Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i Kommunstyrelsen 22 januari

På Kommunstyrelsens möte den 22 januari behandlades frågor som till exempel Vision för Open Art 2021 och arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019-2021. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Nedan presenteras några exempel på besluten som togs. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna finns på orebro.se

Låne- och borgensramar för 2019-2021

Enligt den koncerngemensamma finanspolicyn ska Kommunfullmäktige årligen fastställa en ram för externa lån till kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska varje år besluta om ramar för koncerninterna lån till de kommunala bolagen samt storleken på den kortfristiga likviditetsportföljen.

Kommunstyrelsen beslutade att:

1. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till 20 200 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

2. Ramen för Örebro kommuns låneskuld fastställs till 19 140 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

3. Koncernintern låneram för Örebrobostäder AB med dotterbolag fastställs 9 365 miljoner kronor för perioden 2019–2021. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram att utnyttja kommunal borgen på högst 1 000 miljoner kronor.

4. Koncernintern låneram för Örebroporten fastigheter AB med dotterbolag fastställs 3 180 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

5. Koncernintern låneram för Futurum fastigheter i Örebro AB fastställs 5 975 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

6. Koncernintern låneram för Kumbro Vind AB fastställs 441 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

7. Koncernintern låneram för Kumbro Stadsnät AB fastställs 168 miljoner kronor för perioden 2019–2021.

8. Nivå på checkkredit inom koncernkontot fastställs till: 8 miljoner kronor för Länsmusiken i Örebro AB, 5 miljoner för Alfred Nobel Science Park AB och 5 miljoner för Örebro Parkering AB

9. Avgifter för koncerninterna lån och borgen lämnas oförändrade för år 2019

10. Storleken på den kortfristiga likviditetportföljen fastställs till 750 miljoner kronor vid ingången av år 2019.

11. Anders Åhrlin (M) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

12. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.

Beslutspunkt 1 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.


Vision för Open Art 2021

Efter intervjuer med företrädare från näringslivet, kommunpolitiker samt tjänstepersoner inom OpenArt har ett förslag till vision för Open Art 2021 tagits fram. Dessutom har analyser gjorts av rapporter och den mediala debatten.

I samverkan med Open Art organisationen har det även tagits fram förslag på organisering samt budget- och ekonomistyrning, vilka bearbetas vidare av Kultur-och fritidsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att:

1. Förslaget till vision för Open Art antas.
2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.


Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019-2021

Örebro kommun ska som arbetsgivare erbjuda attraktiva arbeten, utveckla och behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. En arbetsgivarpolitisk lönestrategi tydliggör och bidrar till styrning vad gäller lokal lönebildning; hur kommunen ska använda det ekonomiska utrymmet till löneökningar för att utveckla kommunens verksamheter och premiera goda prestationer. Strategin bidrar också med styrning genom önskad lönestruktur med koppling till kompetensförsörjning; utveckla och behålla de medarbetare vi har men också att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

Kommunstyrelsen beslutade att:
- Arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019–2021 antas.

 

Kontaktpersoner

Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 09
kenneth.nilsson@orebro.se


Per-Åke Sörman (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
019-21 10 98
per-ake.sorman@orebro.se


Lennart Bondeson (KD), kommunalråd
019-21 10 68
lennart.bondeson@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Kommunikationsstrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.