Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-kommissionen godkänner Livtencity (maribavir) – ett nytt behandlingsalternativ för transplanterade patienter som drabbats av CMV-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling

Stockholm, Sverige – 2022-11-29

EU-kommissionen har godkänt maribavir för behandling av vuxna transplanterade patienter som drabbats av cytomegalovirus (CMV)-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling. Godkännandet baseras på resultat från fas 3 SOLSTICE-studien som visade att maribavir var mer än dubbelt så effektivt jämfört med dagens standardbehandling där 55,7% jämfört med 23,9% uppnådde primärt effektmått (CMV viral clerance).1 Godkännandet är det första för denna indikation inom EU och innebär att det nu finns ett nytt behandlingsalternativ med en ny multimodal verkningsmekanism för den patientgrupp vars CMV-infektion inte hålls under kontroll med befintlig behandling.

Takeda meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt maribavir för behandling av cytomegalovirus (CMV)-infektion och/eller CMV-sjukdom som är svårbehandlad med eller utan resistens vid en eller flera tidigare behandlingar, inklusive ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos vuxna patienter som har genomgått transplantation av hematopoetiska stamceller (HSCT) eller solida organ (SOT).2 Marabavir är den enda behandlingen som hämmar CMV-specifik UL97 proteinkinas och dess naturliga substrat.3

– En effektiv vård i samband med transplantation är avgörande för transplantationsmottagaren och en CMV-infektion kan äventyra resultatet. De senaste 20 åren har det inte kommit några nya behandlingar för personer med allvarlig CMV-sjukdom i Europa. Så för denna mindre men mycket viktiga patientgrupp där dagens standardbehandling inte kan kontrollera infektionen innebär EU-kommissionens godkännande av marabavir ett viktigt steg mot att tillgängliggöra en effektiv och säker behandling, samt förbättra prognosen för dessa sårbara patienter som idag har ett stort ouppfyllt medicinskt behov, säger Ulf Jersenius, medicinsk chef på Takeda i Sverige.

Beslutet av EU-kommissionen innebär att marabavir nu är godkänt för marknadsföring i alla EU:s medlemsländer, inklusive Island, Norge, Liechtenstein och Nordirland. Marabavir är sedan tidigare godkänt i USA, Kanada och Australien.4,5,6

CMV - en vanlig och allvarlig infektion vid transplantation

År 2021 genomfördes över 1000 transplantationer av donerade organ och stamceller i Sverige.7,8 Patienter som genomgår transplantationer och får immunsuppressiv terapi kan som ett resultat av denna behandling utveckla eller förvärva en CMV-infektion. CMV är en av de vanligaste och allvarligaste infektionerna efter transplantation och kan leda till allvarliga sjukdomskonsekvenser, inklusive förlust av transplantat, misslyckande av transplantatfunktion och i extrema fall vara dödlig.9,10

Eftersom förekomsten av CMV är ca 70 % i den svenska befolkningen16, så finns det en betydande risk att transplanterade patienter drabbas av en CMV reaktivering på grund av sin immunhämmande behandling. Globala data visar att CMV drabbar ca 30–80% av de som genomgått HSCT och ca 6 - 56% av de som genomgått SOT.11,12

Maribavir - ett nytt alternativ för de som inte hjälps av standardbehandling

Trots att dagens standardbehandling mot CMV-infektion hjälper många11, svarar vissa svårbehandlade patienter inte på denna behandling13.

Dessa patienter löper en ökad risk för komplikationer och sämre medicinska resultat i form av ytterligare opportunistiska infektioner, organförlust och död.11,5,15 För denna patientgrupp kan marabavir utgöra ett nytt behandlingsalternativ.1

Om marabavir

Maribavir är ett oralt läkemedel mot CMV och det första antivirala läkemedel som riktar sig mot och hämmar proteinkinaset UL97 protein och dess naturliga substrat.3

Dagens standardbehandling påverkar enbart virusets DNA replikation. Marabavir har som första godkända läkemedel en multimodal verkningsmekanism och påverkar därmed fler delar av den virala livscykeln och har i kliniska studier visat sig vara ett effektivt alternativ1 mot specifika CMV-varianter som är resistenta mot dagens standardbehandling.

Om CMV

CMV är ett herpesvirus som är mycket vanligt förekommande och kan orsaka allvarlig sjukdom vid nedsatt immunförsvar och serologiska tecken på tidigare infektion återfinns hos ca 70% av Sveriges befolkning16. Viruset ligger liksom andra herpesvirus latent och asymtomatiskt i kroppen men kan återaktiveras under vissa förhållanden, exempelvis hos personer som fått immunsupressiva läkemedel i samband med att de har genomgått HSCT eller SOT.1


Om SOLSTICE-studien

SOLSTICE-studien är en global, multicenter, randomiserad, öppen, aktivt kontrollerad studie för att bedöma effekten och säkerheten av maribavir i jämförelse med konventionell antiviral behandling, hos 352 patienter som genomgått HSCT eller SOT med CMV-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens, mot en eller en kombination av följande antivirala läkemedel: ganciklovir, valganciklovir, foscarnet eller cidofovir.

Vuxna patienter randomiserades 2:1 för maribavir (N=235) (400 mg, två gånger dagligen) eller konventionell antiviral behandling (N=117) (doserad av studieledaren), i upp till 8 veckor. Efter avslutad behandlingsperiod följdes deltagarna upp i en 12-veckors uppföljningsfas.1

Studiens primära effektmått var bekräftad CMV viral clerance i slutet av vecka 8. Studieresultaten visade att marabavir statistiskt var mer än dubbelt så effektivt jämfört med dagens standardbehandling, där gruppen som fick marabavir uppnådde 55,7% primärt effektmått i form av CMV viral clerance jämfört med 23,9% i gruppen som fick konventionell behandling.1

Studiens sekundära effektmått var bibehållen behandlingseffekt (CMV viral clerance och symptomkontroll) till och med studievecka 16. Detta effektmått uppnåddes hos 18,7% i gruppen som fick marabavir jämfört med 10,3% i gruppen som fick konventionell terapi.1

Maribavir tolererades väl.1 De vanligaste rapporterade biverkningarna för marabavir som förekom hos minst 10% av deltagarna var smakstörningar (37%), illamående (21%), diarré (19%), kräkningar (14%) och trötthet (12%).1

För ytterligare information om beslutet, besök: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1672.htm

För mer information om Maribavir, se www.fass.se

Läs det engelska pressmeddelandet i sin helhet här


Om Takeda

Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: sällsynta sjukdomar, gastroenterologi, centrala nervsystemet och onkologi, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla innovativa läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se eller www.takeda.com

För mer information, vänligen kontakta

Ulf Jersenius, medicinsk direktör, ulf.jersenius@takeda.com, +46 730 60 56 88

Henry Werner, kommunikationsdirektör, Sverige och Norden, henry.werner@takeda.com,
+46 8 731 28 00, +46 70 970 22 27

Referenser:
1. Avery RK, et al. Maribavir for refractory cytomegalovirus infections with or without resistance post-transplant: results from a phase 3 randomized clinical trial. Clin Infect Dis. 2022;75(4):690-701. doi:10.1093/cid/ciab988

2. LIVTENCITY (maribavir) SmPC, November 2022, www.fass.se

3. Avram S, et al. Novel drug targets in 2021. Nat Rev Discov. 2022;21(5):328-328

4. Theurapeutic Goods Administration (TGA). LIVTENCITY maribavir 200 mg film coated tablet bottle (380132) [Australian product information]. Therapeutic Goods Administration (TGA). Published October 8, 2022. https://www.tga.gov.au/resources/artg/380132

5. de la Hoz R. Diagnosis and treatment approaches to CMV infections in adult patients. J Clin Virol. 2002;25(Suppl 1):S1-S12

6. Martín-Gandul C, et al. Clinical impact of neutropenia related with the preemptive therapy of CMV infection in solid organ transplant recipients. J Infect. 2014;69(5):500-506

7. Svensk transplantationsförenings register 2021

8. Passweg, J.R. et al. Bone Marrow Transplant 56, 1651–1664 (2021)

9. Ramanan P, et al. Cytomegalovirus infections in solid organ transplantation: a review. Infect Chemother. 2013;45(3):260

10. Camargo JF, et al. Emerging concepts in cytomegalovirus infection following hematopoietic stem cell transplantation. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2017;10(4):233-238

11. Azevedo L, et al. Cytomegalovirus infection in transplant recipients. Clinics (Sao Paolo). 2015;70(7):515-523

12. Styczynski J. Who is the patient at risk of CMV recurrence: a review of the current scientific evidence with a focus on hematopoietic cell transplantation. Infect Dis Ther. 2018;7:1-16

13. Marty FM et al. Letermovir prophylaxis for cytomegalovirus in hematopoietic-cell transplantation. N Engl J Med. 2017;377(25):2433-2444. doi:10.1056/NEJMoa1706640

14. Chemaly RF, et al. Definitions of resistant and refractory cytomegalovirus infection and disease in transplant recipients for use in clinical trials. Clin Infect Dis. 2019;68(8):1420-1426. doi:10.1093/cid/ciy696

15. Negrin, RS. Patient education: Hematopoietic cell transplantation (bone marrow transplantation) (Beyond the Basics) - UpToDate. Accessed November 28, 2021. https://www.uptodate.com/contents/hematopoietic-cell-transplantation-bone-marrow-transplantation-beyond-the-basics#:~:text=There%20are%20two%20types%20of,donor's%20bone%20marrow%20or%20blood

16. Nationella behandlingsriktlinjer CMV, Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) 2010

Ämnen

Kategorier


Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Kontakter

Henry Werner

Henry Werner

Presskontakt kommunikationsdirektör, Sverige och Norden +46 8 731 28 00

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM