Gå direkt till innehåll
Lokala rutiner och etiska principer viktiga inslag i SK-kurs i levnadsvanor

Pressmeddelande -

Lokala rutiner och etiska principer viktiga inslag i SK-kurs i levnadsvanor

Svenska Läkaresällskapets (SLS) Levnadsvaneprojekt tog 2016 fram ett förslag om hur en SK-kurs i levnadsvanor kan utformas för att möta delmål STb2 i specialistutbildningen. Syftet var att stödja kursarrangörer med både innehåll och utformning av kurser för att öka läkarnas förmåga att vägleda patienter i frågor om levnadsvanor. Nu presenteras en uppdatering som bland annat lyfter riskgrupper samt vikten av etiska principer och lokala rutiner.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring från 2021 specificeras i delmål STb2 att den specialistkompetenta läkaren ska kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att för bättra hälsa och förebygga sjukdomar och kunna stödja patienter i att upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom och behandling.

Det uppdaterade förslaget från SLS kommitté för prevention och folkhälsa (2022) bygger på Socialstyrelsens riktlinjer ”Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – stöd för styrning och ledning” (2018) samt ”Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling” från Sveriges Kommuner och regioner.

– I uppdateringen av förslaget har vi tagit med en tydligare beskrivning av riskgrupper, familjestödsprogram, etiska principer och lokala rutiner, säger Åsa Thurfjell ledamot i SLS kommitté för prevention och folkhälsa.

I arbetet med uppdateringen tog kommittén del av NPO Levnadsvanors kartläggning av regionernas SK-kurser i levnadsvanor. Även om kurserna på olika sätt skiljde sig åt mellan regionerna så matchade innehåll och upplägg relativt väl med SLS förslag från 2016. Kommitténs arbete med uppdateringen har även underlättats av att medlemmar är representerade i NPO Levnadsvanor respektive i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt har egen erfarenhet av att anordna SK-kurser i levnadsvanor. Även kursdeltagares utvärderingar har bidragit till uppdateringen.

– Ökad kunskap och medvetenhet hos läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal om preventiva insatsers betydelse för hälsosamma levnadsvanor, från grundutbildning genom hela yrkeslivet är en grundförutsättning för framgångsrikt levnadsvanearbete, säger Anna Kiessling, ordförande i SLS kommitté för prevention och folkhälsa.


Läs mer:
"SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val" Läkartidningen 2024-01-31

Ta del av det kompletta kursförslaget på SLS hemsida:
Förslag till innehåll och utformning av SK-kurs i levnadsvanearbete

Svenska Läkaresällskapets (SLS) kommitté för prevention och folkhälsas verksamhet syftar till att stödja läkarrollen och hälso- och sjukvårdens insatser vad gäller hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser. Därtill att agera i tvärvetenskapligt samarbete med andra professionsorganisationer och samhällsaktörer såsom skolan, högre utbildningar, arbetsliv, vård och forskning, för att främja jämlik hälsa och hållbar utveckling i lokalsamhället, regionalt och nationellt.

SLS Levnadsvaneprojekt drivs på uppdrag från och finansierat av Socialstyrelsen sedan 2012 och verkar för att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant.

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige