Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har fört över pengar till en person som utgav sig för att vara kund och som använde en ogiltig ID-handling.

Vid två tillfällen gjorde rådgivaren uttag från en kunds konto och förde sammanlagt över cirka 23 000 kr till en person som utgav sig för att vara kunden. Rådgivaren kontrollerade inte närmare den uppvisade ID-handlingen som var utgången och förlustanmäld. Vid båda tillfällena visades varningstexter om ID-handlingen på rådgivarens bildskärm.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att reglerna om noggrann kontroll av kunders identitet har stor betydelse för hantering av kunduppdrag och för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brottslighet. Rådgivarens agerande har medfört att företaget blivit utsatt för identitetsbedrägeri och att en kund råkat ut för obehöriga uttag från sitt konto. Agerandet har orsakat företaget ekonomisk skada och riskerat att skada kundens förtroende för företaget.

Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade. Det är dock inte utrett om rådgivaren verkligen sett varningstexterna i samband med ID-kontrollerna eller medvetet klickat bort texterna. Därför anser disciplinnämnden att en återkallelse av licensen skulle vara en alltför ingripande åtgärd. Påföljden kan av den orsaken stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 100 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.