Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI – MARS 2006

Industriellt genombrott för Obducat · Periodens omsättning uppgick till 11,3 (11,6) MSEK · Resultat före skatt var -7,5 (-8,1) MSEK samt resultat per aktie före utspädning -0,03 (-0,04) SEK · Industriellt genombrott för Obducats NIL-teknik vid massproduktion · Stark orderingång om 20 MSEK · Tre nya patent beviljade under rapportperioden- totalt är nu 30 uppfinningar patenterade i minst ett land eller region samt ytterligare 13 uppfinningar i patentansökningsfas Försäljning/Marknad (Samtliga belopp nedan är, om ej annat anges, uttryckta i KSEK) För första kvartalet 2006 redovisade bolaget en omsättning på 11,332 (11,597). Vid rapportperiodens utgång uppgick orderstocken till 12,1 MSEK. Orderingången under perioden uppgick till 19,7 MSEK. En av Obducats kunder i USA har lagt order på en NIL-maskin (NanoImprintLitografi) för industriell massproduktion. Med hjälp av Obducats NIL-teknik producerar kunden optiska komponenter som ingår i en konsumentelektronikprodukt från Samsung som marknadslanseras i maj 2006. Detta innebär ett genombrott för Obducats NIL-teknik för industriell massproduktionstillverkning. Den nya ordern ger kunden rätt till en option vilket innebär att kunden kan byta in den nu köpta maskinen mot en fullautomatiserad industri NIL-maskin. Från att för två år sedan ha haft 4-5 industriella kundprojekt, har Obducat nu ett 20-tal som ligger på olika stadier i besluts- och upphandlingsprocessen där kunderna har som målsättning att starta industriell massproduktion av olika typer av komponenter. Orderingången för första kvartalet ligger i linje med bolagets förväntningar. Bruttomarginalen har under rapportperioden påverkats av en produktmix med en under perioden relativt sett hög andel NIL, vilket förklarar det förhållandevis höga utfallet 60 procent jämfört med 44 procent för motsvarande period föregående år. Obducat bedömer att bolagets marknadsposition är oförändrat mycket stark, framförallt inom industri-sektorn. Bolaget gör också bedömningen att marknadspotentialen och därmed också utvecklingspotentialen för bolaget är oförändrade i jämförelse med vad som beskrevs i emissionsprospektet från 2005, om än med en förskjutning i tiden. Forskning och utveckling För Obducat är forskning och utveckling en av grundstenarna. Obducat har därför valt att samarbeta med partners för att vidareutveckla system, processer och produkter inom nanotekniken. Målet med utökat externt samarbete är att Obducat kan driva en mer kostnadseffektiv utveckling, minimera risker och reducera tiden. Det innebär löpande kontakter och samarbeten med forskargrupper på olika universitet och med industriella partners världen över. Alltmer fokuseras detta arbete mot projekt som bedrivs i samarbete med såväl befintliga som potentiella kunder. Sedan flera år är NIL-och EBR-teknikerna (Electron Beam Recorder) medvetet prioriterade. Särskild vikt har lagts vid processutveckling, mot bakgrund av att just detta moment bedöms kunna bli en avgörande konkurrensfaktor. Periodens resultat har belastats med totalt 4,417 (4,206) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade planenliga avskrivningar), vartill kommer 3,758 (3,776) i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent. De totala FoU-insatserna har ökat med 1 (20) % jämfört med motsvarande period föregående år, vilket speglar en medvetet utökad omfattning avseende Obducats satsningar på forskning och utveckling i nära samarbete med potentiella kunder. Patent Under första kvartalet har Obducat beviljats patent i Europa och Kina för Soft Press funktion som genom sin världsunika funktion ger klara prestandafördelar och därmed också kostnadseffektivtetsfördelar jämfört med konkurrerande tekniker. Bolaget har efter rapportperiodens utgång fått ett patent beviljat i USA avseende teknik för stamptillverkning. När kommersiella skäl anses föreligga inlämnas patentansökningar avseende nya uppfinningar, vilka sedan löpande utvärderas ur ett immaterialrättsligt perspektiv. Vid rapportperiodens utgång förelåg godkända patent avseende 30 uppfinningar, samt inlämnade patentansökningar omfattande ytterligare 13 uppfinningar. Omsättning och resultat Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 11,332 (11,597) och genererade ett bruttoresultat på 6,777 (5,082), motsvarande 60 (44) % bruttomarginal. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6,327 (-6,852) och är belastat med planenliga avskrivningar uppgående till 3,657 (3,282). Första kvartalets resultat efter skatt var - 7,510 (-8,064). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -6,817 (-6,422). Första kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 14,490 (4,423) varav 25% (85%) avsåg immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten jämte patent. Finansiering och likviditet Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 42,973 mot 52,249 vid årets början. Under rapportperioden har registrerats de aktier som utgivits under fjärde kvartalet 2005. Detta som en följd av påkallad konvertering av förlagslån 04/07 samt, slutligen, nyteckning av aktier som begärts med stöd av optionsrätter under samma perioder. Härvidlag har totalt 535 nya B-aktier utgivits. Vid utgången av rapportperioden har, dels påkallad konvertering respektive nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter föranlett utgivning av ytterligare 310,338 st nya B-aktier, dels har nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter avseende personalprogram 2003/2006 föranlett ytterligare utgivning av 26,640 st nya B-aktier, vilka registrerats efter rapportperiodens utgång. Befintlig likviditet vid rapportperiodens utgång uppgick till 35,025 mot 48,485 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 34 % mot 43 % vid årets början. Beroende på om bolagets försäljning ökar utöver planerat kan ytterligare rörelsekapital komma att erfordras under 2006. Vid ordinarie bolagsstämma den 22 juni 2005 beslutades enhälligt att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2006 kunna emittera maximalt 80 miljoner nya B-aktier till en kurs om lägst 1,12 kronor. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 14,490 (4,423) varav 10,662 utgör ett kortsiktigt förvärv av fastighet i vilken Obducat CamScan Ltd bedriver sin verksamhet. Resterande 3,828 avser 98 % (85 %) avser immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten - balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards) - samt patent. Investeringar härutöver avser främst EBR-utrustning. Organisation Vid periodens utgång hade koncernen totalt 45 (46) anställda varav 6 (6) kvinnor. Externa faktorer Bolaget bedömer att verksamheten alltjämt är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer. Prisbilden för vissa NIL-relaterade produkter har under perioden visat tecken på press nedåt inom marknadssegmentet akademi/institut. Moderbolaget Moderbolaget har under perioden ej genererat någon koncernextern omsättning. Resultatet före skatt uppgick till -5,699 (-5,680). Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick till 894 (536) och omfattade i allt väsentligt patent samt utvecklingskostnader, vilka balanserats i enlighet med IAS 38. Redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Obducat i koncernredovisningen de redovisningsprinciper som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Övergången till IFRS innebar att goodwill avskrivningar upphörde och detta var den enda påverkan av eget kapital. Denna rapport är avlämnad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med avlämnade kvartalsrapporter och bokslutskommuniké 2005. Beträffande segmentsredovisning - vilken regleras av IAS 14 - har bolaget, såsom tidigare kommunicerats, definierat att Obducats verksamhet skall anses omfatta en enda rörelsegren, nämligen systemlösningar för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer. Således lämnar bolaget i denna rapport ingen ytterligare information relaterad till IAS 14, utan hänvisning görs till resultat- och balansräkningar för det primära segmentet. Obducats aktie samt ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick per 2006-03-31 till 15,927 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 264,538,158 st. Härav utgör 5,370,288 st A-aktier (med vardera tio röster), medan resterande del är B-aktier (med vardera en röst). Per 2006-03-31 har enligt ovan påkallats - men då ännu ej registrerats - konvertering respektive nyteckning med stöd av optionsrätter motsvarande sammanlagt 337,028 st tillkommande B-aktier, vilka inkluderats i nedanstående sammanställning. Under perioden omsattes totalt c:a 142,1 miljoner B-aktier, vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på drygt 2,25 miljoner aktier. Den senast tillgängliga ägarbilden per 2006-03-31 (inkluderande ovannämnda tillkommande, men per balansdagen ännu ej registrerade, B-aktier) kan sammanfattas enligt följande: (För tabell se bifogad fil) Under rapportperioden och fram tills rapportens utgivning har innehavare av totalt 66,500 A-aktier påkallat omstämpling härav till B-aktier. Utsikter Obducat erbjuder konsumentelektronikproducenter nyckelteknologier som möjliggör integrering av nanoteknik i kommersiella elektronikprodukter. Efterfrågan på bolagets teknologier ökar markant. Fler kunder har tydliga planer på att starta produktion baserat på NIL tekniken. NIL-tekniken utgör dessutom en nödvändig förutsättning för produktion av vissa planerade komponenttyper framförallt inom optoelektronikområdet. Obducat konstaterar att den första industriella konsumentprodukten, baserad på NIL, nu massproduceras av en av Obducats kunder. Detta innebär ett industriellt genombrott för Obducats NIL-teknik. I linje med vad som tidigare rapporterats, har flera av Obducats potentiella kunder klart deklarerat sin avsikt att övergå till NIL i massproduktion. Obducat har dessutom flera pågående kundrelationer än någonsin tidigare i vilka det är en målsättning såväl som potential att kunna leda fram till produktion av olika komponenter till konsumentelektronikindustrin. Som en följd av hur länge dessa relationer existerat, befinner sig aktiviteterna i varierande stadier - några är tidiga utvecklingsprojekt medan andra närmar sig slutlig utvärderingsfas. Förseningen av lanseringen av Blu-ray kan eventuellt komma att orsaka en viss förskjutning framåt i tiden avseende något av de projekt som avser optisk minnesmedia. Samtidigt kan också förseningen av Blu-ray formatet orsaka en viss upptrappning av aktiviteterna i de projekt som berör HD-DVD formatet. Bolaget kommer att fortsätta arbeta efter den strategi som tagit Obducat till dagens ledande position. Den fortsatta bedömningen är att industrialiseringen förväntas genomföras successivt under den närmaste tvåårsperioden inom ett flertal av Obducats fokuserade applikationsområden. Kommande rapporttillfällen m.m. Årsstämma 21 juni Delårsrapport 2 (januari - juni) 11 augusti Delårsrapport 3 (januari - september) 27 oktober Malmö den 28 april 2006 Styrelsen i Obducat AB (publ) Org.nr. 556378-5632 På styrelsens uppdrag Patrik Lundström Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.

Ämnen

  • Ekonomi, finans