Gå direkt till innehåll
QTF underhållsavgasare används efter snabbavgasning genomförts till < 0,5 mg syre/liter systemvätska
QTF underhållsavgasare används efter snabbavgasning genomförts till < 0,5 mg syre/liter systemvätska

Pressmeddelande -

Använd inte vår underhållsavgasare 😳

Använd inte vår underhållsavgasare ... till att snabbavgasa gashaltiga vätskesystem. QTF:s snabbavgasare är 300 gånger effektivare än någon underhållsavgasare på marknaden (inklusive vår egen) och det är precis vad som behövs för att kunna trycka ner syrgasnivåerna till under 0,5 mg/l innan systemen rostar sönder. Underhållsavgasaren används därefter till att bibehålla den låga gasnivån och motverka att den stiger. När systemet besiktigas med QTF-metoden har brister i systemet (som bidrar till att syre kommer in) identifierats och åtgärdats innan snabbavgasningen genomförs med QTF snabbavgasare.

Hur (mycket) gaser kommer in i systemen?

Vi vet att gaser kommer in i systemen via spädfyllningar med syrerikt vatten (och vid första påfyllningen förstås), diffusion via plaströr, genom automatiska toppavluftare som suger in syre vid tryckfall som orsakas av feldimensionerade eller felinställda expansionskärl och säkerhetsventiler.

Hur mycket gaser som kommer in i systemen kan man bara veta om man mäter. QTF mäter alltid gashalt vid besiktning (syre och totalgas), under snabbavgasning (för att veta när vi har nått målnivån < 0,5 mg/l syre och är färdiga) och vid efterkontroller för att se att inte några nya gaser tagit sig in. Skulle gasnivåerna ha ökat trots installerad underhållsavgasare, så gäller det att identifiera vad som gjort att gasnivån ökat, och åtgärda problemet. Det är det som är QTF-metodens signum, analysera, diagnostisera och därefter åtgärda.

Mät innan och mät efter avgasning

Många säger att de avgasar systemvätska men få mäter resultatet. Vi ser exempel på såväl konkurrenter som kunder själva som ställer ut olika typer av underhållsavgasare i tron att de drar ner gasnivåer, men finns brister i systemet släpps mer gas in, ju mer man avgasar. I värsta fall flyttar man runt sin underhållsavgasare mellan olika system och sprider aggressiv glykolvätska till syrerika vattensystem.

Filmen kan ses på Youtube: https://youtu.be/amYIXND0--Y?t=6

Eller klicka direkt på bilden.

Underhållsavgasare är i syrerika system, vanligtvis 2,0 mg/l till 8,0 mg/l, inte kapabla att dra ner syrgasnivån till under 0,5 mg/l. En del tror att underhållsavgasare klarar detta, men de har nog aldrig mätt syrgashalten. Systemvätskan måste mätas (steg 1 Besiktning, QTF-metoden). Uppvisar vätskan hög syrehalt ska det identifieras hur syret kommit in i systemet, innan snabbavgasning påbörjas.

Vad är bra mätvärden på systemvätska?

Systemvätska bör definieras, mätas och kontrolleras. Innehåller den gaser ska de snabbavgasas. Nyckeln till framgång är att definiera kvaliteten som gör att korrosion förhindras och att systemvätskan blir en effektiv energibärare. Värmebäraren skall vara kommunalt tappvatten. Om det inte krävs frostskydd (t.ex. glykol) så är vanligt vatten den mest tillgängliga, billigaste och bästa energibäraren – förutsatt att gaserna är borttagna.

Värmebärarens tekniska kvalitet ska direkt efter avslutad snabbavgasning och filtrering (filtrering med 1 μ påsfilter och magnetitfilter ingår i snabbavgasningen) dokumenteras genom provtagning på plats och för vatten vara inom nedanstående gränsvärden:

Syrgasinnehåll: < 0,5 mg/liter
Koldioxidinnehåll: 0 mg/liter
pH: 7,5 – 9
Konduktivitet: < 600 μS/cm
Försmutsning: Inga synliga partiklar

Systemet ska efter rengöring och snabbavgasning utrustas med underhållsavgasare för att säkerställa låga gasnivåer. En vätska försöker kontinuerligt balansera sig till den naturliga nivån av lösta gaser den kan bära. Nivån varierar med tryck och temperatur.

Mäta och kontrollera systemvätska

"Med systemvätskans värden definierade kan vi mäta, kontrollera och åtgärda en dålig vätska. Vid besiktning med QTF-metoden mäts bl.a. totalgas, syrehalt, pH och konduktivitet, fyra värden som ger en bra bild av vätskans status. Vätskan ska vara lika klar och ren som när den fylldes på systemet, allt annat varslar om problem", säger Heléne Karlsson, QTF.

Förändringar i pH och konduktivitet, jämfört med det rena kranvatten som systemet fylldes med, visar på problem och om systemet har tillsatts kemikalier. Något som ofta ger följdproblem som kräver rening.

Efterkontroller bör göras med jämna mellanrum, speciellt om nya påfyllningar har gjorts. Om gashalterna har stigit kan ny snabbavgasning behövas.


Erfarenhet från mer än 12 000 mätningar

QTF:s erfarenhet är att 80 % av svenska värme-/kylsystem kan minska sin energianvändning med mer än 5 %, bara genom av snabbavgasa systemvätskan. System i sämre skick kan nå ännu bättre värden och tillsammans med ny injustering har upp till 35 % minskad energianvändning uppmätts. Därtill kommer fördelarna med minskade funktionsstörningar och korrosionsskador på system och komponenter.

Läs mer om snabbavgasning och underhållsavgasning med QTF-metoden på www.qtf.se, där finns även föreskrivningshjälp till VVS-konsulter.

PS.
Vanligt kranvatten innehåller ungefär 4 % gaser (kväve, syre m.fl.). Syrgasnivån ligger på ca 6–8 mg/l. Gaser försämrar energieffektivitet och gör att systemen börja rosta inifrån från dag 1 efter påfyllning.

Relaterade länkar

Kategorier


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se, Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Hans Widell

Hans Widell

Presskontakt Marknadschef Marknadsföring och kommunikation 0480-430096

Relaterat innehåll

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige