Gå direkt till innehåll
Foto:Istockphoto
Foto:Istockphoto

Pressmeddelande -

SLS välkomnar ny organisation för forskningsfinansiering

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:19) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19). SLS är positivt till utredningens förslag om ny myndighetsstruktur och välkomnar en förenklad och tydligare struktur för extern statlig forskningsfinansiering, men efterlyser ett förtydligande kring hur satsningen på klinisk behandlingsforskning ska hanteras i framtiden.

För att finansiera framtidens forskning och innovation föreslås tre forskningsfinansierade myndigheter; Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning samt Innovationsmyndigheten. Förslaget innebär att de nuvarande myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova avvecklas.

SLS ställer sig bakom förslaget och anser att denna struktur bidrar med tydlighet gentemot forskare och innovatörer. När det gäller utredningens förslag om ny organisation vill SLS se en bred sammansättning med ett högre inslag av kliniska forskare för att klara Vetenskapsmyndighetens samlade uppdrag. SLS efterlyser även ett förtydligande kring hur satsningen på klinisk behandlingsforskning ska hanteras i framtiden.

– Hur dagens särskilda satsning på finansiering av klinisk behandlingsforskning ska ske inom ramen för den nya strukturen nämns inte alls i utredningen, vilket är bekymmersamt, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning. Historiskt har preklinisk forskning ofta prioriterats framför klinisk patientnära forskning, trots att den patientnära forskningen är central för att skapa kunskap om de medicinska samhällsutmaningar som finns här och nu.

Vidare anser SLS att det rådgivande organ som ska definiera inriktning för forskningsfinansiering från Myndigheten för strategisk forskning bör ha en tydlig klinisk förankring, vilket även ska inkludera en förankring i den nära vården.

– Ökad kunskap om primärvårdens utmaningar, samt nya innovativa lösningar för dessa utmaningar är centralt för att behålla och stärka befolkningens tillgång till vård av hög kvalitet i framtiden, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

SLS lyfter även att Innovationsmyndigheten bör få en mer framträdande roll genom att uppdraget konkretiseras med ett tydligare uppdrag för att implementera nya forskningsrön i praktiken.

Läs SLS remissvar >>

Ämnen


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.se

Kontakter

Jaana Logren Bergqvist

Jaana Logren Bergqvist

Presskontakt Kommunikationschef Svenska Läkaresällskapet 08-440 88 68

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige