Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kontorschef

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kontorschef

Kontorschefen har överskridit sitt kreditmandat.

Företaget har anmält att kontorschefen vid ett tillfälle felaktigt rubricerat och beviljat en kredit, som innebar att hon därmed överskred sitt kreditmandat. I samband med kreditbeslutet har kontorschefen inte heller beaktat ett avvikande transaktionsmönster, något som även borde ha dokumenterats.

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på det inträffade och konstaterar att kontorschefens agerande fått till följd att en kredit har beviljats på felaktiga grunder. Hon har också haft brister i den fortlöpande ”Känn-Din-Kund-processen”. Agerandet strider mot företagets interna regler, som grundar sig på lag och Finansinspektionens föreskrifter. Företaget har också utsatts för ökade kreditrisker. Eftersom det var fråga om en engångshändelse kunde disciplinpåföljden bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 192 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Kontakter

Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.