Gå direkt till innehåll
Brunnsparken – föreslås bli en mer grön och levande stadsdelspark

Pressmeddelande -

Brunnsparken – föreslås bli en mer grön och levande stadsdelspark

Brunnsparken föreslås bli en mer attraktiv plats för alla. Där lek, aktivitet, promenadstråk, kulturmiljöer och utåtriktade verksamheter får ta plats.

Utifrån Örebroarnas tidigare önskemål om att Brunnsparken ska förvandlas från en folkpark till en stadsdelspark som är mer öppen och inbjudande likt Stadsparken. Är nu detaljplanen för Brunnsparkens gestaltning ute på granskning. Där finns förslag på att utveckla ytor för grönska, lek, aktivitet och samvaro i olika delar av parken.

- Vi vill likt de önskemål som kommit in att Brunnsparken ska vara en mer levande plats där fler kan uppleva parkens olika möjligheter. Nu skapas förutsättningar för lek, rekreation, motion och kulturella inslag som är viktiga delar i en attraktiv, trygg och hållbar stad, säger Anders Hagström, ordförande byggnadsnämnden.

Mellan 14 september och 12 oktober är detaljplanen för Brunnspaken ute på granskning. En process där allmänhet, fastighetsägare, myndigheter med flera, får möjlighet att ta del av Örebro kommuns förslag om hur den framtida utvecklingen av parken är planerat att se ut.

- Vi är nu i ett skede där vi är redo att lämna detaljplanen på granskning. Vad vi gör är att ta nästa steg i Brunnsparkens 300-åriga historia och addera ytterligare ett historiskt lager i parken; ett lager som vi tror framtida generationer kommer att uppleva som en representation av det moderna 2000-talet. Där hållbara och inkluderande gröna värden vävs ihop med kulturmiljö, lek och hälsa, för att skapa förutsättningar för variationsrika möten och upplevelser, säger Kemal Hoso, 1:e vice ordförande, Byggnadsnämnden.

- Detaljplanen följer planprogrammets ställningstagande från 2016, vilket innebär att de gröna delarna av Brunnsparken blir en allmän stadsdelspark och att tillgängligheten till Brunnsparken ska förbättras. Befintliga byggnader skyddas i planen för dess kulturmiljövärde och planläggs för besöksanläggning eller centrumändamål. Enligt planprogrammets förslag kommer viss kompletterande bostadsbebyggelse planläggas utanför Brunnsparken i söder vid Brunnsgärdesgatan samt vid entrén i norr, säger Erika Kinisjärvi, planarkitekt vid Stadsbyggnad.

När granskningsperioden är över ska detaljplanen vidare på formellt antagande av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Vinner den laga kraft är planerad byggstart för omgestaltningen av Brunnsparken under åren 2023-2025

Läs mer:
Läs mer om Brunnsparken här

Se detaljplan för Brunnsparken här

Kontakt:
Anders Hagström, ordförande Byggnadsnämnden
070-020 29 59, anders.hagstrom@orebro.se

Kemal Hoso, 1:e vice ordförande Byggnadsnämnden
076-006 65 50, kemal.hoso@orebro.se

Erika Kinisjärvi, planarkitek Stadsbyggnad
019 21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Marie Nilsson

Presskontakt Presskontakt 019-21 12 23

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjätte största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.