Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU kommissionen godkänner Vizimpro (dacomitinib) för lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer

Europeiska kommissionen har godkänt Vizimpro (dacomitinib), en tyrosinkinashämmare (TKI), som monoterapi för första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke - småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-aktiverande mutationer.

- Patienter med här typen av lungcancer, en sjukdom som är förknippad med låg överlevnadsgrad, behöver fler behandlingsalternativ. Godkännandet av Vizimpro, som har visat mer än fem månaders förbättring i progressionsfri överlevnad över en befintlig terapi i en fas 3 klinisk prövning, erbjuder ett nytt alternativ för lungcancerpatienter med EGFR-aktiverande mutationer och stärker Pfizers pågående engagemang inom lungcancerforskning, säger Sandra T. Asanin, PhD, medicinsk rådgivare, Pfizer onkologi i Sverige.

Godkännandet av Vizimpro bygger på data från ARCHER 1050, en randomiserad, multicenter, multinationell, öppen, fas 3-studie som genomfördes på patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC driven av EGFR-exon 19 deletion eller EGFR-exon 21 L858R mutationer. Totalt 452 patienter randomiserades 1:1 till Vizimpro 45 mg (n = 227) eller gefitinib 250 mg (n = 225).Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS) som bestäms av oberoende, central, blindad radiologisk (IRC) granskning. Viktiga sekundära effektmått inkluderade PFS bedömd av utredaren, objektiv tumörrespons (ORR), varaktighet av respons (DoR) och total överlevnad (OS).

En statistiskt signifikant förbättring i PFS som bestäms av IRC visades för patienter som randomiserats till Vizimpro jämfört med gefitinib (HR = 0,59 [95% KI: 0,47, 0.74], p < 0,0001). Median-PFS i gruppen Vizimpro var 14,7 månader (95% CI: 11,1, 16,6) jämfört med 9,2 månader (95% CI: 9,1, 11,0) i gefitinibarmen.

OS resultat från den slutliga analysen visade en vinst på 7,3 månader i median OS för patienter behandlade med Vizimpro jämfört med dem som behandlades med gefitinib (34,1 månader vs. 26,8 månader; HR: 0.760 [95% CI: 0.582, 0.993]). Dock kunde inte statistisk signifikans av OS förbättring formellt bedömas, eftersom de sekundära effektmåtten från studien testades i fallande ordning enligt uppnådd statistisk signifikans och stoppades när ingen ytterligare statistisk signifikans av ORR nåddes.

Bland 227 patienter med EGFR-muterad metastaserad NSCLC som fick Vizimpro i ARCHER 1050, var de vanligaste (≥ 20%) biverkningarna diarré (87%), utslag (77%), stomatit (70%), nagelbandsinfektion (66%), minskad aptit (31%), torr hud (30%), viktminskning (26%), förhöjda transaminaser (24%), konjunktivit (23%), alopeci (23%) och klåda (20%). Allvarliga biverkningar inträffade hos 6,2 procent av patienterna som behandlades med VIZIMPRO. De vanligaste (≥ 1%) rapporterade allvarliga biverkningarna var diarré (2,2%) och interstitiell lungsjukdom (1,3%).

Om Vizimpro (dacomitinib)
Vizimpro är en oral, en gång dagligen, irreversibel pan-human epidermal tillväxtfaktorreceptor tyrosinkinashämmare. Vizimpro är godkänt i EU för första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-aktiverande mutationer.

Om studien ARCHER 1050
Vizimpros effekt visades i ARCHER 1050, en global fas 3-studie som jämförde Vizimpro med standardbehandlingen Iressa (gefitinib) för första linjens terapi av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC driven av EGFR-exon 19 deletion eller EGFR-exon 21 L858R mutationer. Slutresultaten som presenterades av Professor Tony Mok vid onkologikongressen ASCO i juni 2018 visade ett medianvärde för OS på 34,1 månader för patienter som får Vizimpro (95 % KI: 29,5; 37,7) jämfört med 26,8 månader för patienter behandlade med Iressa (95% KI: 23,7; 32,1) vilket innebär en 7 månaders förbättring. Dessa data gör ARCHER 1050 till den första fas 3 studien som har lyckats demonstrera en generell OS-vinst (HR=0.760; p=0.0219) i jämförelse med standard målstyrd behandling för en EGFR-mutationspositiv lungcancerpopulation.Vizimpro påvisade dessutom en signifikant förlängning av både progressionsfri överlevnad (PFS) och varaktighet av respons (DOR) med samtidigt bibehållen livskvalitet. Data från ARCHER 1050 publicerades i Journal of Clinical Oncology.

Referenser:

  • VIZIMPRO® (dacomitinib). Summary of Product Characteristics.
  • Wu YL, Cheng Y, Zhou X, Lee KH, Nakagawa K, Niho S, et al. Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology. 2017;18(11):1454-66.
  • Mok TS, Cheng Y, Zhou X, Lee KH, Nakagawa K, Niho S, et al. Dacomitinib (daco) versus gefitinib (gef) for first-line treatment of advanced NSCLC (ARCHER 1050): Final overall survival (OS) analysis [abstract number: 9004]. ASCO; 2018; Chicago, USA.

Ämnen


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.