Gå direkt till innehåll
SOS Barnbyars barnrättsjurist Linnea Baksås Martinsson
SOS Barnbyars barnrättsjurist Linnea Baksås Martinsson

Pressmeddelande -

Tydligare styrning och samordning av samhällsvård för barn och unga

Den statliga utredningen ”För barn och unga i samhällsvård” har tagit fram 130 förslag för att komma till rätta med de stora brister som finns i dagens svenska samhällsvård. SOS Barnbyar anser att det finns goda förutsättningar för att redan nu genomföra många av förslagen, vilket kommer att ge en omedelbar förbättring för barn och unga som befinner sig i samhällsvård, men även för dem som lämnar en placering. Men det kräver att dagens statliga stöd både samordnas och förstärks betydligt. Först då kan vi får en jämnare, mer jämlik och bättre vård oavsett var i landet barnet befinner sig.

- Ett beslut om att flytta en ung person från sitt barndomshem för att istället tas om hand på en annan plats av nya vuxna, kanske långt ifrån hemmet, är en av de mest ingripande åtgärderna som samhället kan göra mot ett barn, säger Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist SOS Barnbyar.

  Det faktum att samhällets vårdinsatser idag skiljer sig åt över landet är ett mycket stort problem. SOS Barnbyar menar att ett system där samma typ av behov hanteras helt olika beroende av i vilken kommun barnen och ungdomarna befinner sig, ibland till och med beroende på vilken tjänsteman som ungdomen möter, måste förändras. Att låta slumpen avgöra om ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda i Sverige strider mot demokratiska grundprinciper i synnerhet och mänsklig värdighet i allmänhet.

  - Dagens samhällsvård för barn och unga har vuxit fram utan tydlig styrning. Det gör att att samhällsvården är starkt decentraliserad och delvis privatiserad. Det är inget fel i sig, men staten måste ta ett större ansvar för styrningen och att garantera god kvalitet i samhällets vård av barn och unga i utsatthet, säger Petra Nyberg, tf generalsekreterare SOS Barnbyar.

   SOS Barnbyar delar utredningens uppfattning att de åtgärder som presenteras inte bara ska förbättra situationen för de barn och unga som är placerade inom samhällsvården, utan även måste leda till långsiktiga samhällsekonomiska fördelar.

   I Glappet, en rapport som tagits fram av SOS Barnbyar om situationen för unga som lämnar samhällsvård, konstateras att samhällsvården i Sverige idag är bristfällig på en rad elementära områden. Därför är det positivt är den nu presenterade statliga utredningen ”För barn och unga i samhällsvård” har låtit barn och unga med skilda erfarenheter från placering fått komma till tals och därmed kunnat bredda utredningens kunskapsunderlag.

   SOS Barnbyars Ungdomsråd skickar därför med en uppmaningen till den statliga utredningen:

   VI ÄR SVERIGES FRAMTID! Barn och ungdomar är Sveriges framtid och det är viktigt att politiker bryr sig om oss. Insatser måste sättas in i god tid för att ge barn rätt förutsättningar. Barn och unga behöver få hjälp när vi verkligen behöver det – inte när det är för sent.”

   För frågor är du välkommen att kontakta Linnea Baksås Martinsson, barnrättsjurist SOS Barnbyar på linnea.baksas.martinsson@sosbarnbyar.se tel 070-022 17 17

   Ämnen


   SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

   Kontakter

   Ann-Sofie Olsson

   Presskontakt 0763164094

   Inget barn ska växa upp ensamt.

   SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

   Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

   Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

   Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.