Gå direkt till innehåll
De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023

Pressmeddelande -

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023


ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar sex projekt om utmärkelsen.

Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen.


De nominerade till ROT-priset 2023 är:


CAMPUS VASASTAN

Byggherre/fastighetsägare: Hemsö fastighets ab
Byggentreprenör: Novogruppen
Arkitekt: Tengbom

Fastigheten Kadetten 29 har historiskt nyttjats som korvfabrik och industri, och därefter använts för kontorsverksamhet. I och med renoveringen har byggnaden omvandlats till Campus Vasastan, och huserar numera inte mindre än tre gymnasieskolor med olika inriktningar. Byggnaden består av delar från olika tidsepoker och den befintliga stommen har varit utgångspunkt för projektet. En av de största utmaningarna med Campus Vasastan var att möjliggöra moderna utbildningslokaler med en mycket begränsad takhöjd. Toppmoderna ventilationsanläggningar för vertikal luftförsörjning har installerats och akustikplattor monterades dikt an mot bjälklag. Trots att endast fasad och stomme kunde återanvändas visar klimatkalkylen att koldioxidavtrycket för Campus Vasastan är inte ens en tredjedel av vad miljöcertifierad nyproduktion genererar.

CHARKUTERISTEN 5

Byggherre/fastighetsägare: Castellum ab
Byggentreprenör: Tyresöbyggarna
Arkitekt: Ahrbom & partner

Den blåmärkta byggnaden ritad av Ralf Erskine stod klar 1955. Byggherre, arkitekt och byggmästare har tillsammans hittat lösningar som lyft fram historiska värden samtidigt som ny teknik och moderna krav på kontorsmiljö kunnat lösas. Att bevara och utveckla det redan byggda har varit ett ställningstagande för alla inblandade och förutsättningen för alla val som gjorts. För att öka flexibiliteten i huset separerades plan fem och sex, som tidigare varit sammanbundna med en innertrappa. Det stora trapphuset, som tidigare endast gått till plan fem, förlängdes och interntrappan demonterades och sparades i de fall framtida hyresgäster vill återställa planlösningen. Spår av 1950-talets arkitektur finns kvar i nästan alla utrymmen och tidstypisk inredning har renoverats varsamt. Genom att lyfta husets originalkvalitéer bevarar huset områdets historia för framtiden.

KASERN II, SKEPPSHOLMEN

Byggherre/fastighetsägare: Statens fastighetsverk
Byggentreprenör: m3 bygg ab
Arkitekt etapp 1: Ahrbom & partner, etapp 2: ae/ow

Kasern II uppfördes på 1810-talet för inkvartering av båtsmän och är ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens Fastighetsverk. År 2016 utbröt en brand i Båtsmanskasernen som förstörde hela takkonstruktionen, och släckningsarbetet medförde stora vattenskador. Ett omfattande rekonstruktions- och restaureringsarbete startade och sommaren 2022 kunde byggnaden åter tas i bruk. Projektet har genomsyrats av ambitionen att tillvarata byggnadens särdrag och historiska värden, vid återuppbyggnaden har hänsyn tagits till byggnadens tre mest tongivande och kvalitativa byggnadsperioder. Takstommen återuppbyggdes med samma teknik och dimensioner på timmer som när den byggdes 1819. Alla fasader har återställts med kalkputs och brandskadade fönster har nytillverkats utifrån de befintliga. Återuppbyggnaden har i stor utsträckning utförts med traditionella material och metoder och därmed bidragit till att upprätthålla hantverkskunskapen inom olika områden.

KV DREVKARLEN 9

Byggherre/fastighetsägare: Micasa
Byggentreprenör: Byggpartner i dalarna ab
Arkitekt: Marge arkitekter

Kvarteret Drevkarlen 9 i Hjorthagen består av ett flerbostadshus ritat av Backström & Reinius. Huset invigdes ursprungligen 1962 för att tjäna som pensionärshem och omvandlades under 1990-talet till ett vårdboende, till viss del på bekostnad av sina ursprungliga kvalitéer. Under restaureringen – där vårdboendet nu konverterats till seniorboende – har man tagit fasta på byggnadens ursprungliga styrkor och anpassat den till dagens regelverk beträffande brandsäkerhet, tillgänglighet och ventilation. Fasaden har återställts efter de ingrepp som gjordes i samband med 1990-talets ombyggnation och lägenheterna har så långt möjligt återfått sin ursprungliga disposition. Ett välbevarat terrazzogolv har fungerat som utgångspunkt för den interiört adderade materialpaletten, där fokus har legat på entréer och boenderum.

NYA TUREBERGSHUSET

Byggherre/fastighetsägare: Sollentuna kommunfastigheter (skab)
Byggentreprenör: Cobab Sverige ab
Arkitekt: Murman arkitekter ab

Turebergshuset tjänstgör sedan många år som kommunhus och är ett välkänt landmärke i Sollentuna. Byggnaden har behövt anpassas till dagens krav på energieffektivitet och arbetsmiljö, samtidigt som dess historia och arkitektoniska värde har respekterats. Byggnadens betongstomme i 17 våningar har fått en nytillverkad fasad och förbättrat klimatskal. De tekniska systemen har uppdaterats och dagsljusinsläppen optimerats. Respekten för både de sociala och ekonomiska aspekterna av renoveringen har genomsyrat hela projektet. Det nya huset har haft en hög målsättning vad gäller tillgänglighet – utbyggnaden har gett nya större ytor i entréplan och huset har omdisponerats för att bättre kunna välkomna alla besökare. På taket har en solcellsanläggning installerats och den nya planlösningen är flexibel. Allt som kan återanvändas, både byggmaterial och inredning, har omhändertagits och ska komma till nytta igen.

S:T PAULSKYRKAN

Byggherre/fastighetsägare: Stockholms stadsmission
Byggentreprenör: m3 bygg ab
Arkitekt: Spridd ab

S:t Paulskyrkan uppfördes av landets första metodistförsamling och huserar Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget. Då tillbyggnad av kyrkan ansågs innebära för stora negativa konsekvenser inriktades i stället projektet mot att i tillföra nya rum. Exteriört beslutades att så långt som möjligt återställa det ursprungliga; ski¬ffertaket och takryttaren har gjorts om enligt originalutförande i fråga om mönster och beslagning, och den återställda färgsättningen framhäver fasadens arkitektur och ornamentik. Interiört har de omfattande förändringarna präglats av ett förhållningssätt där den historiska utformningen varit vägvisande för exempelvis färg- och materialval. Målsättningen har varit att bibehålla den sakrala kvaliteten och samtidigt hitta ett nytt passande tilltal som också flödes- och funktionsmässigt bättre nyttjar byggnadens förutsättningar.


Jury för ROT-priset 2023

Stefan Attefall, ordförande
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Anders Rotstein, Sandellsandberg arkitekter och vinnare av ROT-priset 2022


Prisutdelning

Prisutdelningen för vinnaren av årets ROT-pris hålls den 12 maj i Kulturhuset.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm