Gå direkt till innehåll
Beslut i kommunstyrelsen i Örebro den 14 juni 2011

Pressmeddelande -

Beslut i kommunstyrelsen i Örebro den 14 juni 2011

Nedan följer ett urval av de beslut som togs vid kommunstyrelsens möte den 14 juni 2011. För övriga ärenden hänvisas till ärendelistan för mötet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte ställdes in (beslutspunkterna togs vid kommunstyrelsens möte).

Nya markpriser
Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna ändringar av markpriser godkänns enligt Stadsbyggnads förslag den 19 maj 2011.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i juni.

Bakgrund
Nuvarande markprissystem är från 2003. Kommunen är idag indelad i tre zoner för Örebro, samt en zon för ytterkommunen. Det saknas även tydliga regler för prissättning av tomtmark för kontor, skolor, förskolor, kyrkor, samlingslokaler samt kiosk- och gatukökstomter.

Inga förändringar föreslås för tomtpriser småhus. För tomtpriser flerbostadshus, upplåtelseform hyresrätt, föreslås en zonindelning med fyra zoner i centralorten samt en zon för ytterkommunen. Tomtpriser flerbostadshus, upplåtelseform bostadsrätt/ägarlägenheter, justeras med ett differentierat procentpåslag - beroende på zon - för motsvarande objekt med hyresrätter.

Mål för etisk konsumtion och fortsatt engagemang i Fairtrade city
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Örebro kommun även i fortsättningen kommer att vara Fairtrade City-diplomerad, och prioritera upphandling av etiska varor högt, internt inom kommunen, samt gynna etisk konsumtion externt i kommunen.
2. Tidigare beslutade ekonomiska stödet till ABF på 100 000 kronor per år fortgår fram till 2013, för stöd till en extern samordnare för Fairtrade City Örebro. Pengarna tas från Klimatkontorets driftbudget.
3. Arbetet med den interna etiska konsumtionen inom kommunen förbättras och struktureras upp, med ambitionen att öka den etiska konsumtionen som utgångspunkt. Detta sker genom:
a. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram tydliga och uppföljningsbara interna och externa mål för den etiska konsumtionen. Målen arbetas fram i samband med årliga målformuleringar i budgetarbetet.
b. Kommunledningskontoret får som uppgift att utforma en handlingsplan för hur arbetet med Fairtrade City, och målen gällande etisk konsumtion ska uppfyllas, där ansvarsområden, tid och kostnader specificeras

Bakgrund
Etiska produktmärkningar är menade att ge en garanti för att de mänskliga rättigheterna har varit i fokus när varorna producerats. Fairtrade City är en diplomering för de kommuner som vill förbinda sig att arbeta för en ökad etisk konsumtion. Den 22 september 2007 fick Örebro kommun diplomeringen Fairtrade City. Sedan dess har arbetet med att leva upp till kriterierna för omdiplomering och öka den etiska konsumtionen fortgått. Ökningen av etiska inköp internt inom kommunen har dock visat sig vara marginell. För att få upp den etiska konsumtionen internt och fortsätta leva upp till kriterierna för omdiplomering, behöver arbetet med etisk handel förbättras och struktureras upp i Örebro kommun.

Kontaktperson
Lena Baastad (S), ordförande kommunstyrelsen
019-21 40 07 alt. 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se

 

 

 

 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anna-Lena Henriksson

Presskontakt Enhetschef Kommunikationsavdelningen 019-21 11 60