Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unika studier av IBD-behandling i klinisk praxis utförs i Norden

Två nya studier i Finland och Sverige utvärderar behandlingsresultat med vedolizumab i klinisk praxis hos IBD-patienter. Kliniska prövningar återspeglar ibland inte klinisk praxis i verkligheten. Därför har efterfrågan på data från den ”kliniska verkligheten” (RWD - Real World Data) ökat från både sjuk- och hälsovårdspersonal och regeringar runt om i världen. Och de nordiska länderna är lagom stora för att erbjuda hanterbara data och fullständiga nationella register.

Kliniska studier på inflammatoriska tarmsjukdomar (inflammatory bowel diseases - IBD) görs på en särskilt utvald patientpopulation - IBD är en komplex sjukdom med flera inflammatoriska tillstånd så som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Sjukdomen och patienterna skiljer sig åt, liksom hur behandlingen hanteras. Därför syftar två rikstäckande studier - en prospektiv i Sverige och en retrospektiv i Finland - till att utvärdera den fullständiga bilden av behandlingsresultat med vedolizumab (ENTYVIO®) för IBD-patienter i klinisk praxis.

Den svenska prospektiva observationsstudien (SVEAH) av vedolizumab utvärderar effekt samt sjukvårdens resursutnyttjande hos patienter med IBD i en mängd olika vårdsammanhang. SVEAH använder de nationella registren i Sverige. Data från den nationella studien är elektroniskt integrerade med det unika nationella svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG) och ytterligare data som hämtas från andra nationella register.

”SVEAH-studien illustrerar nästa generations prospektiva kohortstudier från den kliniska verkligheten, där data är integrerade med de nationella registren i Sverige. Kombinationen ger oss mer exakt kunskap om IBD, patienterna och vedolizumabbehandlingen. I slutändan handlar det om att ge rätt behandling till rätt patient i rätt dos och data från den kliniska verkligheten är ett viktigt steg på denna väg”, säger docent Jonas Halfvarson, Örebro Universitet, Sverige.

Förutom det svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG) kommer data från andra register att inhämtas, inklusive patientregistret, cancerregistret, SCB:s LISA-register med sysselsättningsuppgifter, Försäkringskassans register av långtidssjukskrivna samt förskrivningsregistret. Registren är unika i Norden eftersom alla nordbor har ett personnummer och deras hälso- och sjukvårdsdata samt sociala data registreras.


Stort intresse från gastroenterologer

Den andra studien, den finska studien som heter FINVEDO är en rikstäckande, retrospektiv, icke-interventions, journalgranskningsstudie från flera centra som också syftar till att utvärdera behandlingsresultat med vedolizumab hos IBD-patienter i klinisk praxis. FINVEDO fick stort stöd från den finländska hälso- och sjukvården.

”Det fanns ett stort intresse från finska gastroenterologer som såg studiens värde och vi fick nästan alla centra i Finland att delta. Varje gastroenterolog träffar kanske bara ett begränsat antal patienter, vilket inte är tillräckligt för att dra några slutsatser. Därför fanns det ett stort behov av en fullständig behandlingsbild från verkligheten”, säger doktor Taina Sipponen, MD, PhD, Gastroenterolog, Department of Gastroenterology, Helsinki University Hospital och Helsingfors universitet.

Taina fortsätter: ”Studien syftade även till att överbrygga glappet mellan kliniska prövningar och behandlingsresultat i den kliniska verkligheten. Gastroenterologerna bjöds in till en workshop för att diskutera resultaten av datan från den kliniska verkligheten, vilket också gav ett praktiskt värde vad gäller att utbilda och optimera behandlingen för patienterna.”

27 centra ingick i studien med totalt 247 patienter (108 med Crohns sjukdom (CD - Crohn's disease), 139 med ulcerös kolit (UC - Ulcerative colitis). De första uppföljningsdata visar att vedolizumab är ett effektivt och vältolererat behandlingsalternativ i klinisk praxis, även för behandlingsrefraktära IBD-patienter. En fullständig rapport förväntas komma under våren 2017.

I SVEAH-studiens deskriptiva preliminära rapport ingick 120 patienter med Crohns sjukdom (CD - Crohn's Disease) och 80 patienter med ulcerös kolit (UC - Ulcerative Colitis). Fortsatt rekrytering och interimsanalyser pågår och ytterligare resultat kommer att rapporteras. Takeda stöder båda studierna ekonomiskt.

En svensk observationsstudie (SVEAH) av vedolizumab som utvärderar effekt och hälso- och sjukvårdsresursutnyttjande hos patienter med IBD

C Eriksson1, B Lykiardopoulos2, S Rundquist1, P Karlén3, O Grip4, C Söderman5, S Almer6, E Hertervig7, J Gunnarsson8, J Delin9, H Strid10, M Sjöberg11, D Öberg12, the SWIBREG SVEAH study group, H Hjortswang2, J Halfvarson1

1Department of Gastroenterology, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Sweden, 2Department of Gastroenterology, Linköping University Hospital, Sweden, 3Department of Medicine, Danderyd Hospital , Stockholm, Sweden, 4Department of Gastroenterology, Skane University Hospital Malmö, Sweden, 5Department of Medicine, St Görans Hospital, Stockholm, Sweden, 6Karolinska Institute, Department of Medicine, Center for Digestive Diseases, Karolinska University Hospital, Stockholm Sweden, 7Department of Gastroenterology, Skane University Hospital Lund, Sweden, 8Department of Internal Medicine, Kungsbacka Hospital, Kungsbacka, Sweden, 9Ersta Hospital, Stockholm, Sweden, Department of Internal Medicine, 10Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Sweden, 11Department of Medicine, Skaraborgs hospital Lidköping, Sweden, 12Department of Internal Medicine, Sunderby Hospital, Södra Sunderbyn, Sweden

Bakgrund och syften: Kliniska prövningar återspeglar ibland inte klinisk praxis i verkligheten. Vi strävar efter att utvärdera långsiktig effekt av vedolizumab hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), i en mängd olika vårdsammanhang genom att genomföra en nationell studie som är integrerad med det nationella svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG).

Metoder: Patienter med aktiv IBD-sjukdom (definierad med endoskopi, MR och biokemisk aktivitet) som initierats med vedolizumab från och med 2015-06-01 har samtyckt till att delta i en prospektiv observations-, multicenter kohortstudie i Sverige. Exklusionskriterier var samtidigt deltagande i en klinisk prövning där IBD-behandling styrs av ett studieprotokoll, kontraindikationer för vedolizumab och planerad utsättning av vedolizumabbehandling inom < 12 månader från baslinjen. Information om kliniska egenskaper, behandling (tidigare och pågående), klinisk, biokemisk och endoskopisk aktivitet, livskvalitet, användning av hälso- och sjukvårdsresurser registreras vid baslinjen och prospektivt med ett elektronisk patientformulär, integrerat med SWIBREG. Data från andra nationella register såsom patientregistret, cancerregistret, SCB:s LISA-register med sysselsättningsuppgifter, Försäkringskassans register av långtidssjukskrivna samt förskrivningsregistret är kopplade till datasetet. Resultat, inklusive klinisk effekt, definierat enligt Harvey Bradshaw index och Mayo-skalan, utvärderas vid vecka 12 och 52.

Resultat: 120 patienter med Crohns sjukdom (CD) och 80 patienter med ulcerös kolit (UC) ingick 2016-11-01 (tabell 1). Vid denna tidpunkt hade 24 CD- och 19 UC-patienter fullföljt den 12 månader långa studieperioden, av dessa stod 21 (88 %) respektive 14 (73 %) fortfarande på vedolizumabbehandling. Interimsanalyser pågår och ytterligare resultat kommer att rapporteras.

Slutsatser: Vårt nationella genomförande av en prospektiv observationsstudie, där data har integrerats elektroniskt med det nationella svenska kvalitetsregistret för IBD och ytterligare data som hämtas från andra nationella register, illustrerar nästa generations prospektiva kohortstudier i den kliniska verkligheten, vilka syftar till att generera robusta långsiktiga effektivitets-, säkerhets- och sjukvårdsresursanvändningsdata hos vedolizumabbehandlade IBD-patienter.

Studien stöds ekonomiskt av Takeda.

Tabell 1. Kliniska egenskaper hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Crohns sjukdom n = 120Ulcerös kolit n = 80
Medianålder år (kvartilavstånd)42 (19-79)41,5 (19-80)
Kvinnor, st. (%)60 (50)37 (41)
Placering – st. (%)*
Ileum (L1)
20 (17)
Kolon (L2)32 (27)
Ileokolisk (L3)57 (48)
Övre GI (L4)1 (1)
Omfattning – st. (%)**
Proktit1 (1)
Vänstersidig kolit17 (21)
Omfattande kolit55 (69)

Utvärdering av behandlingspersistens med vedolizumab bland finska patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i den kliniska verkligheten (FINVEDO)

Tero Ylisaukko-oja1,2, Anja Eberl3, Jaakko Aaltonen1, Heikki Nuutinen4, Timo Blomster5, Airi Jussila6, Markku Pajala7, Jari Jokelainen8,2, Sauli Herrala8, Klaus Tamminen1, Taina Sipponen3

1) Takeda Oy, Helsinki, Finland, 2) Faculty of Medicine, Center for Life Course Health Research, University of Oulu, Oulu, Finland, 3) Department of Gastroenterology, Helsinki University Hospital and University of Helsinki, Helsinki, Finland, 4) Department of Medicine, Turku University Hospital, University of Turku, Turku, Finland; 5) Department of Medicine, Division of Gastroenterology, Oulu University Central Hospital, Oulu, Finland; 6) Department of Gastroenterology and Alimentary Tract Surgery, Tampere University Hospital, Tampere , Finland, 7) Department of Internal Medicine, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland, 8) MedEngine Oy, Helsinki, Finland.

Bakgrund: Vedolizumab är en humaniserad immunoglobulin G1 monoklonal antikropp (mAb) riktad mot integrin α4β7. Kliniska prövningar av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) representerar noggrant utvalda patientpopulationer och tillgängligheten av data för vedolizumab från en patientpopulation från den kliniska verkligheten är fortfarande begränsad. Därför utvärderade vi behandlingsresultat för vedolizumab i finska patienter med IBD i den kliniska verkligheten.

Metoder: Detta var en rikstäckande, retrospektiv, icke-interventions, multicenter journalgranskningsstudie. Alla vuxna (≥ 18 år) patienter med UC- eller CD-diagnos och som fått minst en vedolizumabinfusion sedan produkten blev tillgänglig i Finland 2014 från 27 olika centra ingick i studien. Exklusionskriterierna var initiering av vedolizumab < 6 månader före datainsamlingen, deltagande i en klinisk prövning under uppföljningsperioden eller planerad utsättning av vedolizumabbehandling inom 6 månader från det att behandlingen påbörjats. Data samlades in retrospektivt från medicinska journaler i ett standardiserat patientformulär. De viktigaste datainsamlingspunkterna var vid baslinjen, efter 14 veckor och 6 månader med vedolizumabbehandling. Det primära syftet var att fastställa behandlingspersistens 6 månader efter insättning.

