Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-kommissionen har godkänt TALZENNA® (talazoparib) för patienter med ärftlig BRCA-muterad lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer


PARP-hämmare som ges en gång dagligen nu godkänd i Europa för ärftlig BRCA-muterad bröstcancer.

EU-kommissionen har godkänt TALZENNA® (talazoparib), en oral poly (ADP-ribose) polymeras (PARP) hämmare, som monoterapi för behandling av vuxna patienter med ärftlig BRCA1/2- mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling. TALZENNA är sedan oktober 2018 godkänd av U.S. Food and Drug Administration (FDA).

”Godkännandet av TALZENNA för vissa patienter med bröstcancer i avancerat stadium och en medfödd BRCA-mutation är det senaste exemplet på lyckad tillämpning av precisionsmedicin inom vår läkemedelsutveckling”, säger Thomas Wahlgren, medicinsk direktör Pfizer Onkologi. ”Detta är en viktig milstolpe som bygger på en mångårig tradition hos Pfizer av att utveckla terapier som förbättrar behandlingsresultaten för patienter med bröstcancer. Vi är glada över att nu kunna erbjuda denna grupp av europeiska patienter, som ofta får diagnosen i yngre år och har få behandlingsalternativ, ett effektivt, dagligt, alternativ till kemoterapi.”

Europeiska kommissionens godkännande av TALZENNA baseras på resultaten från EMBRACA studien – den största fas 3-studien av en PARP-hämmare vid ärftlig BRCA-muterad, HER2- lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer. Denna globala studie utvärderade TALZENNA en gång om dagen jämfört med standardkemoterapi enligt läkarens val (capecitabin, eribulin, gemcitabin eller vinorelbin) hos patienter med en ärftlig BRCA1/2-mutation i trippelnegativ eller HR+/HER2- lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer som tidigare kunde ha fått upp till tre olika kemoterapiregimer för sin avancerade sjukdom. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS), bedömd enligt blindad oberoende granskning (BICR).1,2

”I EMBRACA-studien minskade TALZENNA risken för sjukdomsprogression med 46 % och mer än fördubblade tumörresponsen jämfört med kemoterapi”, säger Johannes Ettl, M.D., Department of Obstetrics and Gynecology, Klinikum rechts der Isar, Technical University of Munich, som var en av prövarna i EMBRACA-studien. ”Denna förbättring av resultatet för patienter som behandlats med TALZENNA ger ytterligare stöd för den nyckelroll som genetisk testning har för beslut när det gäller patienter med lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer”.

I EMBRACA-studien visade TALZENNA signifikant bättre resultat än kemoterapi och ökade median PFS till 8,6 månader jämfört med 5,6 månader för patienter behandlade med standardkemoterapi [95% CI: 7,2-9,3 jämfört med 4,2-6,7]. Förbättringen av PFS med TALZENNA observerades i förspecificerade patientpopulationer, inklusive patienter med trippelnegativ bröstcancer, HR+/HER2- sjukdom, med eller utan historia av CNS metastaser, och de som genomgått tidigare behandlingar med cytotoxisk kemoterapi. Sekundära effektmål i EMBRACA-studien var objektiv respons (ORR), totalöverlevnad (OS) och säkerhet. TALZENNA visade en ORR på 62,6% (95% CI: 55,8-69,0), mer än dubbelt så hög som den i kemoterapigruppen (27,2%) (95% CI: 19,3-36,3). OS är ett händelsestyrt effektmål och dessa data är ännu inte mogna.1

Baserat på poolade data från patienter som fått 1 mg TALZENNA i kliniska studier för solida tumörer, är de vanligaste biverkningarna (≥ 25%) trötthet, anemi, illamående, neutropeni, trombocytopeni och huvudvärk .1

Primärresultat från EMBRACA studien publicerades i New England Journal of Medicine och samtidigt i on-linepublikationen av patientrapporterade utfallsdata i Annals of Oncology i augusti 2018.2,3

För mer information om EMBRACA studien, besök www.clinicaltrials.gov

Om ärftlig BRCA-muterad bröstcancer

BRCA1 och BRCA2 är mänskliga gener som producerar proteiner involverade i DNA-reparation. När någon av dessa gener är förändrad eller muterad fungerar kanske inte DNA-reparationen korrekt. Detta kan leda till att vissa typer av cancer, som bröstcancer, utvecklas.4 BRCA-mutationer kan vara medfödda (i germinalceller) eller uppstå spontant (somatiskt).5 Tillsammans svarar BRCA1 och BRCA2-mutationer för cirka 25 till 30 % av ärftlig bröstcancer och för cirka 3 till 6 % av all bröstcancer.5,6,7,8,9

Epidemiologiska studier indikerar att individer med ärftlig BRCA-muterad bröstcancer diagnosticeras i 30-40 årsåldern, vilket är cirka 20 år tidigare än den totala bröstcancerpopulationen.10-11

BRCA-muterad bröstcancer är metastatisk om sjukdomen har spridits utanför bröstet eller till andra delar av kroppen, t ex till skelett, lever, lungor eller hjärna.12 Det finns för närvarande inget botemedel för MBC, det mest avancerade stadiet (stadium IV) av sjukdomen. Målet med behandlingen är att fördröja eller bromsa sjukdomsförloppet och samtidigt upprätthålla livskvaliteten.13,14

Gällande europeiska och amerikanska kliniska riktlinjer rekommenderar BRCA-testning för att ge underlag för behandlingsbeslut för patienter med HER2- lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer.15,16

Om talazoparib

Talazoparib är en hämmare av PARP-enzymer, som har en roll i DNA-reparation. Prekliniska studier tyder på att talazoparib kan fungera genom att blockera PARP enzymaktivitet och fånga PARP vid platsen för DNA skadan, vilket leder till minskad cancercelltillväxt och cancercelldöd. Anti-tumöraktivitet med talazoparib observerades även i bröstcancermodeller med humana xenotransplantat från patienter som uttryckte muterad eller wild-type BRCA1/2.1

Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Kontakter

Thomas Wahlgren

Thomas Wahlgren

Nordisk medicinsk director Pfizer Onkologi

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.