Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Framgångar i arbetet mot antibiotikaresistens

Imorgon, den 18 november, hålls den Europeiska antibiotikadagen. Västerbottens läns landsting har under det gångna året genomfört en rad aktiviteter som lett till goda resultat och framgångar.

Den Europeiska antibiotikadagen är ett initiativ av EU på folkhälsoområdet. Dagen arrangeras den 18 november varje år och syftar till att öka medvetandet om antibiotikaresistens och det hot det utgör för folkhälsan.

Mot bakgrund av den Europeiska antibiotikadagen hölls det första nationella Antibiotikaforumet i Stockholm igår, den 16 november. Temat för dagen var ”Tillsammans tar vi nästa steg”. Forumet speglade myndigheternas gemensamma arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner med syftet att effekten av nuvarande antibiotika måste bibehållas tills nya antibiotika tagits fram.

Aktiviteter under det gångna året

Västerbottens läns landsting har under det gångna året arbetat hårt för att öka följsamheten till behandlingsrekommendationerna för antibiotika.

Just nu pågår en informationssatsning som riktar sig till västerbottningar som är 65 år och äldre. Gruppen har fått en broschyr med information som handlar om hur man själv kan förebygga infektioner samt råd om egenvård. Tidigare gjordes en liknande kampanj som riktade sig till barnfamiljer i Västerbotten.

En viktig del i årets arbete har varit att hålla en fortsatt dialog med, och vidareutbildning av, sjuksköterskor och läkare på hälsocentraler och sjukhus i länet. Ett system har skapats för enkel återkoppling av lokala förskrivningsdata av antibiotika till läkare på alla enheter i landstinget.

För att undvika smittspridning inom vården så har satsningen på följsamhet till basala hygienrutiner och klädrutiner fortsatt under året.

I år har dessutom Läkemedelsverket i samarbete med Smittskyddsinstitutet tagit fram nya nationella behandlingsrekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården. I expertmötet deltog representanter från Västerbotten.

Arbetet ger resultat

Aktiviteterna som åstadkommits har gett tydliga resultat. Förskrivningen av antibiotika på sjukhus och hälsocentraler i länet har minskat. Västerbotten har sänkt förskrivningen på årsbasis av antibiotika i öppenvården till 300 recept per 1000 invånare. Goda siffror som innebär att Västerbotten är ett av fyra landsting som uppnådde regeringens antibiotikamål och därmed får dela på 75 miljoner kronor.

Dessutom så fortsätter tandvården i Västerbotten att ha den lägsta förskrivningen av antibiotika i landet.

Det har inte skett några utbrott av antibiotikaresistenta bakterier på något av de tre sjukhusen i länet. Förekomsten av resistenta stafylokocker (MRSA) har minskat jämfört med tidigare år. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädrutiner har ökat och antalet vårdrelaterade infektioner på sjukhusen i länet har minskat vilket leder till bättre patientsäkerhet.

Samarbete i Västerbotten

I Västerbotten är det viktigt att samarbeta nära mellan sjukvård, tandvård och veterinärmedicin, som alla är förskrivare av antibiotika.

En sjättedel av all förskriven antibiotika används till djur. Endast 12 ton antibiotika skrivs ut till djur varje år, jämfört med 64 ton till människor. Sverige är ett föredöme när det gäller kontrollerad användning av antibiotika till djur.

– Veterinärerna i länet arbetar aktivt med att minska antibiotikaförskrivningen till djur. Detta har lyckats bra utan att riskera djurens väl och ve, säger Annelie Grip Hansson, länsveterinär i Västerbotten.

Viktigt med fortsatt arbete

En internationellt ökande antibiotikaresistens hos de viktigaste sjukdomsalstrande bakterier utgör en allvarlig medicinsk risk för den framtida sjukvården. Samtidigt är utvecklingen av nya läkemedel en långsam och svår process. Både nationellt och internationellt tas nya initiativ för att kunna behålla aktiviteten hos tillgängliga antibiotika och att driva på forskningen kring nya.

Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag att etablera en nationell samverkansfunktion för att samordna utvecklingsbehoven och att ta fram en övergripande kommunikationsstrategi.

Även lokalt i Västerbotten kommer det att ske samverkan i det fortsatta arbetet mot antibiotikaresistens och för en bra och säker behandling vid sjukdomar hos människor och djur.

– Västerbotten har lyckats mycket bra det här året, och det tack vare alla i organisationen som bidragit. Men vi ska komma ihåg att arbetet inte är avslutat, än finns det mer att göra, säger Stephan Stenmark, ordförande i Strama och smittskyddsläkare i Västerbotten.

 Stephan Stenmark, Ordförande i Strama Västerbotten, Smittskyddsläkare

Anders Johansson, Chef för Vårdhygien i Västerbotten

Ylva-Britt Wahlin, Övertandläkare

Annelie Grip Hansson, Länsveterinär i Västerbotten

Kontaktperson:

Stephan Stenmark
Mobilnummer: 070-969 51 40

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige