Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alkoholfrågor i fokus under uppmärksamhetsveckan vecka 45

Under denna vecka, 3-9 november, genomförs över hela landet en uppmärksamhetsvecka rörande riskbruk av alkohol. Västerbottens läns landsting är ett av landets landsting som sticker ut när det gäller arbetet med alkoholfrågor och i veckan fokuserar bland annat länets hälsocentraler på att sprida kunskap om sambandet mellan alkohol och hälsa.

Uppmärksamhetsveckan har initierats av Folkhälsoinstitutets Riksbruksprojekt och är ett delprojekt för distrikts- och mottagningssköterskor i landet. Målet är att alkoholvanorna ska uppmärksammas liksom alkoholens hälsoeffekter. Tanken är också att veckan ska medverka till att hälsocentralernas distrikts- och mottagningssköterskor lyfts fram som en central och viktig resurs inom det förebyggande hälsoarbetet.

Lokalt innebär uppmärksamhetsveckan bland annat att länets samtliga hälsocentraler på ett eller annat sätt kommer att sprida kunskap om sambandet mellan alkohol och hälsa. Informationsmaterial, patientenkäter och samtal om alkohol med besökande patienter är några av de punkter som kan komma att stå på veckans agenda hos hälsocentralerna.

- Flera av hälsocentralerna i länet har tagit egna initiativ i planeringen av veckan. Det är dock viktigt att komma ihåg att det förebyggande arbetet inom alkoholområdet varken börjar eller slutar med denna vecka. Västerbottens läns landsting har sedan många år aktivt bedrivit ett alkoholförebyggande arbete och arbetat för att föra in alkoholfrågan som en naturlig del i hälso- och sjukvården, säger Annika Nordström, hälsoplanerare vid Västerbottens läns landsting.

Redan för tio år sedan genomfördes den första breda utbildningsinsatsen gentemot personal inom primärvården, vilken har följts upp i olika former under 2000-talet. Att det långsiktiga arbetet gett resultat visar sig också i undersökningar från Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. Bland annat är Västerbotten det län där flest sköterskor uppfattar att de har tillräcklig kunskap om alkohol och om hur de ska samtala med patienter i frågan.

- Idag är det vanligt bland sköterskor att genomföra korta samtal med patienter om deras alkoholvanor, t ex i samband med hälsoundersökningar, blodtryckskontroller eller diabetesuppföljningar. Barnmorskorna inom mödravårdcentralen samtalar med alla gravida utifrån ett frågeformulär om deras alkoholvanor innan graviditeten. Eftersom levnadsvanorna kan ha betydelse för många sjukdomar och symtom, har läkarna alltid möjlighet att ta upp hälsofrämjande faktorer i samtalen, och där återfinns alkoholvanorna som en naturlig del, fortsätter Annika.

En viktig faktor i det alkoholförebyggande arbetet har varit årligt återkommande väntrumsstudier om alkoholvanor. Dessa har genomförts inom primärvårdsmottagningar, psykiatriska öppenvården och vid länets ungdomsmottagningar. Förutom att kartlägga omfattningen av personer med riskabla eller skadliga alkoholvanor, har samtidigt ångest och depression tagits med. Syftet med studierna är att stärka motivationen hos personal vid dessa verksamheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom dessa områden. Resultaten av enkäten följs upp med riktade utbildningar som ger personalen ökad kunskap om alkohol, droger, samtalsmetodik osv.

- Personalen är oftast väldigt engagerade, vilket är glädjande. De resultat som enkätstudierna ger visar att det särskilt i de yngre åldersgrupperna är vanligt förekommande med riskabla alkoholvanor. Samtidigt önskar många av dessa personer minska sin konsumtion. Vårdpersonal har en utmärkt infallsvinkel att motivera och bidra till en förändringsprocess, säger Annika.

I år genomförs väntrumsstudien i samband med uppmärksamhetsveckan och beräknas bli den största sedan starten 2005. Närmare 2 500 enkäter kommer under veckan att delas ut till patienter vid ett 15-tal somatiska mottagningar vid länets tre sjukhus. Enkäten tar upp tobaksbruk, alkoholvanor och psykiskt mående.

Uppmärksamhetsveckan pågår under 3-9 november.

För mer information, kontakta:
Annika Nordström, hälsoplanerare, 090-785 71 85, 070-254 16 81Hälsningar
Ulrika Persson, Informatör
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 70 62, 070-582 70 62

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige