Gå direkt till innehåll
Hoppas att någon fastighetsägare börjar ifrågasätta varför inte syre i systemvätska mäts som standard.
Hoppas att någon fastighetsägare börjar ifrågasätta varför inte syre i systemvätska mäts som standard.

Pressmeddelande -

< 0,5 mg syre/liter systemvätska

Systemvätska ska innehålla mindre än 0,5 mg syre per liter för att vara energieffektiv och att inte korrosion ska uppstå. De flesta slutna värmesystem som inte är avgasade och renade har 2–4 mg syre/liter systemvätska. Det ger en riktigt bra grogrund för korrosion som ger funktionsstörningar och i förlängningen läckage.

Syret kommer in

Vi vet att gaser kommer in i systemen via spädfyllningar med syrerikt vatten (och vid första påfyllningen förstås), diffusion via plaströr, skarvar och komponenter, genom automatiska toppavluftare som suger in syre vid tryckfall som kan orsakas av feldimensionerade eller felinställda expansionskärl och säkerhetsventiler. Slutna system är vattentäta men inte gastäta.

< 0,5 mg syre/liter systemvätska

Nivån 0,5 mg/lit. gör att korrosion avstannar och att vätskan blir en effektiv energibärare. 0,5 mg syre per liter systemvätska är en övre gräns. QTF:s snabbavgasning avslutas inte förrän nivån är mindre, ofta hinner den ner till 0,3–0,4 mg/l innan avgasningen stoppas. En tumregel i beräkning av tidsåtgång är att all systemvätska ska ha passerat avgasaren 52 ggr innan den är klar. Ett 10 m3stort system tar ungefär 2 dygn att avgasa, lite beroende på hur mycket fria gasbubblor som gömmer sig i systemet. När det i vätskan lösta syret är avgasat vill vätskan balansera sig till den nivå den kan lösa vid befintligt tryck och temperatur. Den tar då först av det syre som är lättast att komma åt, dvs. fria bubblor i systemet. Därför kan mätvärdet temporärt stiga innan det stabiliserar sig på en nivå under 0,5 mg/lit.

QTF:s snabbavgasare är ca 300 ggr/effektivare än de flesta avgasare på marknaden. Avgasarens effekt är en funktion av vakuumnivå (96 %), avgasningsyta (60 m2) och flöde av avgasad vätska (11 m3/h).

Med den här kunskapen inser man att det inte är så lätt att avgasa ett system från en ursprungsnivå på kanske 3 mg/l med en vanlig underhållsavgasare (undertrycksavgasare) som jobbar med flöden på 200–500 liter/h och en avgasningsyta på 0,1–0,2 m2. Det tar ett år eller mer, om de ens någonsin når < 0,5 mg syre/liter. Speciellt om de, som ofta rekommenderas, endast ska köras en timma/dygn. Däremot kan många underhållsavgasare på marknaden bibehålla en låg syrenivå, om de körs konstant och inflödet av syre (diffusion/spädfyllningar) inte är för stort.

Man måste mäta syre i systemvätska

Syrenivåer i systemvätska måste mätas. Många missar att mäta systemvätska och vet därför inte vad syrenivån var från början (när systemet första gången fylldes upp), eller vad den är när läckage och problem börjar hopa sig. Man är ovetandes om gasnivåerna när man köper och installerar en underhålls-/undertrycksavgasare och man vet inte om den installerade underhållsavgasaren ger någon effekt på syrenivån.

”Vid ett flertal tillfällen har vi uppmätt höga syrenivåer i kunders anläggningar trots att ”undertrycksavgasare” av skilda fabrikat varit installerade. Efter ett par dagars snabbavgasning har systemet nått målnivån < 0,5 mg syre per liter systemvätska. Ibland får befintlig underhållsavgasare stå kvar men oftast har vi installerat QTF:s underhållsavgasare. Vid efterkontroll har då 0,5-nivån bibehållits”, säger Elving Isaksson, QTF Sweden AB.


Här är QTF:s förslag

1. Befintliga system bör besiktigas och syrenivån i systemvätskan mätas.

2. Kvaliteten på systemvätskan, syrenivåer m.m., ska föreskrivas med AMA-koder av VVS-konsulter i bygghandlingarna redan vid nybyggnation eller ROT.

3. < 0,5 mg syre per liter systemvätska är nivån vi rekommenderar för vatten. Vid den nivån avstannar korrosion och vätskan blir energieffektiv.

4. Håll systemet väl injusterat! Vi samarbetar med VVS-konsulter som är experter på injustering och som tillsammans med oss har erfarenheter med energibesparing på upp till 35 %.

AMA-kod YJG.5 m.fl.

Svensk Byggtjänst har AMA-koder* som underlättar VVS-konsulternas arbete. Nu är det upp till oss att förklara för marknaden vilka nivåer som ska krävas och hur de säkerställs. Det finns flera koder för att beskriva olika typer av system, för många finns texthjälp på qtf.se och fler kommer. När det gäller den viktiga dokumentationen har Svensk Byggtjänst under 2019 tagit fram den nya koden AMA YJG.5 för att ge plats för beställare att begära in dokumentation över bl.a. resultat av kontroll av systemvätskan vid idrifttagningen. Använd den!

Varför är avgasning viktigt?

I takt med att fastighetsägare, upphandlare och komponentleverantörer får upp ögonen för sambanden mellan gas i systemvätska och alla funktionsproblem, haverier och läckage som det leder till, så kommer de att ställa mera krav på vätskan, redan från början.

De som säkerställer syrenivåer under 0,5 mg/liter i systemvätska kommer att dramatiskt öka livslängden på sina system, spara mycket pengar och få bättre energieffektivitet. Nästintill gasfri systemvätska är väsentligt bättre energibärare än gashaltig.

Vid en syrenivå under 0,5 mg/liter systemvätska hålls korrosionsnivån så låg att den inte påverkar systemets livslängd.

* AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) är ett standardsystem av rubriker/struktur som används för att skriva bygghandlingar. I AMA VVS & Kyla 19 har Svensk Byggtjänst tagit fram koder som kan användas av upphandlare för att definiera systemvätska och kräva in dokumentation av utförare.

Källa Svensk Byggtjänst (https://byggtjanst.se).

AMA-koder är ett känt begrepp inom bygg- och VVS-branscherna. De används för att upprätta beskrivningar och allmänna föreskrifter till bygg- och anläggningsprojekt. AMA är ett referensverk som används i byggsverige. I byggsektorn är det väldigt många aktörer inblandade i kedjan från idé till färdigt projekt. Information ska överföras mellan alla dessa aktörer, som dessutom verkar i olika faser av projektet, och mellan olika datorsystem. Samtidigt ska utförande och kvalitet styras. Syftet med att AMA innehåller formulerade krav på byggnader, anläggningar och dess delar är att förenkla beskrivningsarbetet. AMA är med andra ord ett referensdokument som används av projektörer för att upprätta administrativa och tekniska beskrivningar och av entreprenörer när de ska utföra byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten efter dessa beskrivningar. 

Ämnen


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat material

Relaterade nyheter