finns 16 inom Nordkalotten.

– Vi kan lyckas, det visar framgången med Montrealprotokollet, som stoppat minskningen av ozonskiktet.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.

I alla huvudstäder har Nordiska ministerrådet ett informationskontor - Norden i Fokus. Norden i Fokus Sverige arrangerar detta seminarium


Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Presskontakt

Annika Nummelin

Annika Nummelin

Presskontakt Projekledare/Kommunikationsrådgivare Sverige

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Nordiska ministerrådet
Drottninggatan 30
101 39 Stockholm
Sweden