Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 december 2008 kl 14.00 på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm. Kaffe serveras från kl 13.00.

Rätt att deltaga i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
· dels vara införd i den av VPC AB ("VPC"), förda aktieboken onsdagen den 3 december 2008,
· dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast onsdagen den 3 december 2008 kl 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast onsdagen den 3 december 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i årsstämman m m
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till SkiStar AB, Kerstin Liljebäck, 780 67 Sälen, via e-post: stamma@skistar.com, per telefax 0280-218 50 eller telefon 0280-880 85. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan). Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4.Godkännande av förslaget till dagordning
5.Val av två justerare
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.Anförande av verkställande direktören
9.Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
12.Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
13.Val av styrelse samt beslut om ersättningar till styrelse och revisor
14.Val av ledamöter till valberedning
15.Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Erik Paulsson utses till ordförande vid årsstämman.

10. Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4:50 kronor (4:50) per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 12 december 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPC:s försorg onsdagen den 17 december 2008.

13. Val av styrelse samt ersättningar till styrelse och revisorer
Valberedningen i SkiStar AB (publ), bestående av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Per Limberg, föreslår årsstämman omval av ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle Larsson, Per-Uno Sandberg, Eva-Karin Dahl samt Mats Årjes, samtliga på ett år. Valberedningen föreslår omval av Erik Paulsson till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsens totala arvode oförändrat skall uppgå till 730 TSEK, varav 155 TSEK (155) skall tillfalla styrelsens ordförande Erik Paulsson och 115 TSEK (115) vardera skall tillfalla de ordinarie ledamöterna Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle Larsson, Per-Uno Sandberg och Eva-Karin Dahl, samt att revisorernas arvode skall erläggas utifrån löpande räkning.

14. Val av ledamöter av valberedning
Aktieägare representerande ca 65% av totala andelen röster i bolaget föreslår att bolagsstämman utser Erik Paulsson, Mats Paulsson, Mats Qviberg och Per Limberg till ledamöter av bolagets valberedning, med Erik Paulsson som ordförande.

15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är oförändrade mot tidigare år och huvudsakligen följande:

Rörlig ersättning kan som mest uppgå till 40% av 12 ggr aktuell månadslön. Rörlig ersättning utgår utifrån bolagets prestationer avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 30% av lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen. Uppsägningstider från bolagets sida ska vara högst 24 månader och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under uppsägningstiden fram till den tidpunkt den uppsagde erhåller ny anställning.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier av aktieslaget B, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på en reglerad marknad och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill tiden för nästa årsstämma avyttra bolagets egna aktier på en reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Återköp och avyttring av egna aktier kan endast avse aktier av serie B.

Antalet aktier och röster

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 39.188.028, varav 1.824.000 A-aktier och 37.364.028 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 55.604.028.Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före årsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen och på bolagets hemsida, www.skistar.com. Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post-/e-postadress.

Sälen den 11 november 2008
Styrelsen

 

Ämnen


Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av skidanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med gästerna i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. 

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

Kontakter

Petra Hallebrant

Petra Hallebrant

Presskontakt PR- och kommunikationschef SkiStar AB SkiStar AB +46 729 637 332

SkiStar AB presstjänst

Presskontakt +46 280 841 60

Minnesvärda fjällupplevelser i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken i Stockholm

SkiStar äger och driver Skandinaviens fem största fjällanläggningar: Sälen, Åre,Vemdalen i Sverige inkl Hammarbybacken i Stockholm samt Hemsedal och Trysil i Norge. SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser som den ledande semesterarrangören för Skandinavien.

SkiStars fjälldestinationer är perfekta resmål för aktiva livsnjutare. Här kan familjer och vänner avnjuta härliga dagar i skidbackarna och aktiviteter på fjället sommartid. Många har upptäckt glädjen med utförsåkning, cykling, löpning, klättring och vandring men också vilken nytta en aktiv semester i fjällen kan göra för att träna kroppen, ladda batterierna och för umgänget med nära och kära.

Välkommen till våra destinationer i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil samt citybacken Hammarbybacken mitt i Stockholm!