Resultat: Totalt 232 patienter (CD 105, UC 127) inkluderades. Baserat på Physician Global Assessment (PGA) uppvisade 101 (96,1 %) CD-patienter antingen medelsvår eller svår sjukdomsaktivitet (Harvey-Bradshaw index medelvärde ± SD, 12,7 ± 8,5; medelsvår sjukdom), och 112 (92,5 %) UC-patienter uppvisade antingen mild eller medelsvår sjukdomsaktivitet (Partiell Mayo-poäng 5,2 ± 1,7, medelsvår sjukdom) vid baslinjen. Majoriteten av patienterna var behandlingsrefraktära mot tidigare anti-TNF-alfa-behandling: 97,1 % av CD-patienterna och 94,5 % av UC-patienterna hade fått anti-TNF-alfa. Majoriteten (CD 43,8 %; UC 62,2 %) använde samtidigt steroider vid baslinjen (tabell 1).

Av alla patienter var 77 (73,3 %) CD-patienter och 84 (66,1 %) UC-patienter persistenta 6 månader efter vedolizumabbehandling påbörjats. Den vanligaste orsaken till utsättning var primär brist på respons (CD 63,0 %; UC 75,0 %), följt av sekundär förlust av respons (CD 7,4 %; UC 5,0 %), biverkningar (CD 14,8 %; UC 17,5 %), och andra orsaker (CD 18,5 %; UC 12,5 %).

Slutsats: Vedolizumab är ett effektivt och vältolererat behandlingsalternativ i den kliniska verkligheten, även för behandlingsrefraktära IBD-patienter.

Tabell 1. Egenskaper vid baslinjen.


Crohns sjukdom (n = 105)

Ulcerös kolit (n = 127) 

Ålder (år) Medelvärde (SD)39,8 (13,6)38,2 (14,2)
Kön %
Man46 (43,8)72 (56,7)
Kvinna59 (56,2)55 (43,3)
Rökare %
Ja10 (9,5)5 (3,9)
Nej79 (75,2)90 (70,9)
Okänt16 (15,2)32 (25,2)
Sjukdomsaktivitet Medelvärde (SD)
Partiell Mayo-poängEj tillämpligt5,2 (1,7)
Harvey-Bradshaw Index-poäng12,7 (8,5)Ej tillämpligt
Antal tidigare anti-TNF-behandlingar %
03 (2,9)7 (5,5)
135 (33,3)95 (74,8)
265 (61,0)21 (16,5)
≥ 33 (2,9)4 (3,1)
Samtidiga behandlingar %
Steroider46 (43,8)79 (62,2)
Mesalazin28 (26,7)78 (61,4)
Azatioprin21 (20,0)38 (29,9)
Metotrexat23 (21,9)11 (8,7)
6-merkaptopurin6 (5,7)18 (14,2)
Sulfasalazin6 (5,7)6 (4,7)
Ciklosporin0 (0,0)3 (2,4)

Ämnen


I Sverige är Takeda ett sälj- och marknadsbolag för både receptbelagda och receptfria läkemedel inom hjärta/kärl, gastroenterologi, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, onkologi, kirurgi och smärta. Takeda har en mycket spännande pipeline med ett antal nya produkter som kommer att lanseras under de kommande åren. Det svenska dotterbolaget har cirka 45 anställda och en omsättning som år 2015 nådde 438 miljoner kronor. Kontoret ligger i Bergshamra, i omedelbar närhet till tunnelbana och bussar.

Takeda globalt är en läkemedelskoncern med inriktning mot specialistvård. Koncernen har cirka 31 300 anställda och en omsättning om cirka 14,6 miljarder Euro. Idag är Takeda representerat i 70 länder och marknadsför och säljer produkter i mer än 100 länder.

Takeda - Japans största läkemedelsföretag har en lång historia, med mer än 230 års erfarenhet inom läkemedelsområdet. Takeda strävar mot en bättre hälsa för människor över hela världen genom ledande innovationer inom läkemedelsområdet.

För mer information vänligen besök: www.takeda.se och/eller www.takeda.com

Kontakter

Henry Werner

Henry Werner

Presskontakt kommunikationsdirektör, Sverige och Norden +46 8 731 28 00

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB

Box 30143
104 25 STOCKHOLM