Pressmeddelande -

Påskuppropet har granskat remissyttranden och flera instanser är mycket kritiska

Påskuppropet har läst remissyttranden på regeringens förslag till förbättringar i sjukförsäkringen. Vi kan konstatera att flera instanser är mycket kritiska till nuvarande sjukförsäkring, och att de föreslagna förbättringarna är långt ifrån tillräckliga. I värsta fall ökar rättsosäkerheten ännu mer. Totalt har 32 remissinstanser svarat på departementsskrivelsen. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan.

Som Påskuppropet tidigare har varnat för innebär förslagen fortsatta utförsäkringar vid definitiva tidsgränser. Detta är orimligt mot bakgrund av fakta om hur hårt utförsäkringarna drabbar, och totalt meningslöst med tanke på att en överväldigande majoritet är alldeles för sjuka för att kunna komma ifråga på arbetsmarknaden. Endast ett fåtal utförsäkrade har fått någon form av arbete i någon omfattning.

Hur många sjuka som kommer att omfattas av den föreslagna "oskälighetsbedömningen" i "rehabiliteringskedjans" sista steg är okänt. Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har de två tidigare oskälighetsbedömningarna vid 180 och 365 dagar endast omfattat en person*, av de hundratals akter ISF granskat. Något praxis för oskälighetsbedömningarna finns inte. Det senaste oskälighetsbegreppet som föreslås i rehabiliteringskedjans sista steg ska dock breddas lite (uppdat. 2011-10-17). Vad breddningen innebär i praktiken vet ingen.

*Källa: "I endast ett fall av 180-­ och 365-­dagarsfallen har det bedömts som oskäligt att bedöma arbetsförmågan mot reguljära arbetsmarknaden." s.28

Av de utförsäkrade som gått på arbetslivsintroduktionen och svarade på en enkätundersökning ansåg hela 60 procent att deras förutsättningar för arbete INTE hade förbättrats. För 9 procent hade förutsättningarna för arbete försämrats. Femton procent svarade att de inte vet om förutsättningarna ändrats. En undersökning visar också att tio procent av de utförsäkrade har sökt och fått socialbidrag.

Påskuppropet är också kritiska till att arbetsgruppen inte ens nämner reglerna för sjukersättning, som idag är OECD's hårdaste, något Kristdemokraterna ville ändra upp enligt deras egen utredning..


Vi vill rekommendera två inslag angående remissinstansernas kritik:
SVT Rapport 1 juli 2011: "Funktionshindrade kritiserar förslag kring sjukförsäkringen"
Sveriges Radio Ekot 7 juli 2011: "Stark kritik mot ändringarna av sjukförsäkringen".


REMISSKRITIK

Totalt har 32 remissinstanser svarat på promemorian. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan. Flera av de övriga åtta som inte redovisas har endast kommenterat något enstaka rörande deras specialområde, vilket inte alltid specifikt rört förslagen som presenterats. Läs gärna hela remissvaren genom att klicka på länkarna!

Svar på departementsskrivelsen "Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar":

HSO:
”Handikappförbunden delar inte arbetsgruppens bedömning att ”den svenska sjukförsäkringen nu i de flesta avseenden fungerar väl.” Vi menar tvärtom att den svenska sjukförsäkringen idag brottas med allvarliga brister i form av rättsäkerhet och effektivitet. […] Vi är starkt kritiska till de nuvarande administrativa tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Rätten till sjukpenning minskar eller upphör obönhörligen efter ett specifikt antal dagar.[...] Rätten till sjukpenning styrs inte längre av om hälsan hos den försäkrade egentligen stärkts eller om den faktiska arbetsförmågan har ökat eller inte. För den drabbade som kämpar för att få rätt medicinsk behandling, eller förgäves försöker få tillgång till adekvat rehabilitering, ter sig dessa villkor som ett oförståeligt övergrepp. [...] Problemet för försäkringen är alltjämt att det inte är den individuella arbetsförmågan som bedöms. Istället utvecklas ett system med undantag baserat på diagnoser eller sjukdomstillstånd." Länk
("Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande funktionshindersförbund. [...] Idag är 39 av landets funktionshindersförbund medlemmar i Handikappförbunden.")


LO: ”Att, så som nu görs, lappa och laga på ett täcke som sedan länge fallit i bitar inger knappast långsiktigt förtroende. Bättre hade då varit om regeringen temporärt stoppade de uppenbart orimliga utförsäkringarna, som nu sker kontinuerligt, och istället bjöd in arbetsmarknadens parter samt den politiska oppositionen till överläggningar om hur en långsiktigt hållbar sjukförsäkring ska utformas […] LO anser att dagens snäva och orimliga tidsgränser bör omvandlas till stödjepunkter, där den försäkrade rustas med en individuell rätt till rehabilitering. […] Det är dessutom högst rimligt att de som lidit skada av ett regelverk som, nu t.o.m. till viss del av regeringen själv, anses vara felaktigt och orimligt bör få en retroaktiv upprättelse och ekonomisk kompensation för den omänskliga behandling som de tvingats utstå. […] Det är förvånande att arbetsgruppen inte ens seriöst överväger om detta ”bollande”, med ofta svårt sjuka personer mellan olika myndigheter, kan undvikas genom att exempelvis låta personerna i fråga vara kvar i sjukförsäkringen under den tid som deras arbetsförmåga och förutsättningar för återgång i arbete utreds. Uppenbarligen upplevs det ”politiska priset” för detta av arbetsgruppen, i form av prestigeförlust för de ansvariga politikerna, väga tyngre än omsorgen om de drabbade försäkrade.” Länk
("LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. [...] Totalt är vi drygt 1,5 miljoner människor.")

TCO:
"TCO gillar ambitionen att göra en översyn, då det blivit tydligt för alla att det finns stora brister i den sjukförsäkringsreform som har genomförts. Dock anser TCO på ett övergripande plan att de förslag som presenteras inte gör att man kommer till rätta med de aktuella problemen. [...]  Förslagen tar inte helhetsgrepp om de problem som finns inom sjukförsäkringssystemet idag. Man väljer att föreslå helt nya stödformer för en grupp av individer som inte uppgår till fler än några tusen individer som kan identifieras redan idag. Detta samtidigt som andra individer fortfarande står utan ekonomisk trygghet i händelse av arbetsoförmåga på grund av sjukdom. I vissa fall föreslås marginella förändringar som inte kan förväntas få någon reell effekt. [...] TCO anser att översynen av sjukförsäkringen inte är tillräckligt långtgående i sin analys. Forskning på området redovisas inte i den grad som hade varit önskvärt. Detsamma gäller fakta kring utfall och resultat. [...]  TCO vill betona att vi inte håller med arbetsgruppen om att de nya reglerna för sjukersättning fungerar väl  [...] Beträffande tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan anser TCO att de bör ses som rekommendationer snarare än definitiva tidsgränser." Länk
("TCO är en centralorganisation för 15 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor.")

Diskrimineringsombudsmannen: ”DO anser, med stöd av den statistik som redovisas, att denna talar emot arbetsgruppens syn att sjukförsäkring fungerar väl med den nya rehabiliteringskedjan [...] Bland övriga finns personer som uppbär försörjningsstöd eller försörjer sig på annat sätt, främst genom anhörig. Det är alltså fler personer som har ”trillat ur” systemet än som erhållit arbete. Rejäla och konkreta justeringar av försäkringen torde därmed vara nödvändiga enligt DO:s mening. [...] Den parlamentariska utredningen av sjukförsäkringen väntas bli klar under 2013. Det är dock en mycket lång tid att vänta för de personer som ”hamnat mellan stolarna” i den nuvarande försäkringen. Arbetsgruppens förslag på förändringar är, om än inte heltäckande, därmed välkomna och nödvändiga." Länk

DHR: ” Även om de lagändringar som föreslås är ett litet steg i rätt riktning påverkar de ytterst marginellt den svåra situation som många personer har hamnat i efter införandet av rehabiliteringskedjan år 2008 och som är eller riskeras att utförsäkras. Vi hade förväntat oss betydligt kraftfullare förslag. Ingen förändring föreslås vad gäller de strikta tidsgränserna. Människor kommer därför även i fortsättningen att riskera utförsäkring vid dessa fasta tidsgränser i stället för att bedömas utifrån arbetsförmåga [...] DHR är starkt kritiska till 6-månadersgränsen med krav på att söka alla slags arbeten över hela landet, vilket är orimligt för personer med omfattande nedsatt arbetsförmåga.[...] DHRs uppfattning är att tilltron till socialförsäkringen och försäkringskassan kraftigt har försämrats, framför allt sedan rehabiliteringskedjan infördes” Länk
("DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. [...] Vi verkar genom våra 21 distrikt och våra ca 170 avdelningar. Totalt har vi cirka 16 000 medlemmar.")

ST-Facket:
"Fackförbundet ST vänder sig emot att utredningens arbetsgrupp misstänkliggör enskilda individers drivkrafter till egen försörjning eller deltagande i olika åtgärder. […] Delar av socialförsäkringssystemet har fått hård kritik, vilket har medfört att regeringen tillsatt flera parallella utredningar för att ”lappa och laga” brister i socialförsäkringssystemet […] Arbetsgruppens syn på människors ambitioner och drivkrafter i en svår situation i livet är en syn som Fackförbundet ST inte delar." Länk saknas
("Fackförbundet ST har cirka 90 000 medlemmar och det finns drygt 90 avdelningar där varje avdelning oftast motsvarar en myndighet eller ett statligt bolag.")

PTK:
"PTK anser att det finns många skäl att genomföra förbättringar i den på goda grunder kritiserade allmänna sjukförsäkringen. Denna försäkring ska inte vara konstruerad så att den förutsätter att den kompletteras med andra försäkringar för att ge ett försäkringsskydd som man kan försörja sig på utan att behöva söka kommunalt försörjningsstöd. När en försäkring konstrueras på detta sätt riskeras dess legitimitet. […] PTK avvisar förslagen om två nya ersättningar, ”sjukpenning i särskilda fall” respektive ”rehabiliteringspenning i särskilda fall” för dem vars tidsbegränsade sjukersättning har upphört. Förslagen gör regelverket krångligare utan att tillföra något.[...] Den föreslagna ersättningsnivån är allt för låg för att ge en rimlig levnadsnivå.” Länk saknas
("PTK är 27 förbund i samarbete, med cirka 700 000 medlemmar i privat tjänst.")

Kommunal:
"Det som presenteras är marginella förändringar till det bättre. [...] Det är tydligt att redan tre år efter att regeringen genomfört en stor reform av sjukförsäkringen börjar regelverket se ut som ett lapptäcke. [...] Översynen presenterar marginella förändringar i sjukförsäkringen. Det innebär att den negativa uppmärksamhet regeringen hittills fått kring sjukförsäkringen antagligen inte kommer att försvinna, vilket dock säkerligen är regeringens förhoppning och anledningen bakom att ytterst små förändringar föreslås. Det innebär också att det återstår förändrings- områden." Länk

Inspektionen för socialförsäkringen:
"ISF ser det som problematiskt att införa ännu ett undantag i form av en oskälighetsbedömning. Det har visat sig att oskälighetsbedömningen i rehabiliteringskedjan används i mycket liten utsträckning och att den har visat sig vara svår att tillämpa. […] Vidare kommer den föreslagna regeln med stor sannolikhet att resultera i skillnader i bedömningen mellan olika försäkringskontor men också i förlängningen vid prövning i domstol. [...] Den nya ersättningsformen avser enbart en begränsad del av den grupp som saknar arbetsförmåga och samtidigt saknar rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Detta kan påverka legitimiteten, varför det är svårt att närmare ta ta ställning till förslaget. […] ISF finner det problematiskt att de föreslagna boendetillägget enbart ska ges till en mycket begränsad grupp och att förslaget dessutom innebär ett åtagande under mycket lång tid. […] ISF har inga synpunkter på rimligheten i den föreslagna förändringen. Det kommer dock även efter en sådan förändring fortfarande att finnas många personer som långvarigt saknar arbetsförmåga och som saknar ekonomiskt skydd från sjukförsäkringen.” Länk

Försäkringskassan:
”Försäkringskassan anser att det är rimligt att de som saknar en sjukpenninggrundande inkomst efter maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning får möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen. [...] Försäkringskassan avstyrker dock det förslag till lösning som presenteras. Försäkringskassan anser att lösningen är alltför komplicerad och att det blir svårt för den enskilde att förstå vilken ersättning han eller hon kan få." Om "oskäligt: "Inte heller kan det bli aktuellt att tillämpa undantaget annat än när dagarna med sjukpenning på fortsättningsnivå har tagit slut. Det finns därför en stor risk att media, allmänheten, läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och handläggaren på Försäkringskassan kommer att ha olika uppfattningar om rätten till sjukpenning utifrån reglerna om oskäligt. Försäkringskassan bedömer därför att det kan blir svårt att få legitimitet för de bedömningar som görs. [...] Försäkringskassan vill också peka på att det tar lång tid för praxis att utvecklas. När det är fråga om ett så ospecifikt undantag så ger praxis inte heller alltid så mycket vägledning. Själva begreppet är så ospecifikt att det svårligen låter sig definieras på ett tydligt sätt även genom praxis." Länk

Statskontoret:
"Statskontoret ställer sig positiv till de förändringar som föreslås. Vi bedömer dock att reglerna innehåller begrepp som är oklara. [...] Statskontoret pekade på oklarheter i regelverket redan i remissvaret rörande förslaget om införande av rehabiliteringskedjan år 2008. […] Statskontoret är positiv till möjligheten att göra mer individuella bedömningar som komplement till de mer specifika kriterierna med fastlagda tidsgränserna som gäller. Statskontoret menar dock att det är svårt att bedöma om den föreslagna justeringen av undantagsreglerna i praktiken kommer innebära någon större förändring av tillämpningen av sjukförsäk-ringen. Detta eftersom oskälighetsbegreppet delvis utgör bedömningsgrund redan i dag. Vad som är oskäligt är enligt vår bedömning inte heller tillräckligt preciserat i promemorian.” Länk

Reumatikerförbundet: Lite förenklat brukar Reumatikerförbundet säga att den sjukförsäkring som trädde i kraft 1 juli 2008 fungerar för friska svenskar som är tillfälligt sjuka. För människor med allvarliga kroniska sjukdomar blir det däremot ibland stora problem och i allra sämsta fall tvingas våra medlemsgrupper ur försäkringen. […] Det är en aning frustrerande att åse detta lappande och lagande för att försöka få till stånd en ändamålsenlig sjukförsäkring.[...] Tyvärr måste vi slutligen konstatera att inte heller dessa förslag råder bot på de konsekvenser som den nya lagstiftningen inneburit för våra medlemsgrupper. […] Att därefter skapa undantagsregler förstärker inte tilltron till försäkringen eller gör den mer rättssäker” Länk
("Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. ")

SACO:
"Eftersom varje försäkringsfall är unikt i sig, är det viktigt att de specifika kriterier som finns i de nuvarande undantagen, kompletteras med ett oskälighetsbegrepp som inte bör få tillämpas alltför restriktivt. [...] I grunden anser Saco att kriterierna för att få sjukpenning enbart borde bygga på arbetsoförmåga på grund av sjukdom och inte i kombination med vissa till exempel ”allvarliga sjukdomar”. Det kan inte nog understrykas att det krävs en hög kompetens hos Försäkringskassan för att göra dessa bedömningar. […] Saco beklagar att arbetsgruppen inte tagit upp tidsgränserna i rehabiliteringskedjan i sin översyn av sjukförsäkringen. Enligt rehabiliteringskedjan ska en prövning mot hela arbetsmarknaden göras efter dag 180. Saco anser att det kan vara alltför tidigt och samhällsekonomiskt slöseri, om den betyder att en person som investerat i en lång utbildning måste tillbaka till arbetsmarknaden innan rehabiliteringen satt henne i stånd att söka arbeten som motsvarar utbildningen. Det är angeläget att hitta smidigare vägar att hantera sådana fall.” Länk

Gemensam Välfärd: "Kritiken från patienter, anhöriga och vårdpersonal har varit omfattande. Mot den bakgrunden är det desto mer tragiskt att de förändringar som föreslås enbart är kosmetiska. Redan i inledningen slår arbetsgruppen fast att den anser att den svenska sjukförsäkringen nu i de flesta avseenden fungerar väl, och att dess uppdrag inskränker sig till justeringar. [...] Det viktigaste kravet för att återupprätta sjukförsäkringen är att stoppa utförsäkringarna och slopa de nuvarande tidsgränserna. Det är också viktigt att bedömningar av arbetsförmåga och sjukskrivning får grunda sig på en helhetsbedömning och att det inte görs överprövningar utan kontakt med patient och behandlande läkare." Länk saknas

Psoriasisförbundet: "Tyvärr kan det konstateras att de så kallade förbättringsförslagen inte löser de grundläggande problemen med sjukförsäkringens nuvarande lagstiftning. Framförallt är de fasta tidsgränserna för utförsäkring kontraproduktiva inte bara för individen, men även för samhället i stort, samtidigt som inte heller bedömningen efter 180 dagar gentemot hela arbetsmarknaden främjar återgången till arbete [...] Psoriasisförbundet anser därför att regeringens förbättringsförslag är otillräckliga och alltför fyrkantiga, och uppmanar den att snarast skapa en bred blocköverskridande överenskommelse kring sjukförsäkringen i riksdagen. Fram till denna överenskommelse är på plats bör det vara ett totalt stopp för ytterligare utförsäkringar" Länk saknas

SFAM: ”Nuvarande regler och genomförandet av dessa har gett upphov till att allt för många enskilda hamnat i mycket svåra försörjningssituationer och åtminstone delvis bidragit till oönskad barnfattigdom. […] Problemen kring den knappa eller dryga hälft (beroende på hur man läser siffrorna) som går tillbaka till sjukförsäkring efter rehabiliteringsförsök berörs egentligen inte. Dels är det ett resursproblem där rehabresurser läggs där de inte gör nytta och det därmed blir mindre utrymme där framgång eventuellt kan fås. Dels är det ett många gånger stort mänskligt problem där individer upplever en onödig förödmjukelse. Dels bidrar detta kraftigt till det minskade förtroendet för systemet.” Länk saknas
("SFAM utgör en sektion i Svenska Läkaresällskapet och är specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund.")

Läkarförbundet: ”Intentionerna med dagens system, snabbare återgång i arbetslivet är positiva. Systemet är dock svåröverskådligt och det finns exempel då försäkrade kommit i kläm. Det handlar om de som inte hinner rehabiliteras i den takt rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser förutsätter. […] Läkarförbundet har tidigare pekat på problematiken med att många olika begrepp troligen får återverkningar på intygandet. Det som Försäkringskassan efterfrågar från behandlande läkare blir otydligt, med onödiga kompletteringar som följd. Otydlighet kring vad som efterfrågas medför en osäkerhet om hur intygen kommer att hanteras – Försäkringskassans beslut ses som oförutsägbara. […] Läkarförbundet menar, som inledningsvis nämndes, att regeringen närmare bör se över dagens möjligheter att beviljas sjukersättning. Kriterierna för att beviljas sjukersättning har blivit snäva och den tidsbegränsade sjukersättningen finns inte längre." Länk

Slussa Vänner:
"Uppenbarligen vill regeringen ge intryck av att förändringarna är större än de kommer att bli och detta verkar närmast handla om desinformation till allmänheten för att ge ”lugnande besked”. Många sjuka kvarstår utan adekvat rehabilitering, utan möjlighet till egen försörjning etc. [...] Ansvariga politiker påtalar nu att även små förändringar måste få ta tid, många remissinstanser måste tillfrågas och noggranna kostnadsberäkningar göras. Detta är cyniskt, eftersom man inför införandet av de omfattande förändringarna i ”rehabiliteringskedjan” nonchalerade den kritik som framfördes av i princip samtliga remissinstanser..." Länk

Kammarrätten Stockholm: ”Kammarrätten vill emellertid peka på risken för att benämningarna av de nya förmånerna, sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall, skapar både begreppsförvirring och försämrar systematiken i regelverket kring sjukförsäkringen.” Länk saknas

Förvaltningsrätten i Malmö: ”Förslaget innebär att tre nya förmåner införs: sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg. Dessa nya förmåner gör ett redan komplext system mer svårgenomträngligt och några alternativa överväganden har inte redovisats. Förvaltningsrätten ställer sig med hänsyn till detta tveksam till om frågorna har fått den genomlysning som behövs. […] Förvaltningsrätten anser att tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen kommer att medföra svåra gränsdragningar. Rekvisitet oskäligt behöver definieras ytterligare. Det är troligt att många försäkrade kommer att anse att det i deras fall är oskäligt att de inte längre får sjukpenning och att antalet ärenden hos Försäkringskassan, samt antalet överklaganden till förvaltningsdomstolarna, kommer att öka.” Länk saknas

Sveriges Kommuner och Landsting: ”SKL välkomnar de förslag till förbättringar av sjukförsäkringen som presenteras i departementsskrivelsen. […] Även om förslagen i skrivelsen är angelägna, menar SKL att det finns risk att förslagen dock inte är tillräckligt genomarbetade för att uppnå rättsäkerhet och förutsebarhet. […] Av departementsskrivelsen saknas helt bedömningar i vilket avseende förslagen får konsekvenser för det ekonomiska biståndet. SKL menar att arbetsgruppen borde ha beskrivit de ekonomiska konsekvenserna för kommunsektorn. Sjukskrivna utan arbetsförmåga kan även fortsättningsvis hamna i långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd.”

Elöverkänsligas Riksförbund:Vi har tyvärr sett många exempel på att våra medlemmar förlorat rätten till sjukpenning trots att de saknar arbetsförmåga. Det är inte värdigt ett rättsamhälle att svårt sjuka människor tvingas leva på sina närstående. Arbetsgruppens förslag att utvidga undantagsreglerna vid den bortre gränsen är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt. […] Rätten till sjukpenning måste grundas på den enskildes arbetsförmåga. Ett system som bygger på strikta tidsgränser och där undantag kan ges vid vissa diagnoser är inte rättssäkert. Länk saknas

Akademikerförbundet SSR:
”Tidsgränsen vid 180 dagar har varit mest problematisk, eftersom den sjukskrivna då ”prövas mot hela arbetsmarknaden”. Den gränsen har inneburit att man kan tvingas lämna en fast anställning som man tillfälligtvis kanske klarar av att sköta på deltid, eller som man tror sig kunna klara på heltid efter behandlingens avslutande, till att söka arbete på hela arbetsmarknaden. Det kan inte vara en optimal ordning utifrån arbetslinjen. […] Att dessa, efter den tidsbegränsade sjukersättningen, stod helt utan ersättning och fick förlita sig på försörjningsstöd framstår som helt orimligt. Dock kan vi tycka att systemet blir allt mer icke enhetligt när vi nu kommer att ha såväl ”förlängd sjukpenning i vissa fall” samt ”sjukpenning i särskilda fall” för de grupper som systemet uppenbarligen inte klarar av att försäkra i ett generellt system för försäkring mot inkomstbortfall vid sjukdom.” Länk

Sveriges Ingenjörer: ”I pm:et föreslås en justering av undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen. Detta för att sjukpenning på fortsättningsnivån ska kunna betalas ut för ytterligare dagar om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle vara oskäligt att inte göra så. Förslaget kan förhoppningsvis ge en öppning till en mer individuell bedömning. Det finns emellertid en risk att beslutande instanser inte kommer att göra någon individuell bedömning av den försäkrades sjukdom. Detta mot bakgrund av skrivningen i promemorian att bestämmelsen bör tillämpas då den försäkrades sjukdom medför sådana hinder att hans eller hennes situation kan jämställas med något av de tillstånd som i dag ger rätt till ytterligare dagar med sjukpenning. […] Sveriges Ingenjörer noterar att de föreslagna nivåerna för sjukpenning i särskilda fall, i jämförelse med normal SGI-baserad sjukpenning, är mycket låg. Sveriges Ingenjörers bedömning är att nivåerna bör ligga betydligt högre.” Länk

Justitiekanslern: ”Jag delar arbetsgruppens uppfattning att det är angeläget att stärka förtroendet för socialförsäkringens tillämpning och att säkerställa såväl legitimiteten som rättssäkerheten på området. Arbetsgruppens förslag i dessa delar är emellertid förhållandevis allmänt hållna. Det torde därför krävas en fördjupad utredning och analys i syfte att ta fram konkreta åtgärdsförslag för att komma till rätta med de ofullkomligheter som arbetsgruppen har identifierat.” Länk saknas


OBS! "Länk saknas" betyder att vi inte citerat från nätet då flertalet remisser inte hittats där. Citaten kommer då från remissvar vi fått på mailen.


Tips! Debattartikel på Newsmill från maj 2011 av Sture Nordh (TCO) och Anna-Karin Eklund (TCO / Vårdförbundet): "Regeringen äventyrar socialförsäkringsutredningen [...] Våra farhågor från remissomgången har tyvärr besannats. De stora bristerna i försäkringen medför löpande att de som når sjukförsäkringens gräns på 450 dagar åker ur systemet utan individuell prövning om hur arbetsförmågan ser ut. Nu har också diakonerna i svenska kyrkan engagerat sig för att försöka en ändring till stånd. [...] Regeringen säger sig ha lyssnat på kritiken och kom nyligen med förslag som skulle möta kritiken. TCO välkomnar en del av förändringarna. Men de är långtifrån tillräckliga. Det är framförallt två besked som det finns skäl att kritisera." Länk


Påskuppropets pressmeddelande "Räcker det inte nu?", som innehåller tung kritik mot sjukförsäkringen från fackförbund, handikappsorganisationer, läkare och många fler (Rekommenderas!)

Påskuppropets 10 förslag till förbättringar i sjukförsäkringen

Påskuppropets pressmeddelande "Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom"

Påskuppropets pressmeddelande "Vädjan till Kristdemokraterna och Centerpartiet: Rösta för ett stopp av utförsäkringarna!" (innehåller fakta om utförsäkringarna)

Intervju med Cancerhjälpens ordförande från 11/4-11


Intervju med diakon och kontraktsprost från Malmö från 4/4-11

Intervju med kristdemokrat om Påskuppropet från 22/3-11

Intervju med centerpartist om Påskuppropet från 3/4-11


NYTT! Påskuppropets serie om utförsäkrade, med start 12/9-11:

1. Utförsäkrade Yvonne från Göteborg höll på att bli hemlös med sin son på åtta år


Media får kopiera och publicera fritt direkt från pressmeddelandet.

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • inrikespolitik
 • handikapp
 • fackförbund
 • hso
 • utförsäkrade
 • sjukpening
 • socialförsäkringssystem
 • socialförsäkring
 • socialförsäkringsutskottet
 • socialdepartementet
 • sociala frågor
 • miljöpartiet
 • vänsterpartiet
 • socialdemokraterna
 • sverigedemokraterna
 • folkpartiet
 • kristdemokraterna
 • centerpartiet
 • moderaterna
 • nyheter
 • politik
 • riksdag
 • riksdagen
 • regeringen
 • remiss
 • remissvar
 • sjukreglerna
 • utförsäkring
 • tro
 • sjukregler
 • introduktionsprogram
 • påskupprop
 • påskuppropet
 • sjukdom
 • sjukdomar
 • sjukförsäkringsreglerna
 • försäkringskassan
 • funktionsnedsättning
 • funktionshinder
 • fk
 • arbetsförmedlingen
 • påskuppropet 2011
 • samhälle
 • inrikes

§Påskuppropet mot utförsäkringarna
Länk: Påskuppropets sida på Facebook