Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt instruktioner i samband med en utbetalning från ett överförmyndarspärrat konto.

Enligt överförmyndarens instruktion skulle 50 000 kr på ett överförmyndarspärrat konto överföras till en kapitalförsäkring. Rådgivaren betalade i stället ut pengarna direkt till förmyndarens konto, som sedan förbrukade beloppet. I ett annat kundärende lät rådgivaren en person genomföra transaktioner från ett konto som tillhörde en juridisk person, trots att personen inte var behörig att begära transaktionerna. Genom sitt handlande har rådgivaren brutit mot företagets regler, som bland annat grundar sig på lag.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren genom sitt agerande riskerat att orsaka ekonomisk skada och att förtroendet för företaget skadats. Nämnden anser att det finns anledning att se allvarligt på regelöverträdelserna men beslutar att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Mirre Laurell, Chef regelefterlevnad SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 14 eller mirre@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.