Gå direkt till innehåll
Tillväxttakten dämpas i Stockholm − trots ökat byggbehov

Pressmeddelande -

Tillväxttakten dämpas i Stockholm − trots ökat byggbehov

Trots ett stort och ökande behov visar den senaste byggprognosen från Sveriges Byggindustrier att tillväxttakten för byggandet i Stockholm nu saktar in. Prognosen för 2016 och de sammanlagda investeringarna revideras visserligen upp en aning men ligger långt under 2015 års tillväxttakt. 2017 visar en ökning på endast 1 procent.

– Det är tvärtom vad Stockholm behöver. Vi behöver fler bostäder, kontor, spår och vägar, men prognosen visar det motsatta, kommenterar Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening.

Under 2015 ökade de sammanlagda investeringarna med 11 procent, eller nästan 15 miljarder kronor. Starkast och mycket välbehövligt gick byggandet av bostäder. Den nya prognosen för 2016 och 2017 visar en total ökningstakt om 4 respektive 1 procent − långt under behovet. Bostäder, som det behövs mest av, kommer att fortsätta öka något visar prognosen för 2016, men sedan stannar takten och är noll för 2017.

Stockholmsregionen har också ett stort infrastrukturunderskott och det märker alla stockholmare av varje dag i kollektivtrafiken eller ute på vägarna. Trots detta står investeringarna i vägar och spår inte i proportion till behovet hos den ökande befolkningen i regionen.

– Prognosen visar på ett bostadsbyggande som inte stämmer med behovet och ett fortsatt underskott i infrastrukturen, det vill säga vägar och spår, och det leder inte Stockholm i rätt riktning. Huvudstadsregionen är en tillväxtmotor för landet och det är oroväckande om denna motor tappar fart, säger Elisabet Martin.

Läs mer om Stockholms prognos här: https://prognos.sverigesbyggindustrier.se/stockholm/totalt
Och om den nationella prognosen: https://www.sverigesbyggindustrier.se/konjunktur

Ytterligare kommentarer:

Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening,
070-561 32 00, elisabeth.martin@stockholmsbf.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information om Stockholms Byggmästareförening, följ oss på:

Newsroom
Twitter
Facebook
Linkedin
Youtube

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 800, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Presskontakt

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm