Gå direkt till innehåll
​Alkoholmissbruk ökar risken för våld mot gravida

Pressmeddelande -

​Alkoholmissbruk ökar risken för våld mot gravida

Risken att som kvinna uppleva våld i nära relation under graviditeten ökar om partnern dricker för mycket alkohol. Det visar resultaten från en nyligen publicerad befolkningsstudie baserad på Salut-data från 2010 till 2016 i Västerbotten.

Resultaten av studien visar att det finns en stark koppling mellan en alkoholmissbrukande partner och risken för gravida att uppleva våld och oro för sin säkerhet i relationen under graviditeten. Informationen som studien baseras på kommer från de hälsoformulär i mödrahälsovården som 22 922 blivande föräldrar, det vill säga 11 461 par, i Västerbotten besvarat i början av graviditeten.

Studien är begränsad till heterosexuella par baserat på angivet personnummer eftersom antalet homosexuella par inte var tillräckligt många för att uppfylla de statistiska kraven i en befolkningsstudie.

– Att säkerställa gravida kvinnors hälsa och säkerhet i deras relationer är viktigt för mödrarna själva, fostret, barnets och familjens framtida hälsa och välmående, berättar Eva Eurenius forskare och docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Kvinnor vars manliga partner rapporterade riskbruk eller missbruk av alkohol i sitt hälsoformulär hade nästan nio gånger högre risk att skadas fysiskt av sin partner under graviditeten, jämfört med de kvinnor vars partner rapporterade en lägre alkoholanvändning. Dessutom var rädsla för sin partner starkt kopplad till missbruk hos partnern.

Pappan involveras i högre grad

Barnmorskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal som stöttar gravida bör vara uppmärksamma på den risk som hög alkoholkonsumtion hos den blivande pappan kan ha. Att barnmorskan tar del av svaren i hans hälsoformulär är ett första steg i att hantera problemet.

– Jag hoppas att de här resultaten stärker vikten av att hälso- och sjukvården involverar pappan i större grad och att fler våldsutsatta vågar söka hjälp när de ser att vården arbetar förebyggande, säger Eva Eurenius.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvården frågar om alkoholvanor och våld i nära relationer i flera olika sammanhang och följer upp svaren. Görs det till en standardiserad fråga behöver ingen känna sig utpekad, fortsätter hon.

Viktigt att prata om levnadsvanor

Hälsoformulären är en del av Salut-satsningen och ligger som grund för hälsosamtal om hälsa och levnadsvanor i tidig graviditet.

– Min erfarenhet är att förvånansvärt många som fyller i hälsoformulären är ärliga, vilket inte alltid är fallet när det gäller formulär av känslig karaktär. Jag tror att många ser det som ett bra tillfälle för en livsstilsförändring när så mycket annat i livet är på väg att förändras, berättar Hanna Nyström, samordningsbarnmorska, Region Västerbotten.

Det ingår i hälsosamtalet under graviditeten att prata om levnadsvanor så som alkoholvanor. Kvinnan ska även komma ensam till samtalet vid minst ett tillfälle för att ha möjlighet att prata enskilt.

– Hälsoformulären och hälsosamtalet ger oss möjlighet att fånga upp de som behöver extra stöd och hänvisa dem till rätt instans där de kan få ytterligare hjälp. Den här studien bekräftar hur viktigt vårt förebyggande arbete med Salut är och ger oss motivation att driva den här typen av frågor vidare, avslutar Hanna Nyström.

Studien är gjord av Ingrid Wilson, Eva Eurenius*, Marie Lindkvist*, Kerstin Edin* och Kristina Edvardsson

*Författare från Umeå universitet, övriga från australienska universitet.

Artikeln publicerades i Midwifery online 30 oktober 2018, i tryckt format i dess februarinummer 2019.

Mer information
Eva Eurenius, forskare och docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och hälsoutvecklare vid folkhälsoenheten i Region Västerbotten.
070-680 59 64

Hanna Nyström, samordningsbarnmorska, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård Västerbotten, Region Västerbotten.
070-865 42 47

____________________________________________________________________________________________

Presskontakt
Linn Johansson
072-214 43 47
Region Västerbotten
____________________________________________________________________________________________

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige