Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​10 miljoner till utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att bevilja nio utvecklingsprojekt en sammanlagd summa på 9 974 000 kronor. Bland projekten finns bland andra Leader Lapland 2020 och Leader Skellefteå Älvdal som får medel för fortsatt verksamhet med syfte att skapa bra förutsättningar för människor och företag att vilja bo, arbeta och utvecklas i regionen. Ytterligare två beviljade projekt är CyberGrass I och Mervärde från värdefulla avverkningsrester, som ingår i det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica. 

– CyberGrass I, LUKE och Mervärde från värdefulla avverkningsrester, Biofuel Region Bfr AB, är exempel på två projekt inom Botnia-Atlanticaområdet där samverkan över lands- och länsgränserna mellan Västerbotten, Västernorrland och Österbotten bidrar till en ökad innovationskapacitet och ett stärkt näringsliv, men även en god öst-västlig kommunikation, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Här kommer en mer utförlig beskrivning av de beviljade projekten:

1. CyberGrass I
LUKE Luonnonvarakeskus beviljas 632 100 kr

Projektet utvecklar en ny metod för att beräkna grovfodrets avkastning och kvalitet före skörd, genom att använda data från fjärranalys och tillämpa modeller för valltillväxt. Projektet syftar till att utveckla en ny metod som ska ingå i utbudet av de digitala tjänsterna som rådgivningsorganisationer och jordbruksföretag använder, en metod för att skapa en prognos för skördekvalitet och -kvantitet, baserad på drönar- och satellitdata.

2. Mervärde från värdefulla avverkningsrester
Biofuel Region Bfr AB beviljas 700 620 kr

Projektet vill ta tillvara på avverkningsrester inom Botnia Atlantica området, där finns en stor mängd biomassa i form av grenar och toppar (grot) som är dåligt utnyttjade. Vid tidigare kemiska studier, inkluderande kemiska analyser av grot har det framkommit att barren innehåller en intressant och värdefull kemi. Projektet syftar till att demonstrera och kommunicera en hel leveranskedja av grot från skog till färdiga kemikalier från barr. Tillvaratagande av dessa kemikalier skulle väsentligen kunna höja betalförmågan för grot så hanteringen får bättre lönsamhet.

3. Leader Lappland 2020
Leader Lappland 2020, Ideell Förening beviljas 1 452 000 kr

Satsningen inom Leader Lappland har tre övergripande mål: - Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo. - Stärka människors kompetens och samhällsengagemang - Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden De horisontella målen omfattar jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering, miljö och klimat och ungdomars delaktighet. Den totala projekttiden är 2015-07-01 – 2023-11-15. Projektet har tidigare beviljats 6 097 216 kr av Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten sammanlagt.

4. Leader Skellefteå Älvdal
Skellefteå Älvdal Ideell Förening beviljas 696 862 kr

Projektets verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för bra livskvalité i form av innovativ lokal service, möjligheter till en aktiv fritid, fungerande logistik, bra kommunikationer och nya sociala mötesplatser. Dessutom ska projektet leda till en levande landsbygd där det skapas nya arbetstillfällen, nya produkter och besöksanledningar. Den totala projekttiden är 2015-07-01 – 2022-12-13. Projektet har tidigare beviljats 4 090 197 kr av Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten sammanlagt.

5. Europa Direkt Västerbotten
Skellefteå kommun beviljas 904 000 kr

Det övergripande målet är att stärka individer och lokala aktörer genom att belysa vilka EU-medel, -initiativ och resurser som finns att erhålla för individuell utveckling respektive för skolors, kommuners och föreningars utvecklingsarbete gentemot ökad jämställdhet, mångfald och minskad miljö- och klimatpåverkan. Syftet med projektet är att öka delaktigheten i den svenska demokratin bland länets invånare med fokus på EU-nivån och att vara en stödstruktur för att fånga upp och utveckla det samhällsengagemang som finns i länet.

6. Kulturplan Region Västerbotten
Region Västerbotten beviljas 750 000 kr

Projektet ska bidra till att Region Västerbotten på ett kvalitativt och förtroendefullt sätt leder arbetet med att ta fram och implementera den regionala kulturplanens viljeriktningar. Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling och samverkan i Västerbottens län.

7. Naturbaserad rehabilitering för unga
Region Västerbotten beviljas 499 418 kr

Målet med projektet är att utveckla och prova NUR i ett samarbete mellan Ålidhems hälsocentral och ett landsbygdsföretag utanför Umeå under en försöksperiod på 9 månader. Målet med denna rehabilitering är att deltagarna ska få en ökad känsla av sammanhang och mer struktur i vardagslivet, vilket leder till bättre mående och förberedelse till fortsatta aktiviteter som studier och andra arbetslivsinriktade åtgärder.

8. Nordiskt Berättarcentrum 
Västerbottensteatern AB beviljas 1 500 000 kr

Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå (NBC) är ett tillvaratagande och förverkligande av insatser inom området muntligt berättande under många år. En viktig verksamhet för utveckling av konstformen och tillämpningar inom forskning, utbildning, kulturarv och metodutveckling. Projektet bidrar till genomförande av mål 5. Kulturen spelar en avgörande roll för samhället och regional utveckling i Region Västerbottens kulturplan.

9. North Sweden
Region Västerbotten beviljas 2 839 200 kr

North Sweden är en plattform för regionens närvaro i Bryssel, såväl genom specifika arrangemang inklusive studiebesök, som genom kontinuerlig löpande bevakning och intressepåverkan och att kunna ge strategiskt stöd för regionens aktörer gentemot EU i det som har betydelse för regionens långsiktiga utveckling. Med sikte på norra Sveriges förutsättningar att också för framtiden erhålla EU:s intresse och anpassade stöd, är fokus att bereda mark för att genom särskilt de regionala nätverken Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated areas för hela norra Sverige, Finland och Norge, ta fram underlag och etablera processer som engagerar EU i regionens fortsatta utvecklingsarbete. 


För mer information
Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-245 57 37, cecilIa.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige