Pressmeddelande -

Bröstcancer: Zometa minskar spridning av tumörceller till benmärgen

Cytostatika (cellgift) kan ges innan operation för att krympa och stoppa spridningen av bröstcancer. Nu visar en ny studie att tillägg av Zometa till cytostatika innan operation kunde minska förekomsten av spridda tumörceller till benmärgen (1).

Zometa (zoledronsyra 4 mg) är en bisfosfonat som idag används för att förhindra eller senarelägga skelettkomplikationer och benbrott vid skelettmetastaser. Den används även mot tumörinducerad hyperkalcemi. Zometa har på senare tid visat sig ha en skyddande effekt mot återfall i bröstcancer i en större studie (2). Vid årsskiftet ansökte Novartis om godkännande för denna nya indikation.

Laboratoriestudier har tidigare pekat på att Zometa, förutom att stärka skelettet, även kan skydda mot återfall och spridning av cancern till andra delar av kroppen, så kallade fjärrmetastaser. Mycket forskning pågår för närvarade på detta område och senaste exemplet är denna studie som nu publiceras i majnumret av den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology.

Studien huvudsyfte var att utvärdera Zometas påverkan på spridda tumörceller i benmärgen efter tre månader hos kvinnor med bröstcancer.

Spridda enstaka tumörceller är det första steget för utvecklingen av fjärrmetastaser. Oftast sprider sig bröstcancer just till skelettet (3). Förekomst av spridda tumörceller i benmärgen vid bröstcancer är en faktor som man vet ökar risken för att utveckla fjärrmetastaser. Fjärrmetastaser är huvudorsaken till att kvinnor avlider i bröstcancer.

I studien ingick 120 kvinnor som nyligen diagnostiserats med mellanstor till stor brösttumör (stadium II-III). De slumpades att få antingen 4 mg zoledronsyra var tredje vecka som tillägg till cytostatika eller endast behandling med cytostatika. Behandlingen med cytostatika pågick i 18 veckor medan Zometa gavs under ett år. Prover togs från benmärgen vid studiens start och efter tre månaders behandling.

När studien startade hade 43 respektive 48 procent av patienterna tumörceller i benmärgen i de två grupperna. Efter tre månaders behandling visade sig endast 30 procent av de patienter som fick tillägga med Zometa ha tumörceller i benmärgen, att jämföra med 47 procent hos de som endast fick cellgifter (p=0,054). Även om skillnaden här inte var signifikant visar den ändå på ett starkt till stöd för hypotesen att zoledronsyra har en tumörhämmande effekt genom sin påverkan på spridda tumörceller (DTC).

Bland de som inte hade några tumörceller i benmärgen vid studiens start var 87 procent av de som fick tillägg med Zometa fortfarande fria från tumörceller i benmärgen efter tre månader, jämfört med endast 60 procent bland de som enbart fick cytostatika (p=0,030).

Dessutom tycktes brösttumören påverkas positivt av tillägget med Zometa då brösttumören oftare var bortbehandlad vid operationstillfället tre månader efter behandlingsstart (13 jämfört med 8 patienter).

Resultatet från studien stöder hypotesen att Zometa motverkar metastaser genom sin påverkan på spridda tumörceller.

– Resultaten från denna och tidigare studier pekar på att Zometa har tumörhämmande egenskaper utöver den positiva skelettstärkande effekten. Detta har inneburit att vi idag är betydligt mer frikostiga med att ge tillägg med Zometa i ett tidigt skede av bröstcancersjukdomen, säger Henrik Lindman, överläkare vid onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Författarna till studien avslutar med att poängtera att ytterligare studier behövs för att få mer kunskap om när, med vilken dos och vilka kvinnor med bröstcancer som ska behandlas med bisfosfonater.

Läs mer om studien på Lancet Oncologys hemsida.

Tidigare signifikanta studieresultat har visat att Zometa som tillägg till kemoterapi ger en ökad effekt för att minska tumören innan operation (4), läs mer här.

Fakta om Zometa
Zometa (zoledronsyra 4 mg) är en bisfosfonat som ges var tredje till fjärde vecka i form av en infusion (dropp) som tar 15 minuter. Zometa är godkänd i Sverige sedan 2002 för att förebygga skelettrelaterade händelser (patologiska frakturer, ryggradskompression, strålning av eller kirurgiskt ingrepp i benvävnad eller tumörinducerad hyperkalcemi) hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser.

Zometa är den enda bisfosfonat som har bred indikation och som visat sig effektiv att användas för att förebygga skelettrelaterade händelser vid flera olika tumörtyper. De vanligaste är bröst-, prostata-, lung- och njurcancer. Laboratoriestudier har även pekat på att Zometa kan skydda mot återfall och spridning av cancern till andra delar av kroppen (fjärrmetastaser) (5).

Zometa minskar risken för skelettkomplikationer genom att göra omgivningen mindre gynnsam för cancerceller. Läkemedlet hämmar nedbrytningen av benvävnad som sker i samband med benvävnadsmetastaser genom att motverka den abnorma aktiveringen av osteoklaster (celler som normalt bryter ner benvävnad) och osteoblaster (celler som normalt bygger upp ny benvävnad).

Zometa har även nyligen i den så kallade ABCSG-12 studien (2), som första bisfosfonat, visat sig ha en skyddande effekt mot återfall i bröstcancer. Novartis ansöker nu om att få ett godkännande för denna nya indikation, läs mer om Zometa och denna studie här.

Kontaktpersoner
Henrik Lindman, överläkare onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 0706-88 48 78


Referenser
1. Aft R et al. Effect of zoledronic acid on disseminated tumour cells in women with locally advanced breast cancer: an open label, randomised, phase 2 trial. The Lancet Oncology, Volume 11, Issue 5, 421-428, May 2010

2. Gnant, M. et al. Adjuvant Endocrine Therapy Plus Zoledronic Acid in Premenopausal Women With Early Breast Cancer: First Efficacy Results from ABCSG-12. N Engl J Med 2009 Feb 12;360:679-691.

3. Imaginis.com. Advanced (metastatic) Breast Cancer page. Available at: www.imaginis.com/breasthealth/metastatic.asp; section: “metastatic”

4. Winter MC, Thorpe HC, Burkinshaw R, Beevers SJ, Coleman R. The addition of zoledronic acid to neoadjuvant chemotherapy may infl uence pathological response exploratory evidence for direct anti-tumour activity in breast cancer. Cancer Res 2009; 69: abstr 5101.

5. Mundy, GR, et al. Metastases to bone: causes, consequences and therapeutic opportunities. Nat Rev Cancer. 2002;2:584-593.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • hormonkänslig bröstcancer
  • bröstcancer
  • bisfosfonat

Fakta om Novartis
Novartis AG erbjuder lösningar inom hälso- och sjukvård som tillgodoser föränderliga behov hos patienter och samhälle. Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2008 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information se www.novartis.com, www.novartis.se samt pressrummet på MyNewsdesk.

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll