Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nej till ett Ronald McDonald-hus i Umeå

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd säger nej till att ansöka om att få ett Ronald McDonald barnhus till Umeå. Nämnden är positiv till konceptet som sådant, men nämnden vill inte ha en koppling till ett företag med vinstintresse.

Här följer en sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut idag, tisdag.

 Nej till att ansöka om ett Ronald McDonald-hus i Umeå
Hälso- och sjukvårdsnämnd säger nej till att ansöka om att få ett Ronald McDonald barnhus till Umeå. Visserligen är nämnden positiv till konceptet som sådant, men nämnden vill inte kopplas ihop med ett företag med vinstintresse.

Bakgrunden till avslaget är en motion från sju folkpartipolitiker, Marianne Normark, Thommy Bäckström, Margareta Carlbäck, Carl Larsson, Ingmarie West, Nicke Grahn och Carin Hasslow. I motionen föreslår dom att landstinget ska vända sig till Ronald McDonalds Barnfond för att få ett Ronald McDonald barnhus i Umeå.

Frågan om ett Ronald McDonald barnhus i Umeå har behandlats vid tre tidigare tillfällen - år 2000, 2005 och 2007. Vid samtliga tillfällen har fullmäktige beslutat att inte lämna in någon ansökan till fonden.

Ronald McDonalds barnhus finns idag kopplat till Karolinska sjukhuset i Huddinge, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, universitetssjukhuset i Lund, samt universitetssjukhuset i Linköping. Under 2013 kommer ett barnhus att uppföras i anslutning till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Enligt hälso- och sjukvårdsnämnden ska inte fördelen med ett hus som ligger utanför sjukhuset underskattas eftersom barnen och deras familjer kan leva ett så normalt liv som möjligt under sjukdomsperioden. Att träffa andra barn och familjer i samma situation är också värdefullt och är i sig rehabiliterande.

Norrlands universitetssjukhus har ett regionansvar för de fyra nordligaste landstingen. Eftersom området geografiskt är stort har många barn behov av boende för föräldrar och syskon under behandlingsperioden.

Om man enbart ser till Västerbottens län är avstånden långa och många familjer kan behöva boende under barnets sjukdomsperiod även när det gäller behandlingar som ges på sjukhuset i Umeå.

Idag finns familjerum i anslutning till den nybyggda barnkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och dessutom finns möjlighet till boende på Hotell Björken. Tyvärr har inte hotellösning upplevts som optimal eftersom man hela tiden befinner sig i sjukhusmiljön.

Enligt hälso- och sjukvårdsnämnden finns det behov av ett familjehus och det kommer man nu att arbeta för att hitta lösningar på. De lokaler som idag nyttjas som familjerum på Norrlands universitetssjukhus skulle utan större insatser kunna nyttjas till annan verksamhet eftersom behovet av lokaler är stort.

Ärendet förs nu vidare till landstingsstyrelsen och motionen kommer slutligen att behandlas av landstingsfullmäktige i mitten av april månad.

Reservation: C, FP, KD och M.

Mer information lämnas av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström, 070-669 66 84.

Nej till att införa vårdcoacher för svårt sjuka äldre
Moderaten Nicklas Sandström föreslår i en motion att landstinget ska införa vårdcoacher för svårt sjuka äldre personer. Syftet med coacherna är bl.a. att underlätta vardagen för patienterna.

Enligt motionären har införandet av vårdcoacher i Stockholm resulterat i bättre överlevnad, färre vårddygn samt färre akuta besök. Med en ökad äldre befolkning ökar antalet svårt sjuka därför behövs det, enligt motionären, ett behov av att tänka nytt.

Enligt hälso- och sjukvårdsnämnden pågår det, inom ramen för Projekt Balans, ett antal åtgärder som ska leda till bättre vård för de mest sjuka äldre.

Man ska bl.a. inventera och samordna alla öppenvårdsteam, stärka samarbetet med kommunerna vad gäller samordnad vårdplanering samt införa en modell med hälsosamordnare. Arbetet planeras starta i april.

Mot bakgrund av detta förslår hälso- och sjukvårdsnämnden att motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Ärendet förs nu vidare till landstingsstyrelsen och motionen kommer slutligen att behandlas av landstingsfullmäktige i mitten av april månad.

Reservation: M

Mer information lämnas av Kerstin Lagervall, telefon 090-785 72 30 alternativt 070-336 35 92.

Utredning om att skapa ett Beroendecentrum i Umeå
Moderaten Nicklas Sandström föreslår i en motion att landstinget startar ett Beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Motionären är orolig över människors ökade beroende och missbruk av droger och alkohol. Enligt motionären skulle ett Beroendecentrum kunna erbjuda god hjälp till missbrukande människor. Ett missbruk som ofta leder till psykisk ohälsa.

Enligt hälso- och sjukvårdsnämnden ligger alkoholkonsumtionen på en relativt hög nivå i Sverige idag och tillgången till narkotiska preparat ökar genom köp via internet och internationell handel. Det innebär i sin tur att samhällets kostnader för missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och dopning är mycket höga.

Kan man arbeta mer effektivt tillsammans, tidigare upptäcka och erbjuda behandling och stödinsatser innebär det på sikt en kostnadsminskning.

Därför är idén om ett Beroendecentrum i Umeå väl värd att utreda enligt hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt nämnden bör en arbetsgrupp få i uppdrag att utreda och ge förslag på alternativa lösningar för ett Beroendecentrum i Umeåområdet.

Med anledning av detta föreslår nämnden att motionen ska anses besvarad.

Ärendet förs nu vidare till landstingsstyrelsen och motionen kommer slutligen att behandlas av landstingsfullmäktige i mitten av april månad.

Reservation: C, FP, KD och M.

Mer information lämnas av verksamhetschef Christina Vennberg Granberg, 090-785 63 00 alternativt 070-224 65 86.

Yttrande om landstingets skydd mot oegentligheter
Landstingets förtroendevalda revisorer har granskat landstingets arbete med att förebygga (ekonomiska) oegentligheter. Enligt revisorerna har upptäckta ogentligheter medfört att det utvecklats rutiner och kontroller inom områdena läkemedelshantering och löner.

Men revisorerna konstaterar att det finns andra områden som behöver utvecklas och förbättras.

Utifrån detta lämnar revisorerna ett antal rekommendationer. Det handlar bl.a. årliga genomgångar av regler och rutiner och att dessa blir kända av medarbetarna. Reglerna ska också finnas lätt tillgängliga i intranätet linda.

I yttrandet till revisorerna konstaterar hälso- och sjukvårdsnämnden att, i arbetet med landstingets ledningssystem, ingår att samla alla styrande dokument på en plats i intranätet.

När det gäller personalens möjligheter att informera landstingets ledning om misstänkta oegentligheter kan det it-stödda avvikelsesystemet användas. Dessa rutiner kan användas vid rapportering av misstänkta oegentligheter även om den närmaste chefen eventuellt skulle vara inblandad. Enligt nämnden är det viktigt att anmälningar ska kunna göras anonymt.

Göteborgs stad har inrättat en s.k.whistle blower-funktion som de anställda kan nda för att slå larm vid misstanke om korruption eller andra oegentligheter.

Landstinget kommer, inom nätverket mot korruption, att följa hur denna funktion fungerar innan man eventuellt tar ställning till att inrätta en dylik funktion även i Västerbottens läns landsting.

Mer information lämnas av landstingsjurist Lars Burström, 090-785 73 15.

Ja till förstudie om upphandling av säkrare dialys
Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedrivs bl.a. forskning kring dialys. Under hösten 2011 påbörjades ett samarbete mellan Innovationssluss Norr, medicinsk teknik samt landstingets upphandlingsenhet för att stärka patienters behov av säker teknik och behandling.

Vinnova, den svenska myndighet som fått ansvaret att stödja offentliga myndigheter som vill öka och utveckla användningen av s.k. innovationsupphandling, har besökt Umeå och myndigheten är positiv till att bidra med pengar för att utveckla området dialysteknik i länet.

Innovationsupphandlingar handlar om att upphandla, ett i förväg definierat problem, men där lösningen är okänd eller där det inte finns någon existerande produkt som fyller behovet.

Ett förslag till ansökan om en förstudie har tagits fram. Om Vinnova säger ja står man för hela kostnaden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker ansökan. Ärendet går nu vidare till landstingsstyrelsen för slutligt beslut.

Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Eventuella politiska kommentarer till hälso- och sjukvårdsnämndens beslut lämnas av:

- nämndens ordförande, landstingsrådet Karin Lundström (S), 070-669 66 84
- nämndens 1:e vice ordförande Carin Hasslow (FP), 070-177 41 50.

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter hälso- och sjukvård sommaren 2021

Presskontakt www.regionvasterbotten.se/pressrum
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Presskontakt Forskningsfrågor 072-453 03 59
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55