Pressmeddelande -

Tvångsdeportationer på tisdag: Migrationsverket erkänner brister i mail till svensk familj

Rörelsen #vistårinteut har information om att minst en åldersuppskriven ensamkommande ungdom ska deporteras till Kabul på tisdag. Vi är starkt kritiska till tvångsdeportationer av ensamkommande unga. Amnesty är inkopplat. Se vårt tidigare pressmeddelande   

Dessutom har vi information om att en 21-årig konvertit som varit i Sverige i 4 år ska tvångsdeporteras. Denna ungdom har mottagit ett tiotal hot som polisanmälts på grund av att han har lämnat islam. Enligt pastorn i hans församling, Bengt Sjöberg, påstår Migrationsverket att det inte finns internet i Afghanistan. Det kunde ungdomens juridiska biträde motbevisa men Migrationsverket tog ingen notis vid det. Enligt Bengt Sjöberg är det fullständigt uppenbart för honom att ungdomen är genuint kristen.    

Vi har fått tillgång till en mailväxling mellan Carl Bexelius, Migrationsverkets rättsavdelning och ungdomens svenska familj. I mailväxlingen framgår att Migrationsverket själva är fullt medvetna om de brister i rättssäkerheten som #vistårinteut påtalat gång på gång. Man är också fullt medveten om att man "(i stor utsträckning)" haft "oerfaren personal vilket "har lett till att beslut i för stor utsträckning är bristfälligt motiverade".

Vi kommer här nedan att citera delar av mailväxlingen.

Känner igen brister som uttrycks av JO
Bexelius:
"Migrationsverket tar JO:s iakttagelser på allvar och känner, tyvärr, igen de brister som där uttrycks från våra egna kvalitetsuppföljningar för början av året." 

Avgör Migrationsverket ålder på utseendet?
Bexelius beskriver att Migrationsverket godtar "den ålder som den asylsökande uppger och det är endast när det är uppenbart för alla och envar att det inte rör sig om ett barn som myndigheten registrerar den asylsökande som vuxen." 

Systemet håller inte - ger rättsosäkerhet
Bexelius: "Under 2015 ansökte ungefär 35 000 barn utan vårdnadshavare om asyl i Sverige. Totalt sökte 163 000 personer om asyl det året. Migrationsverket tvingades också på mycket kort tid att rekrytera personal för att hantera den stora mängden asylsökande. De flest sökte under hösten och Migrationsverket hade stora svårigheter att klara av det grundläggande uppdraget att registrera asylsökande och säkerställa att, framför allt, barn fick boende och omvårdnad. Underlaget för att ta ställning till åldern saknades ofta helt eller var mycket bristfälligt. Migrationsverket ska därefter, i samband med det slutliga beslutet, ta ställning till åldern. Denna bedömning kan många gånger vara svår att göra eftersom det ofta saknas tillförlitlig bevisning rörande den enskildes ålder. Dessa svåra bedömningar i kombination med (i stor utsträckning) oerfaren personal har lett till att beslut i för stor utsträckning är bristfälligt motiverade (vår kursivering)." 

Identifierat bristerna i egen kvalitetsuppföljning
Bexelius: "Denna brist har vi identifierat i en kvalitetsuppföljning som presenterades i början på året, och överensstämmer med de iakttagelser JO nu gör. Med anledning av detta har Migrationsverket under våren genomfört en omfattande utbildningsinsats för samtliga asylbeslutsfattare, som även inkluderar vidare träning på enheterna. Just åldersbedömning av registrerade barn utan vårdnadshavare har varit i fokus för denna utbildningsinsats."

Enskild utbildningsinsats inte tillräcklig
Bexelius: 
"Samtidigt vet vi att en enskild utbildningsinsats inte är tillräcklig för att hantera de brister vi identifierat."

Omöjliggör lagen rättssäkra prövningar?
Bexelius: "Migrationsverket kan inte remittera avslutade ärenden till RMV [Rättsmedicinalverket] utifrån den lagstiftning vi har eftersom Migrationsverket inte handlägger ärendena längre. Det rör sig om antingen ärenden som ligger för prövning i domstol eller så är ärendet avslutat. Är ärendet avslutat finns det hinder i lagstiftningen för att på nytt pröva frågan om uppehållstillstånd under fyra år."

Ämnen

  • Juridik

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732