Gå direkt till innehåll
Småföretagarnas Riksförbund delar inte Strandskyddsutredningens slutsatser

Pressmeddelande -

Småföretagarnas Riksförbund delar inte Strandskyddsutredningens slutsatser

Småföretagarnas Riksförbund har lämnat svar på remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78). Småföretagarnas Riksförbund uppfattar delar av förslagen som motstridiga och anser att det finns en risk att det leder till flera hinder snarare än till nya möjligheter. Det är i grunden olika värden som står emot varandra. Å ena sidan att ta tillvara på potentialen i våra många och vackra strandnära lägen och andra sidan en önskan att skärpa strandskyddet ytterligare.

Ett känt dilemma med strandskyddsbestämmelserna är att dessa innebär att äganderätten inte beaktas. Äganderätten är central inom EU, men också i svensk rättstradition. Ifall markägare fråntas förfoganderätten över sin strandnära mark är det rimligt att staten ersätter detta intrång.

För tilltron och efterlevnaden av strandskyddsreglerna är det väsentligt med ordentliga underlag och tydliga motiveringar. Det är omodernt att undanta så stora delar av landet utan ordentlig motivering och förklaring. Sverige har så stora områden av ”strandnära karaktär” att det blir direkt kontraproduktivt att lägga en våt lovikavante över allt detta. Det rimliga vore att våra myndigheter, kanske i samband med hantering av vattendirektivsarbete, definierar vilka områden som är särskilt värdefulla och för dessa definierar vilken typ av exploatering som inte är tillåten. All övrig verksamhet blir därmed tillåten och markägare kan fortsätta att förvalta sin egendom, som de i många fall ärvt, för att kunna lämna över till nästa generation.

För att komma vidare ger därför Småföretagarnas Riksförbund ett eget förslag på hur man skulle kunna göra istället. I avvaktan på en eventuell större reform av strandskyddet skulle kommunernas stadsplanering underlättas genom att det i miljöbalken införs ytterligare ett särskilt skäl för att kunna bygga inom strandområden, med lydelse:

området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens planering enligt plan- och bygglagen.

Med detta tillägg i miljöbalken skulle det klargöras att kommunernas bedömningar av bebyggelsens lokalisering i tätorter normalt inte ska hindras av miljöbalkens strandskydd.

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränslandet mellan en företagares vardag och svensk myndighetsutövning. I stor utsträckning tenderar småföretagare att vara den svagare parten beträffande regelverk och tillämpning av desamma, vilket förstärker upplevelsen av orättvisa villkor, ökat regelkrångel och en negativ attityd till företagande från myndigheternas sida.

För mer information vänligen kontakta:
Caroline Szyber, Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund
caroline.szyber@smaforetagarna.se

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige