Gå direkt till innehåll
Ny VA-taxa i Båstads kommun

Pressmeddelande -

Ny VA-taxa i Båstads kommun

Sedan årsskiftet gäller en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Båstads kommun. Liknande VA-taxestruktur finns sedan tidigare i alla övriga kommuner inom NSVA och följer i stort branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag. I början av mars kommer den första fakturan med den nya taxan.

Huvudsaklig förändring är att avgifterna för Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer överens med kostnaderna. Detta innebär att vissa kunder får betala mer och andra mindre än innan. Tidigare debiterades exempelvis dagvattenavgiften som en fast avgift per fastighet oavsett storlek. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar och lagerlokaler, innebär den nya taxan en höjning eftersom dagvattenavgiften nu debiteras per kvadratmeter tomt. För verksamheter med stor vattenförbrukningen men liten tomtyta, innebär det istället en sänkning.

– För ett genomsnittligt småhus i områden med dagvattenhantering innebär den nya VA-taxan en ökning på 5,5 procent eller 23 kr/mån. För småhus utan dagvattenanslutning innebär det däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster de använder, säger Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära tjänster, NSVA.

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på drygt sju procent eller 20 kr/månad.

– Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, som många tror, utan finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat, fortsätter Andreas Björnevik. Det innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar. I en till ytan stor kommun, men med få invånare innebär det vanligen högre VA-avgifter.

Framöver kommer VA-fakturan var tredje månad till privatkunder och avser tre månader. Den första fakturan som kommer i början av mars avser januari-mars 2016. De övriga fakturorna kommer i juni, september och december.

Företagskunder och kommunala verksamheter kommer i mars att få en faktura för januari till mars. Därefter kommer dessa kundgrupper att få VA-fakturan varje månad.

ORDLISTA

VA-avgifter beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Anläggningsavgift är engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyanslutning till ledningsnätet.

Brukningsavgifter betalas när man är ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och består vanligen av både fasta och rörliga avgifter baserade på vad man är ansluten till och hur mycket vatten man förbrukar. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.


Ämnen

Kategorier

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.

Kontakter

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Presskontakt Chef Kundnära tjänster 010-495 87 89
Maria Wallentin

Maria Wallentin

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 43
Anna Troedsson

Anna Troedsson

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-495 87 32
Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Ebba Eberhard (f.d. Bergholm Cohen)

Presskontakt Kommunikatör Intern och extern kommunikation, pressfrågor, sociala medier. 010-490 97 49

Relaterat innehåll

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg