Gå direkt till innehåll
Fotograf Klas Sjögren
Fotograf Klas Sjögren

Pressmeddelande -

25,5 miljoner till regional utveckling i Västerbotten

Västerbottens regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att bevilja 25,5 miljoner kronor fördelat på 8 olika utvecklingsprojekt med verksamheter i länet. De beviljade projekten följer intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin och ska bidra till hållbar utveckling och en jämlik sammanhållen region med utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygd och glesbygd.

– Jag är glad att vi idag kunnat besluta om stöd till projekt som alla arbetar för att norra Sverige ska vara världens bästa plats att bo och verka på, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

De beviljade projekten är:

1. Digital omställning i Västerbottens industrier DOVI
Projektägare Region Västerbotten beviljas 2 491 478 kr

Projektet syftar till att på kort sikt stärka Västerbottens industris små- och medelstora företags förutsättningar för att nyttja digitaliseringen för en grön och hållbar utveckling. På lång sikt kommer projektets insatser att leda till att industriföretagen har tagit ett stort kliv framåt i sin digitala utveckling som bidrar till en hållbar, jämställd och inkluderande industri och att företagens tillväxt-konkurrens- och attraktionskraft stärks. Projektperiod: 2023-03-01 - 2026-02-28


2. Kompetensattraktion Västerbotten
– långsiktig, hållbar kompetensförsörjning från kust till fjäll
Projektägare Handelskammarens Service, AC län AB, beviljas 893 984 kr

Projektet ska bidra till att säkerställa att individer som slutför gymnasiet, SFI och Vux, matchar arbetslivets behov genom systematisk och strukturell samverkan mellan arbetsliv -utbildningsväsende, samt samverkan mellan aktörer och nätverk med fokus på kompetensattraktion och att attraktion och koordination till utbildningsformen lärling utvecklas. Projektet kommer även att arbeta med attityder om hållbarhet genom kompetenshöjande insatser hos arbetsgivarna gällande arbetsgivarvarumärke och medarbetarresan, samt stärka arbetsgivares kunskap om hur de attraherar rätt arbetskraft och behåller den de redan har. Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-07-31


3. Ramprojekt Västerbotten 2023-2025
Projektägare Region Västerbotten beviljas 3 000 000 kr

Målet med projektet är att främja sysselsättning och företagande i Västerbottens län genom riktade insatser i form av direkta företagsstöd till små eller medelstora företag. Aktiviteterna består av att medfinansiera tillväxtskapande materiella och immateriella investeringar. Projektet förväntas bidra till att företagen ökar sin omsättning och lönsamhet, skapar fler arbetstillfällen för kvinnor och män, utvecklar nya innovationer och bemöts likvärdigt oavsett bransch, företagsledares kön, ålder eller bakgrund. Hållbar konsumtion och produktion kommer också att adresseras i projektet. Projektperiod: 2023-01-01 - 2026-04-30


4. Support Office for Life science and Health in Västerbotten (SOLH)
Projektägare Umeå universitet beviljas 524 994 kr

Projektet ska genom en sammanhållen funktion "one-stop-shop", för forsknings- och vårdnära stöd mellan stora offentliga aktörer, underlätta innovationsmöjligheterna för såväl forskare som offentligt anställda och SME-företag att tillvarata kunskapstillgångar och utveckla idéer till nyttiggjorda produkter och tjänster som bidrar till en hållbar hälso- och sjukvård och omsorg för ett bättre samhälle för våra innevånare. Projektperiod: 2023-04-01 - 2023-08-31


5. Digitala Västerbotten 2.0
Projektägare Region Västerbotten beviljas 5 940 000 kr

Projektet ska stödja länets kommuner att utveckla kapacitet och förmåga att möta nya krav och skapa bättre förutsättningar för digitalisering. Projektet ska genom samverkan lyfta kompetens, samordna resurser och styrning för de grundläggande förutsättningarna inom informationshantering, informationssäkerhet, IT-infrastruktur och förändringsledning. Projektperiod: 2023-03-01 - 2026-06-30


6. Förstudie Regional IoT
Projektägare Region Västerbotten beviljas 300 000 kr

Projektet ska genomföra en förstudie för att ta fram kravspecifikationer baserade på relevanta standards för tekniska och administrativa lösningar för mindre kommuner som i samverkan kan bygga upp sensornätverk i form av LoRaWAN:s och administrera dessa. Denna samverkan möjliggör lån av personella resurser och gemensamma IoT-upphandlingar. Projektperiod: 2023-03-31 - 2024-02-29


7. SMArt Livskraftig Landsbygd (SMALL)
Projektägare Luleå tekniska universitet beviljas 2 271 045 kr

Projektet vill skapa attraktiv, livskraftig och hållbar landsbygd och bygger på och utvidgar Digiby-projektet (Digitala tjänster i byar www.digiby.se) Projektet avser att utöka det geografiska området genom att utöver Norrbotten även involvera Västerbotten, testa och vidareutveckla RuraLL (en metod för att driva digitalisering i landsbygd) samt att fokusera på forskning om samarbete för ökad digitalisering i landsbygd. Initialt kommer 4 samverkanspiloter att startas: 1) Digital hubb 2) Digital galleria 3) Mobil arbetsplats 4) Servicebuss. Projektperiod: 2023-02-16 - 2025-12-31


8. TRUE - tillsammans för regional utveckling, etapp 2
Projektägare Region Västerbotten beviljas 10 000 000 kr

Projektet bygger vidare på gjorda lärdomar från tidigare satsningar och tar sin utgångspunkt i regionens intentioner, perspektiv och prioriteringar såsom de uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin. Övergripande mål är att Västerbotten ska vara föregångare i omställning. Insatser kommer att genomföras inom fyra områden: Samla lokala och regionala aktörer till samverkan och samhandling, utveckla påverkansarbetet och vidga det geografiskt, positionera Västerbotten, samt utveckla det västerbottniska platsfrämjandet. Projektperiod: 2023-01-01 - 2025-12-31För mer information:

Katarina Molin
Chef Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige