Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​37 684 672 kronor till länets utveckling

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har beviljat totalt 37 684 672 kr fördelat på 18 olika utvecklingsprojekt. Projekten ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt och rör bland annat hållbar utveckling, utbildning och digitalisering.

Här har hittar du hela listan över de beviljade projekten:

1. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 873 261 kr.

Målet med projektet är att främja sysselsättning och företagande i Västerbottens län genom riktade insatser i form av direkta företagsstöd till enskilda företag som planerar att genomföra tillväxtinriktade satsningar i Västerbottens stödområden i kust och inland.

2. VOC utveckling AC

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 519 755 kr.

Den befintliga organisationen för Vård och omsorgscollege (VOC) i länet utgör basen för projektet. En projektansökan där man avser bidra till att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning i länet. Detta planerar man göra genom ökade kunskaper om erfarenheter och resultat från alternativa utbildnings- och rekryteringsvägar som utvecklats för att hantera bristen på utbildad personal exempelvis undersköterskor och personliga assistenter.

3. Lokal och regional kapacitet för investeringar och etableringar i Västerbotten

Västerbottens Läns Landsting beviljas 6 980 581 kr.

Intresset för etableringar och investeringar i Västerbotten och Norra Sverige är stort från både privata och offentliga externa aktörer. Sökanden anger vidare att Västerbotten har möjligheter att därmed också attrahera investeringar och etableringar som har sin grund i hållbarhetsperspektivet.

4. Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform för Trämekanik med byggnadstekniska applikationer

Luleå Tekniska Universitet beviljas 900 000 kr.

En projektansökan där LTU Skellefteå står som projektsökande med RISE och Trä- och möbelföretagen som samverkansparter. Det projektmål man satt inom projektperioden är att SMF-företag i regionen inom träbranschen genom samverkan ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga affärserbjudanden inom byggande av flervåningshus i trä och att LTU och RISE har skapat en plattform för träbyggnad till stöd och som en resurs för regionens näringsliv.

5. Framtidens hållbara industrimiljöer

Umeå Energi AB beviljas 900 000 kr.

Umeå Energi står som sökande med RISE som samverkanspart. Med sig har man även samarbetspartners och nämnas kan Komatsu Forest och Skogstekniska klustret samt därtill en bred skara medfinansiärer inom främst privat sektor men även från offentlig organisation. Skälet till projektet, anger man, är att det finns ett stort behov av att utveckla hållbara, CO2-neutrala industrimiljöer som bidrar till ökad attraktionskraft för platsen, stärkt konkurrenskraft för företagen regionens och minskad klimatpåverkan.

6. Global Boost - Växthus för exporterande företag

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 447 057 kr.

Global Boost är ett växthusprojekt för energirelevanta små och medelstora företag som planeras inom ramen för regeringens exportstrategi genom Regional Exportsamverkan i Västerbotten. Projektet avser att i ett första skede leda, lotsa, utveckla och "boosta" 10 företag till ny eller ökad export. Målet för dessa företag efter växthuset är att kunna göra en dedikerad marknadssatsning för vilken de ska kunna nyttja en internationaliseringscheck som extra skjuts.

7. Support Office for Life Science and Health in Northern Sweden

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 2 707 631 kr.

Vårdsektorn står inför utmaningen att tillhandahålla en vård nära patienten samtidigt som man skall erbjuda en högspecialiserad vård i världsklass för Norra sjukvårdsregionen med ökande kostnader och en förändrad demografi. För att adressera detta finns ett behov av forskning om nya produkter och tjänster, som kan utvecklas i samverkan mellan de nordliga universiteten och SMFs för att sedan levereras till hemsjukvården i regionen, nationellt och internationellt. Följaktligen finns ett behov av att attrahera externa medel till smarta utvecklingsprojekt i samverkan som tar tillvara på forskningen både för att lösa problem i vården och för kommersialisering och nyttjande.

8. Samverkan för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 2 751 697 kr.

Projektet Samverkan för regional utveckling stärker det regionala utvecklingsarbetet i Västerbottens län genom att tillföra resurser för att utveckla samverkan med kommunerna och kring projekt- och företagsutveckling. Avsikten med projektet är att förstärka vissa funktioner inom Regionala utvecklingsförvaltningen med 2,5 årsarbetskrafter under projektperioden 2020 t.o.m. 2022.

9. KRAI Kunskapslyft inom robotik och AI

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 2 350 141 kr.

KRAI - Kunskapslyft inom Robotik och Artificiell Intelligens AI har de senaste åren vuxit till ett område som bedöms kunna förändra vårt samhälle i samma utsträckning som elektriciteten en gång gjorde. En bidragande orsak till att regionens företag inte är mer aktiva inom AI är att även kunderna saknar tillräcklig kunskap för att kunna efterfråga avancerad AI-relaterade varor och tjänster. Projektet har som övergripande målsättning att regionens SMF blir konkurrenskraftiga aktörer inom det starkt expansiva området Artificiell Intelligens och Robotik, för produkter och tjänster inom sjuk- och hälsovård.

10. Socialt Entreprenörskap Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden beviljas Region Västerbotten 500 000 kr.

Socialt entreprenörskap Västerbotten är ett projekt som ägs och drivs av Region Västerbotten i samverkan med Coompanion. Projektet syftar till att forma en regional stödstruktur som består av kunskap, nätverk och finansiering för länets sociala entreprenörer och sociala företag i syfte att bidra till fler hållbara sociala företag och till en hållbar samhällsutveckling i linje med Agenda 2030.

11. Utvecklingsprojekt Gävleborg - Västerbotten, kompetensförsörjning och etableringar

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten (Västerbottens Läns Landsting) 538 949 kr.

Region Västerbotten och Region Gävleborg har valt att samverka kring gemensamma utmaningar kring stora etableringar och kompetensförsörjning. Projektet syftar till att skapa en kompetensförsörjningsmodell som tar sin utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som de båda regionerna delar såsom demografi och stora potentiella etableringar.

12. Arbetsmarknadskunskap (AMK)

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 3 030 425 kr.

Handelskammaren söker ett projekt, Arbetsmarknadskunskap, med syfte att skapa en struktur som underlättar för arbetsgivarna i regionen att tillgodose behovet av framtida kompetens och arbetskraft.

13. Inlandets Teknikpark

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Vilhelmina kommun 2 049 674 kr.

Projektet avser att genom kompetenshöjande aktiviteter samt nätverksbyggande öka förmågan för små och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag i Västerbottens inland att växa på den regionala, nationella och internationella marknaden. För att bli långsiktigt framgångsrik i den globala konkurrensen måste företagens förmåga inom kvalitetsstyrning, hållbar produktion och jämställdhet öka.

14. Arbetsmarknadskunskap Skellefteåregionen

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 2 251 665 kr.

Arbetslösheten i Skellefteå och Västerbotten har sjunkit de senaste åren, men det finns grupper som har en större arbetslöshetssiffra än andra. Skillnaderna är också stora inom länet. En viktig faktor är att de som går vidare till högre studier ofta väljer utbildningar som inte leder till jobb. Många yrkesval är dessutom tämligen könsstereotypa.

15. En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord (STASIS)

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Regionala Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia 1 286 707 kr.

Stora infrastruktursatsningar utgör viktiga delar av en hållbar samhällsbyggnad. Men vid stora kustnära infrastrukturbyggen uppkommer ofta stora volymer sulfidjord som snabbt bör tas om hand för att förhindra försurning av och metallurlakning till närliggande vattenmiljöer.

16. Regional innovationsledning Västerbotten (RIV)

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 4 584 933 kr.

Västerbotten står inför stora utmaningar, framförallt i frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I en hastigt föränderlig värld med snabba tekniksprång och en ständigt ökande digitalisering blir länets förmåga till förnyelse, förändring och anpassning central. Innovation är en nyckelfråga för att Västerbotten ska stå bra rustat inför dessa utmaningar.

17. Den koldioxidsnåla platsen 2.0

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå kommun 2 507 201 kr.

Genom att vidga perspektiven på klimatpåverkan till konsumtionsbaserade utsläpp ska projektet verka för att skapa nya verktyg och metoder för att övergå till en mer koldioxidsnål och cirkulär ekonomi i Umeå, Skellefteå och regionen. Målsättningen är att offentlig sektor har fler verktyg och metoder för att främja en mer koldioxidsnål och cirkulär ekonomi och underlätta för hållbar konsumtion.

18. Gateway2Export

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 1 505 000 kr.

För mer information:

Katarina Molin

Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten

070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin

Strateg externa relationer, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakt rörande coronafrågor

Presskontakt
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55