Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har lämnat råd som inte var lämpliga och brustit i sin dokumentation av rådgivningen.

Vid ett flertal tillfällen har det förekommit brister i rådgivarens dokumentation avseende rådgivning om finansiella placeringar. I några ärenden har hon även brustit i själva rådgivningen, eftersom de råd hon lämnat till kunder inte stämt överens med kundernas riskprofil, kunskaper, erfarenhet och mål med investeringarna. Råden har därmed inte varit lämpliga för kunderna.

SwedSecs disciplinnämnd uttalar att dokumentation av rådgivning utgör en central del av kundskyddet. En korrekt dokumentation är enligt nämnden avgörande för att kunna bedöma den rådgivning som lämnats till kunden och för att företaget ska kunna tillvarata sina intressen om det uppstår en tvist med kund. Lika centralt är det att kunden ges råd som stämmer överens med kundens förutsättningar och preferenser. Därför är det viktigt att reglerna om lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning och dokumentation följs.

Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade men tar hänsyn till bland annat att rådgivaren på eget initiativ vidtagit åtgärder för att förbättra kvaliteten vid framtida rådgivning och till att hennes arbetsgivare framfört att dokumentationen förbättrats. Nämnden anser därför att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.