Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Beslut om 7,5 miljoner kronor till utvecklingsprojekt

Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beviljades totalt 7 455 410 kronor till 6 olika utvecklingsprojekt. Nämnden beslutade även att fastslå Agenda för hållbar regional finansiering och att ställa sig bakom territoriell omställningsplan för Västerbotten, samt slutlig fördelning av det statliga anslaget till regional kulturverksamhet 2021.

– I tider som dessa är det otroligt viktigt att både hålla i och utveckla länets kultur i samarbete med kommuner och kulturutövare. Vi riktar nu mer pengar till dans, teater, konst och arkivverksamhet för att ge dem möjligheten att gå stärkta ur krisen, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Svenska staten stärker nu kulturlivet i Västerbotten ytterligare, utöver insatser direkt kopplade till Covid-19. En rad satsningar på barn och ungas läsande och stöd till professionell musikverksamhet är några av insatserna som nu får en stabil finansiering. Utöver det så har regionen fått nästan 1,4 mkr att ge till riktade förstärkningar till olika kulturverksamheter i länet, bland annat dans- och teaterkonsulentverksamhet, Västerbottens museum samt arkivverksamhet. Västerbottensteatern får ett ettårig tillfälligt stöd för att underlätta inflyttning och samarbetet i det nya kulturhuset Sara i Skellefteå.

Statens Kulturråd har beviljat en förstärkning av Region Västerbottens statsbidrag från 86 mkr till 90 197 000. Av det är 1 379 536 en förstärkning som regionerna själva har frihet att prioritera. Utöver det så ingår en uppräkning för en rad verksamheter inom kultursamverkansmodellen men också en permanentad satsning på att stärka biblioteken i länet med 1,2 mkr. Även den musikaliska scenkonsten, i Västerbottens fall Norrlandsoperan och Norrländsk musik och dansteater, får en förstärkning med 1 475 000 kr i syfte att stärka kvaliteten.

Agenda för hållbar regional finansiering
Regionala utvecklingsnämnden beslutade att fastställa Agenda för hållbar regional finansiering. Agendan beskriver förutsättningar för den regionala finansieringen och styr hur Region Västerbotten investerar i hållbar regional utveckling genom regionala projektmedel och företagsstöd. Agenda för hållbar regional finansiering ska skapa lika förutsättningar och transparens kring vad Region Västerbotten kan finansiera, vilka krav som ställs på ansökningar och hur finansiering följs upp.

Territorriell omställningsplan
Att regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom yttrandet för Fonden för rättvis omställning för den territoriella planen för Västerbotten innebär att länet kan ta del av 165 miljoner euro, medel som nu kan gå till olika former av hållbarhetssatsningar inom metallindustrin. Region Västerbotten framhåller att det är viktigt med ett regionalt inflytande och samverkan mellan aktörer på nationell- regional- och lokal nivå för säkerställa klimatomställningen samt fokusera på områden så som kompetensutveckling, nya tekniker, forskning och innovation och cirkulär omställning.  

Projekt för regional tillväxt
Regionala utvecklingsnämnden beviljade pengar till 6 utvecklingsprojekt. Här beskrivs de beviljade projekten:

1. Artificiell intelligens för säkrare diagnostik
Region Västerbotten beviljas 250 000 kr

Med bakgrund av att olika typer av digitala tjänster har börjat införas för att kunna erbjuda en ökad läkarnärvaro i inlandet, kommer projektet att arbeta med tekniklösningar, eftersom det idag finns för få mätinstrument som kan användas vid digitala patientmöten, samt att dessa även måste anpassas efter att kunna användas av annan sjukvårdspersonal än läkare. Vidare finns det ett behov av att dessa mätinstrument kan screena efter vanliga åkommor för att därigenom kunna fokusera på de patienter som behöver mest hjälp.

2. Battery region
Region Västerbotten beviljas 1 137 206 kr

Energibranschen växer starkt i våra regioner, och särskilt batteriindustrin. Projektet avser att arbeta med kartläggning av kompetenser och utbildningsbehov, samtidigt som samverkan stärks och nätverk byggs. Ett av resultaten med projektverksamheten förväntas bli en interregional strategi eller överenskommelse om det fortsatta arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i batteribranschens tillverkningsled, och eventuellt andra delar av värdekedjan.

3. Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik
Stift Adopticum beviljas 2 190 527 kr

Genom projektet avser Adopticum arbeta för att höja de regionala bolagens insikt och förståelse för teknikområdet och tillsammans med dem driva delprojekt i syfte att ta fram en första prototyp. Speciellt fokus ska läggas på att bidra till lösningar för aktörer inom primärproduktion i livsmedelsbranschen och på miljötekniklösningar.

4. Nordic Intermodal Short Sea
Infrastruktur i Umeå AB beviljas 1 343 241 kr

Projektets mål är att starta upp minst en ny linje med sjöfart för gods från någon av regionens hamnar mot lämplig mottagarhamn. Den primära målgruppen för projektet är regionens näringsliv som ska erbjudas hållbara, effektiva och lönsamma logistiklösningar som stärker deras konkurrenskraft. Den sekundära målgruppen är speditörer, rederier, hamnar. terminaler och järnvägsoperatörer.

5. Norrbotniabanans noder 2
Robertsfors kommun beviljas 1 534 436 kr

Projektet ska ge underlag för att utforma resecentrum på stationsorterna Sävar, Robertsfors och Bureå så att de blir tillgängliga, funktionella och trygga för alla resenärsgrupper. Projektet ska också ta fram ett gemensamt underlag som visar den framtida utvecklingen i Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner vad gäller befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och bostadsbyggande. Syftet är att underlaget ska kunna användas inför kommande finansieringsbeslut om Norrbotniabanan och i planering av den framtida tågtrafiken.

6. Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Steg 3
Luleå Tekniska Universitet beviljas 1 000 000 kr

Mobiltäckningsproblematiken i glesbygder är en utmaning som ännu inte har lösts. År 2019 nådde mobila datahastigheter på 30 Mbit/s endast 16% av Sveriges landyta. Projekt #Fulltäckning adresserar därför tre utmaningar:
1) Innanförskap: även glesbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik
2) Säkerhet: bofasta och besökare ska ha mobiltäckning överallt
3) Värdeökning; besöksnäring, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation 

För mer information

Joakim Sandberg 
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se

Katarina Molin
Chef enheten för Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-245 57 37, cecilIa.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige