Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialförvaltningen får ny organisation med fokus på samordning och ökad rättssäkerhet

Socialförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn som lett fram till att en ny organisation fastställts. Verksamheten kommer, som tidigare, att vara indelad i två verksamhetsområden, Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen/Funktionsnedsättning med två verksamhetschefer. En ny stabsfunktion inrättas direkt under socialchefen liksom tre nya enheter: en myndighetsenhet, en enhet för vardagsstöd och öppenvård och en enhet som ska jobba med trygg hemgång.

Den nya organisationen fastställdes av socialnämnden den 19 november. Därefter har förhandlingar gällande chefstillsättningar och enhetsförändringar genomförts. Den nya organisationen gäller från den 1 januari. 

– Organisationsöversynen har genomförts för att kvalitetssäkra och effektivisera socialförvaltningens verksamheter, få till stånd en mer rättssäker och professionell handläggning av myndighetsärenden och för att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare, betonar socialchefen Anneli Koivuniemi.

Stab med utvecklare och nya verksamhetschefer

Förvaltningsledningen kommer att bestå av socialchefen, Rikard Strömqvist som blir ny vård- och omsorgschef, en ny individ- och familjeomsorgschef som håller på att rekryteras, Forozan Magouli, som är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och utvecklare, Elin Zell som är SAS, socialt ansvarig samordnare, och utvecklare, IT-samordnaren Thomas Gardell och förvaltningssekreteraren Linda Batshon-Nilsson.

Ny myndighetsenhet

Individ- och familjeomsorgen delas in i tre enheter: Myndighetsenheten, Enheten för vardagsstöd och öppenvård och Enheten för funktionsnedsättning. 

Myndighetsenheten, som kommer att ledas av Suzanne Nordlind, får ansvaret för alla myndighetsärenden och kommer även att ansvara för LSS-kontaktpersoner och bostadsanpassning. Till enheten knyts två 1:e socialsekreterare, en med barn- och en med vuxeninriktning, varav den sistnämnda tjänsten nu är tillsatt. 1:e socialsekreterare ger stöd och vägledning till socialsekreterare under handläggningsprocessen för att kvalitetssäkra arbetet enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning.

Ny stödenhet och förstärkt funktionshinderledning

Enheten för vardagsstöd och öppenvård, inrättas för att intensifiera arbetet med stöd på hemmaplan. Enheten kommer att ha en egen enhetschef samt en behandlingsansvarig.

– Vi vill, med de resurser vi har, utveckla vårt arbetssätt på hemmaplan för att på bästa sätt förebygga placeringar och möjliggöra kortare placeringstider. Vidare är tanken att utveckla stödet till personalen så att de i så hög grad som möjligt kan möta både komplicerade och mångfacetterade brukarbehov med målet att våra klienter ska uppnå ett så självständigt liv som möjligt efter egen förmåga, framhåller Anneli.

Enheten för funktionsnedsättning delas in i tre verksamhetsområden – funktionsnedsättning, personlig assistens för vuxna samt personlig assistens för barn – med tre enhetschefer för att skapa bättre förutsättningar att nå uppsatta mål och minska omsättningen av chefer.

Demens- och boendeenhet och ny enhet för trygg hemgång

Vård- och omsorgsverksamheten delas in i två huvudblock, VO1 och VO2. I VO1-blocket ingår demensverksamheten och de särskilda boendena. Detta block kommer att ledas av fem enhetschefer, varav en som får ansvar för all nattpersonal på boenden och i demenshemvården. VO2-blocket kommer att bestå av sjuksköterskeenheten, hemvården samt en ny enhet, med rehabverksamheten, korttidsverksamheten och den sociala dagverksamheten, som ska jobba aktivt med trygg hemgång. Den nya enheten kommer att ledas av Jenny Johansson.

– Vi har försökt skapa en vård- och omsorgsorganisation som gör att vi kan uppnå samordningsvinster mellan olika verksamheter samtidigt som vi kan utveckla vårt stöd till dem som ska hem till sitt ordinarie boende efter att ha vårdats klart på sjukhus, säger Anneli.

Äldrecentrum, anhörigstödet och pool- och vakansförmedlingen placeras initialt direkt under vård- och omsorgschefen eftersom dessa verksamheter ska utredas under 2019.

– Det övergripande målet med organisationsförändringen har varit att skapa en tydlig organisationsstruktur som ökar stödet, kontrollen och möjligheterna till utveckling inom alla våra verksamheter, sammanfattar Anneli.

Kontaktperson:
Socialchef Anneli Koivuniemi
tel: 0504-181 19
e-post: anneli.koivuniemi@tibro.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Kontakter

Peter Legendi

Peter Legendi

Presskontakt IT- och kommunikationschef 0504-181 17
Christina Froh

Christina Froh

Presskontakt Kommunikatör 0504-181 13

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna.

Tibro kommun
Centrumgatan 17
543 80 Tibro