Pressmeddelande -

Historisk fjärrvärmeledning invigs idag. Nu kan värmen flöda mellan Trollhättan och Vänersborg

Ett år efter det officiella första spadtaget invigs idag den historiska sammankopplingen av fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg. Satsningen på en drygt sju kilometer lång ledning över kommungränsen är resultatet av en noga genomtänkt miljöinvestering på 115 miljoner kronor, som Vattenfall och Trollhättan Energi delar på.

I över 20 år har en sammankoppling diskuterats. Nu har steget tagits för att ta tillvara på all den spillvärme som alstras i form av hetvatten från Vargön Alloys smältverk. Tidigare har en stor del av det uppvärmda vattnet från företagets kylanläggningar gått rakt ut i Göta Älv, när Vänersborgsnätet inte haft värmebehovet.

Från och med 1 januari 2018 så tas värmeenergin tillvara näst intill fullt ut, tack vare den nya ledningen till Trollhättan med tillhörande ackumulatortank och stationer för pumpning och värmeväxling.
Investeringen gör att Trollhättan Energi kan minska fliseldningen vid sitt värmeverk på Stallbacka och på det sättet få ner antalet lastbilstransporter med flis från 5 000 till 4 000 per år. Fjärrvärmen, som består av hett vatten som distribueras genom ledningsnäten och förser en stor del av hushållen, företagen och andra lokaler i Tvåstad med energi för uppvärmning och varmvatten, blir med andra ord ännu mer klimatsmart.
- Vattenfall har sedan 1984 ett framgångsrikt samarbete med Vargön Alloys med att ta tillvara spillvärmen. Nu när även Trollhättan Energi inkluderas i samverkan kan vi skapa ännu mer nytta tillsammas genom att använda mer spillvärme och ta del av varandras produktionsanläggningar på ett effektivt sätt, säger Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige.

- Den här investeringen tryggar den långsiktiga värmeförsörjningen och vi kommer att fortsätta hålla stabila och konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser i Vänersborg. Vattenfall har frusit fjärrvärmepriset i Vänersborg mellan 2016-2018 och expanderat vår värmeförsäljning till flera nya områden i staden, konstaterar Jenny Larsson.
På samma sätt som värme från Alloys nu även kan värma Trollhätteborna så kan värmen från eldning av skogsflis och bioolja från värmeverket på Stallbacka användas för att värma Vänersborgarna. Under sommaren beräknas spillvärmen från Alloys kunna täcka hela Trollhättans fjärrvärmebehov.
Tack vare att fjärrvärmeledningen byggs skapas samordningsvinster så att en cykelväg mellan infarten till Trollhättan/Vänersborgs flygplats och rondellen vid Koppegården kommer invånarna till del.
Anders Ericsson, energichef hos Trollhättan Energi, är mer än nöjd:
- Viljan har funnits länge, men det är först nu alla parter ser att man kan räkna hem investeringen även på kortare sikt. Eftersom städerna ligger så nära varandra är detta klokt för både miljö och ekonomi, säger han.
Trollhättan Energis VD, Pia Brühl Hjort, instämmer och konstaterar att ett redan bra miljöval i Tvåstad nu blir ännu bättre.
- Utsläppen minskar från flistransporterna och användningen av spillvärme ökar. Det stärker ytterligare miljönyttan för våra fjärrvärmeleveranser, samtidigt som möjligheten ökar för att vårt fjärrvärmepris kan fortsätta ligga på en låg nivå, säger Pia Brühl Hjort.

På sikt innebär sammankopplingen också att värmepannorna i Vänersborg och Trollhättan kan ha längre underhållsstopp, vilket i sin tur ger en mer rationell drift och ökad leveranstrygghet.

VD:n för Vargöns Alloys, Johan Svensson, är glad över att företagets spillvärme nu tas tillvara till nästan 100 procent. Den 2 400 kubikmeter stora ackumulatortanken i anslutning till Alloys får en central roll.
- Både miljön och alla parter i projektet får positiva effekter av den här satsningen, säger Johan Svensson.

För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi, pia.bruhl-hjort@trollhattanenergi.se, 0520-49 75 86
Anders Ericsson, energichef Trollhättan Energi, anders.ericsson@trollhattanenergi.se, 0520-49 73 05

Jenny Larsson, chef värme Sverige Vattenfall, jenny.larsson@vattenfall.com
Einar Bjarne, anläggningschef Vänersborg, Vattenfall , einar.bjarne@vattenfall.com, 070-5611947

Johan Svensson, vd Vargön Alloys, johan.svensson@vargonalloys.se, 0521-27 73 20

Relaterade länkar

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • fjärrvärme

Regioner

  • Västra Götaland

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Idag är vi omkring 170 anställda och har en omsättning på omkring 550 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, renhållning, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten.

Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans ambition är att växa och bli 70 000 Trollhättebor år 2030 vilket omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Utvecklingstakten är nu hög, både i Trollhättan och i våra verksamheter.

Vi vill att vårt arbete gör skillnad för Trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att nå bästa resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Vi känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.

Kontakter

Pia Brühl Hjort

Presskontakt VD 0520-49 75 86

Jennie Cronblad

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0520-49 75 38

Relaterat innehåll