Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i ett flertal fall underlåtit att dokumentera rådgivning om bolån.

I 23 ärenden har kunder fått bolån utbetalade utan att rådgivaren dokumenterat bolånerådgivningen. I vissa av fallen har rådgivaren även hanterat kreditärendena på ett felaktigt sätt. Detta har fått till följd att rådgivaren överträtt företagets regler om kreditmandat och kalkylkrav.

SwedSecs disciplinnämnd understryker vikten av att dokumentation av rådgivning sker på ett korrekt sätt och att det gäller oavsett om det är fråga om investeringsrådgivning eller bolånerådgivning. Att dokumentationen utförs på rätt sätt är en förutsättning för att ta till vara kundskyddsintresset. Nämnden betonar också betydelsen av att ett instituts medarbetare inte går utöver sitt mandat.

Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren genom sina upprepade överträdelser allvarligt brustit i sina skyldigheter i tjänsten. Även om överträdelserna är allvarliga anser disciplinnämnden mot bakgrund av vissa omständigheter att påföljden, om än med stor tvekan, kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Mirre Laurell, Chef regelefterlevnad SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 14 eller mirre@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.