Gå direkt till innehåll
Kraftfulla åtgärder vidtas mot brister i barnhandläggning efter IVO-granskning

Pressmeddelande -

Kraftfulla åtgärder vidtas mot brister i barnhandläggning efter IVO-granskning

Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de brister som funnits i handläggningen av barnärenden. Brister som kommunen själv uppmärksammade vid en systematisk genomgång i höstas och som nu bekräftas i ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vi är så måna om att de berörda barnen och familjerna ska få det stöd de behöver och har rätt till, men det tar tid att komma till rätta med bristerna, säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Socialförvaltningen i Tibro genomförde en systematisk genomgång av alla familjehemsplaceringar i höstas, som en följd av en LEX Sarah-anmälan till IVO. Lex Sarah-anmälan gällde ett barn som varit placerat i ett familjehem i flera år, trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärt att få ta hem barnet. Den systematiska genomgången visade bland annat att det fanns brister i vårdplaneringen och uppföljningen av barnärenden.

Bristfällig handläggning bekräftas

Som en följd av de uppdagade bristerna genomförde IVO en tillsyn i Tibro den 6-7 november förra året. I inspektionsbeslutet konstaterar IVO att socialnämndens handläggning av ärenden rörande barn och unga inte lever upp till kravet på god kvalitet på grund av bristfälliga handläggningsrutiner och bristande kompetens. I beslutet, som baseras på intervjuer med chefer och personal inom socialtjänsten, framhålls vidare att flera orosanmälningar inte bedömts inom den lagstadgade tiden och att en del utredningar gällande familjehem inte varit fullgoda.

– Det är olyckligt att det funnits brister i våra familjehemsutredningar och att vi inte har kunnat säkerställa skyndsamt om ett barn och dess familj har fått det stöd de kan ha haft behov av, men det har inte kommit till vår kännedom att barn har farit illa förutom i det ärende som vi har Lex Sarah-anmält, säger Anneli Koivuniemi.

Ny organisation, kvalitetssäkring och kompetensutveckling

Tibro kommun vidtar en rad åtgärder för att få till stånd en systematisk och rättssäker handläggning av barnärenden. Vid årsskiftet inrättades en särskild myndighetsenhet med 1:e socialsekreteratjänster på både barn- och vuxensidan. 1:e socialsekreterare ger stöd och vägledning till socialsekreterare under handläggningsprocessen och ser till att arbetet utförs med god kvalitet och enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning. Rekrytering av den 1:e socialsekreteraren som ska ansvara för barnärenden pågår.

Nämnden har anlitat flera konsulter för att granska och kvalitetssäkra samtliga barnärenden. Två av konsulterna håller på att utarbeta en rutin kring hanteringen av akter som ska vara klar den här månaden. Vidare införs ett utvecklat och komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som kommer att vara i drift i mars 2019.

En annan åtgärd är en 3-årig kompetensutvecklingsplan för samtliga socialsekreterare som handlägger ärenden gällande barn och unga. Planen omfattar bland annat fortbildning i juridik och samtal samt vidareutbildning i utredningsarbete. En handlingsplan har också upprättats för att komma till rätta med personalomsättningen.

Eftersom kommunen presenterat en åtgärdsplan avslutar IVO ärendet, men på grund av de omfattande bristerna kommer en uppföljning göras under året för att se om de vidtagna åtgärderna fått önskad effekt.

Chefsstöd och riskmedvetenhet

Socialförvaltningens ledning bedömer att risken för bristfällig handläggning har minskat betydligt. Det finns idag en medvetenhet om bristerna hos handläggarna och enhetens chefer bedömer att de kan bidra med stöd till handläggarna under tiden som åtgärderna vidtas.

– Vårt igångsatta arbete har mycket hög prioritet. Tibroborna ska kunna känna sig trygga med vår handläggning och personalen ska kunna känna stolthet över sitt arbete och ha tillgång till de verktyg och det chefsstöd som de behöver för att klara av det många gånger svåra arbete som de utför, fastslår Anneli Koivuniemi.

Kontaktperson:
Socialchef Anneli Koivuniemi
tel: 0504-181 19
e-post:
anneli.koivuniemi@tibro.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Tibro är en kommun med  drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Presskontakt

Marjo Koivumaa

Marjo Koivumaa

Socialchef 0504-181 19

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna.

Tibro kommun
Centrumgatan 17
543 80 Tibro