Gå direkt till innehåll
Det är viktigt att mäta och åtgärda för radonhalter på arbetsplatser
Det är viktigt att mäta och åtgärda för radonhalter på arbetsplatser

Nyhet -

Radondagen 7 november – Svensk Radonförening uppmärksammar risken med radon på arbetsplatser

Den 7 november är det internationella radondagen. Den uppmärksammar att mer än 200000 människor årligen dör i världen av radonrelaterad lungcancer. På denna dag vill Svensk Radonförening speciellt belysa att mycket få arbetsplatser i Sverige har mätts eller åtgärdats vad avser radon.

1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. I denna nya lag ingår regelverk kring exponering av radon på arbetsplatser och det anges en referensnivå för radonhalten i inomhusluft på 200 Bq/m3 som arbetsplatser ska ligga under. Ägare eller annan som ansvarar för arbetsplatsen ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa till följd av radon.

Det är enkelt att mäta radon på arbetsplatser

”För en arbetsplats är det enkelt att göra en mätning. Man beställer helt enkelt radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium och placerar ute dem själv enligt medföljande instruktioner. Mätningen ska ske under minst två månader under eldningssäsong (1 okt – 30 apr). Detta för att erhålla ett årsmedelvärde av radonhalten. Det finns även flera företag som är specialiserade på utplacering av radondosor. För större arbetsplatser kan det framförallt vara värt att använda sådan service. De är dock viktigt att de som placerar ut radondosorna känner till Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk. Eftersom största kostnaden för en radonmätning är tiden det tar att placera ut radondosorna samt registrera och hämta in dem krävs en effektiv och säker process i alla led.” säger Dag Sedin, ordförande för Svenska Radonförening, vilken är en organisation som representerar mer än 80% av industrin och samordnar expertgrupper inom mätning, besiktning och åtgärder inom radon.

Med små medel kan man sänka radonhalten i arbetslokaler

Dag Sedin påpekar vidare att ”En åtgärd för att sänka radonhalten på en arbetsplats behöver inte vara kostsam. Normalt anlitar man en radonkonsult som kan identifiera källan till radon samt genom ytterligare mätningar bedöma hur stor risk det är för arbetstagarna utsätts för radonhalter över referensvärdet under arbetstid. Radonhalten kan nämligen variera mycket mellan arbetstid och icke arbetstid, vilket den obligatoriska mätningen av årsmedelvärde inte tar hänsyn till. Om det trots allt krävs åtgärder för att sänka radonhalten genomförs det oftast genom att ändra på ventilationen. Vid nybyggnation av arbetsplatser kan man dock minimera risken från början genom att t ex använda radonmembran för att skydda mot att radon läcker in från marken.” 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande