Gå direkt till innehåll
SwedSec återkallar kundrådgivares licens

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar kundrådgivares licens

Kundrådgivaren har bland annat tagit emot och genomfört ett flertal ärenden utan att kontrollera uppdragsgivares identitet.

Kundrådgivaren tog emot och hanterade ett stort antal kundärenden som kommit in via hans egen e-post eller telefon. Det handlade bl.a. om upplägg och genomförande av utlandsbetalningar och andra transaktioner som kundrådgivaren hanterat utan att på föreskrivet sätt kontrollera identiteten hos uppdragsgivarna. Han har också utfört uppdrag för närstående och gjort obehöriga sökningar i företagets interna system.

SwedSecs disciplinnämnd ser mycket allvarligt på överträdelserna, som skett i flera avseenden och upprepade gånger. Reglerna om noggrann kontroll av kunders identitet är centrala och av stor betydelse för hantering av kunduppdrag och för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brottslighet. Kundrådgivaren har agerat på ett sätt som står i uppenbar strid med penningtvättslagen och han har utsatt företaget för risk att utnyttjas för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Enligt disciplinnämnden verkar kundrådgivaren sakna kunskap om det regelverk som licenshavare omfattas av och inte heller inse allvaret i sitt agerande. Sammantaget gör disciplinnämnden bedömningen att kundrådgivaren inte är lämplig som licenshavare och återkallar därför hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 218 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.