Skip to main content

Danskt bolag renar luften från bilarnas utsläpp av NOx

Nyhet   •   Sep 29, 2015 11:24 CEST

Miljöteknikbolaget Photocats patenterade teknik för att möta problemet med skadliga kväveoxider (NOx) i utsläpp från bilar kan sänka kostnaderna för att minska halterna av NOx i luften. En grundprincip i systemet med handel av utsläppsrätter är att det skall göra det möjligt att minska utsläppen där det kostar minst. Skulle systemet utvidgas till att också omfatta rening av utsläpp skulle kostnaderna för ren luft kunna sänkas. Med Photocats teknik går det att minska luftens halter av NOx på ett betydligt billigare sätt än genom att modifiera bilarna som orsakar föroreningarna.

Att utsläpp av kväveoxider (NOx) är ett stort och växande problem är ingen nyhet för personer väl insatta i miljöfrågor. Media har trots de stora skadeverkningarna på både miljö och hälsa NOx leder till inte rapporterat lika mycket om utsläppen av kväveoxider som de har rapporterat om utsläpp av kolväten. De senaste dagarna har emellertid problemet med NOx aktualiserats när skandalen med Volkswagens manipulation med utsläppssiffrorna avslöjats.

NOx är ett samlingsnamn för en familj av ämnen som påverkar både hälsa och miljö negativt. NOx bidrar bland annat till försämring av närmiljön, klimatpåverkan och försurning. Hälsoeffekterna av NOx är stora och beräknas enligt en OECD rapport leda till hälsorelaterade kostnader om mer än 14 000 miljarder årligen. Kväveoxider leder till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och luftvägssjukdomar. Över hälften av utsläppen av NOx beräknas komma från vägtrafiken.

Problemet med luftföroreningar från vägtrafiken är globalt. I Sverige har vi jämfört med många andra områden i världen har striktare regelverk och bättre luft. Trots detta så beräknas enligt Trafikverket luftföroreningarna från vägtrafiken orsaka flera tusen för tidiga dödsfall per år i Sverige.

Sättet att reglera utsläpp av NOx på har hittills framförallt varit att med olika medel minska utsläppen från källan. Skärpta regler i syfte att minska utsläppen har införts, inte minst inom bilindustrin. Metoder där förorenad luft istället renas från NOx i efterhand har ofta setts som symtombehandling snarare än en del av en verklig lösning på problemet. Tekniker för att minska utsläppen från bilar har förefallit effektiva, fram tills nu då det visat sig vara mer komplicerat att kombinera krav på bra prestanda och köregenskaper med låga utsläpp, detta trots modern teknik. Lösningen på problemet har tyvärr varit att med hjälp av datorprogram manipulera bilarnas styrenheter så att de utsläppen av NOx minskar vid test. Vid vanlig körning har nivåerna på utsläppen varit 10-40 gånger så höga. Helt tydligt är att det finns behov av att minska halterna av NOx i luften och att det som såg ut att vara en bra lösning visade sig vara fusk.

Ofta krävs det tyvärr en utlösande faktor för att ny teknik skall slå igenom och nu riktas allt fler blickar mot tekniker där förorenad luft renas från NOx. Det danska företaget Photocat arbetar med just denna teknik. Genom att applicera bolagets patenterade ytbehandling innehållande titandioxid (TiO2) på exempelvis byggnader och infrastruktur skapas stora områden i stadsmiljön där NOx effektivt bryts ned. Processen kallas fotokatalys och omvandlar luftens NOx till fast, ofarlig form. Photocats ytbeläggning har visat sig vara mycket effektivt jämfört med konkurrenters produkter, samtidigt är Photocats material enklare att applicera i olika stadsmiljöer då det är genomskinligt och alltså inte förändrar stadsbilden.

Nu uppmärksammas det danska företagets Photocats metod för fotokatalytisk rening av NOx internationellt. Bolaget arbetar med producenter av material till byggnader och infrastruktur samt med privata och offentliga byggherrar för att kommersialisera sina patenterade ytbehandlingar. För att finansiera den intensifierade marknadssatsningen har Photocat bestämt sig för att med Redeye som rådgivare notera sig på Nasdaq First North.

Mer om Photocat går att läsa hos Redeye under www.redeye.se/ipo/photocat samt på bolagets hemsida www.photocat.net