Gå direkt till innehåll
Många barn och unga har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar
Många barn och unga har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar positiva till förslag att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen

SOS Barnbyar välkomnar förslagen i den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp om hur väl barn och ungas rättigheter tillvaratas i Sverige och på vilket sätt de har möjlighet att göra sina röster hörda i beslut som påverkar deras liv.

Bristande möjligheter att kräva sina rättigheter samt svårigheter i kontakt med myndigheter är de vanligaste orsakerna till att barn och unga vänder sig till SOS Barnbyar för stöttning. Det finns barn och unga vuxna i Sverige i dag som är helt osynliga, vars rättigheter inte tillvaratas och som inte får sina behov tillgodosedda. Barn och unga som har en total avsaknad av eller brist på nätverk med trygga vuxna ända in i myndighetsåldern.

SOS Barnbyar anser att utredningens syn på barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen är välgrundad och speglar de utmaningar som SOS Barnbyar dagligen möter i den egna verksamheten.

- Vi vill dock understryka att det är först när utredningens samtliga förslag blir verklighet som barn och unga, inte bara kan få sina rättigheter enligt Barnkonventionen tillgodosedda, utan även kan få rätt till upprättelse i de fall deras rättigheter enligt konventionen har kränkts, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist hos SOS Barnbyar

  SOS Barnbyars Ungdomsråd* har tagit del av utredningens förslag:

  "Oftast är det ingen som berättar för barn om vad deras rättigheter är. Vi tycker att socialtjänsten borde jobba mycket mer med barns rättigheter när de blir placerade. Det är även viktigt att kontrollera att barn verkligen har förstått vad deras rättigheter är och säkerställa att barn vet hur de kan klaga om deras rättigheter inte har skyddats”.

  - Vi delar ungdomarnas bild. Det finns ingen lagstiftning som kan läka den brist på tillit och medmänsklighet som barn och unga vuxna saknar. Här kan lagstiftning vara ett viktigt redskap till förändring. Men myndigheterna har fortfarande ett tungt ansvar – att ge förutsättningar till barn och unga att berätta om sin situation och ge de unga den information de har rätt till, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare SOS Barnbyar.


   För frågor är du välkommen att kontakta Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist SOS Barnbyar på linnea.baksas.martinsson@sosbarnbyar.se tel 070-022 17 17

   *SOS Barnbyars Ungdomsråd består av unga individer i åldern 16 till 25 som är eller har varit inskrivna i vårt ungdomsprogram och som vill vara med och påverka, både i organisationens egen verksamhet, men även i frågor som rör målgruppen i stort i samhället.

    Relaterade länkar

    Ämnen


    SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

    Kontakter

    Ann-Sofie Olsson

    Presskontakt 0763164094

    Inget barn ska växa upp ensamt.

    SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

    Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

    Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

    Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.