Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UCB meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt ZILBRYSQ®▼ (zilukoplan) för behandling av vuxna med generaliserad myastenia gravis

 • Europeiskt godkännande för ZILBRYSQ® (zilukoplan) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är antiacetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiva1
 • Zilukoplan är den första subkutana, riktade C5-komplementhämmaren för gMG som ges en gång dagligen2
 • Godkännandet stöds av den pivotala fas 3-studien RAISE mot gMG2 som visade att behandling med zilukoplan resulterade i statistiskt signifikanta förbättringar av MG-specifika effektmått jämfört med placebo
 • Europeiskt godkännande för zilukoplan följer godkännanden i USA och Japan tidigare under 2023 3,4

Bryssel (Belgien) 4 december 2023, 07:00: (CET) - UCB (Euronext Brussels: UCB), ett globalt biofarmaceutiskt företag, meddelade idag att Europeiska kommissionen (EC) har beviljat ett marknadsgodkännande för ZILBRYSQ®(zilukoplan) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är anti-acetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiva.1

Zilukoplan är den första riktade peptidhämmaren av komplementkomponent 5 (C5) för gMG som ges subkutant (SC) en gång dagligen och den enda C5-hämmaren som godkänts för självadministrering av vuxna patienter med AChR-antikroppspositiv gMG.2

Som C5-hämmare hämmar zilukoplan komplementmedierad skada på den neuromuskulära övergången genom sin riktade dubbla verkningsmekanism.2

Till skillnad från monoklonala antikroppar kan C5-hämmare, som en peptid, användas samtidigt med intravenöst immunglobulin och plasmabyte, utan behov av extra dosering.2

EU-kommissionens godkännande av zilukoplan stöds av säkerhets- och effektdata från RAISE-studien (NCT04115293), som publicerades i The Lancet Neurology i maj 2023.2 RAISE-studien var en multicenter, fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att bedöma zilukoplans effekt, säkerhetsprofil och tolerabilitet hos vuxna patienter med anti-acetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiv gMG. Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1 till att få dagliga subkutana (SC) injektioner av 0,3 mg/kg zilukoplan eller placebo i 12 veckor. Studien visade att zilukoplan gav, kliniskt meningsfulla och statistiskt signifikanta förbättringar av olika patient- och läkarrapporterade resultat vid vecka 12 i en population av vuxna patienter med mild till svår anti-AChR-antikroppspositiv gMG.2

Enligt produktresumén för zilukoplan EU var de vanligast rapporterade biverkningarna reaktioner vid injektionsstället (blåmärken vid injektionsstället (13,9 %) och smärta vid injektionsstället (7,0 %)) och övre luftvägsinfektioner (nasofaryngit (5,2 %), övre luftvägsinfektion (3,5 %) och sinuit (3,5 %)). 1

Det europeiska godkännandet av zilukoplan följer godkännanden av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är AChR-antikroppspositiva och av det japanska hälsovårdsministeriet (MHLW) för behandling av gMG hos vuxna patienter som inte svarar tillräckligt på steroider eller andra immunosuppressiva medel.3,4 gMG är en sällsynt, kronisk, heterogen, oförutsägbar autoimmun sjukdom som kännetecknas av dysfunktion och skador i den neuromuskulära övergången (NMJ).5,6,7 Flera faktorer anses ligga bakom patologin i gMG-sjukdomen, inklusive komplementkaskaden, immunceller och patogena immunoglobulin G (IgG)-autoantikroppar8 .

I AChR-antikroppspositiva gMG initierar patogena AChR-autoantikroppar (IgG1 och IgG3) den klassiska komplementvägen, som tillsammans med den alternativa komplementvägen och lektinkomplementvägen konvergerar vid C5, vilket leder till deposition av MAC (membrane attack complex), skada på NMJ, förlust av AChR och därmed försämrad synaptisk transmission.7,9 Genom att förhindra MAC-bildning minskar man skadorna på det postsynaptiska membranet, minskar störningen av jonkanalernas konduktivitet och bidrar till att bevara den neuromuskulära transmissionen.9

MG har en global prevalens på 100-350 fall per 1 miljon invånare.6

Parallellt med godkännandet av zilukoplan fick UCB:s neonatala Fc-receptorblockerare (FcRn) rozanolixizumab nyligen ett positivt utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) som tillägg till standardbehandling för behandling av generaliserad myastenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är antiacetylkolinreceptor (AChR) eller anti-muskelspecifikt tyrosinkinas (MuSK) antikroppypositiva.8 Detta följer godkännanden av rozanolixizumab för liknande indikationer i USA och Japan tidigare i år,4,11 och stärker ytterligare UCB:s gMG-portfölj och företagets åtagande att tillgodose ouppfyllda medicinska behov för patientgruppen.

EU-kommissionens godkännande av zilukoplan är giltigt i alla EU:s medlemsländer samt i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.

UCB är fast beslutet att göra zilukoplan tillgängligt för patienter så snabbt som möjligt och räknar med att tillgängligheten i Europa kommer att inledas under första kvartalet 2024.

▼ Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera alla misstänkta biverkningar.

Om zilukoplan

Zilukoplan är en självadministrerande peptidhämmare av komplementkomponent 5 (C5) som ges en gång dagligen. Zilukoplan är den enda självadministrerande C5-hämmaren för behandling av gMG och kan genom sin riktade verkningsmekanism hämma komplementmedierade skador på den neuromuskulära övergången.2

I september 2023 godkände japanska MHLW zilukoplan för behandling av gMG hos vuxna patienter som svarar otillräckligt på steroider eller andra immunsuppressiva medel.4 I oktober 2023 godkände FDA i USA zilukoplan för behandling av generaliserad myasthenia gravis (gMG) hos vuxna patienter som är antikroppspositiva mot antiacetylkolinreceptor (AChR).3

Zilukoplan granskas för närvarande av Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) och Health Canada för behandling av vuxna med gMG. Svar från tillsynsmyndigheterna på dessa ansökningar förväntas mellan H2 2023 och H2 2024. Särläkemedelsstatus för zilukoplan beviljades av FDA 2019 för behandling av myastenia gravis.12

Om generaliserad myastenia gravis (gMG)

Generaliserad myastenia gravis (gMG) är en sällsynt autoimmun sjukdom med en global prevalens på 100 till 350 fall per 1 miljon människor.8 Personer som lever med gMG kan uppleva en rad olika symtom, bland annat svår muskelsvaghet som kan leda till dubbelseende, hängande ögonlock, svårigheter att svälja, tugga och tala, samt livshotande svaghet i andningsmusklerna.5,13

Vid MG kan patogena autoantikroppar försämra den synaptiska överföringen vid den neuromuskulära övergången (NMJ) genom att rikta in sig på specifika proteiner på det postsynaptiska membranet.14 Detta stör nervernas förmåga att stimulera muskeln och resulterar i en svagare kontraktion. gMG kan förekomma hos alla raser, kön och åldrar. 5,13

Om RAISE-studien2

RAISE-studien (NCT04115293) var en multicenter, fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att bekräfta zilukoplans effekt, säkerhetsprofil och tolerabilitet hos vuxna patienter med antiacetylkolinreceptor (AChR)-antikroppspositiv gMG. Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1 till att få dagliga subkutana (SC) injektioner av 0,3 mg/kg zilukoplan eller placebo i 12 veckor.2

Det primära effektmåttet för RAISE-studien var förändringen från baseline till vecka 12 i MG-ADL-poängen (Myasthenia Gravis Activities of Daily Living).2

Sekundära effektmått inkluderade förändring från baseline i Quantitative Myasthenia Gravis (QMG) score, Myasthenia Gravis Composite (MGC) och Myasthenia Gravis Quality of Life 15 revised (MG-QoL15r) score från baslinjen till vecka 12, tid till första räddningsbehandling, andelen patienter med minimalt symtomuttryck (MSE) (definierat som MG-ADL på 0 eller 1 utan räddningsbehandling), andelen med en ≥3-punkts minskning av MG-ADL utan räddningsbehandling och andelen med en ≥5-punkts minskning av QMG utan räddningsbehandling, allt mätt vid vecka 12. Säkerheten bedömdes utifrån incidensen av behandlingsrelaterade biverkningar (TEAE). Patienter som slutförde RAISE-studien hade möjlighet att delta i den öppna förlängningsstudien, RAISE-XT (NCT04225871).2

För mer information om studien besök https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04115293.

Om rozanolixizumab

Rozanolixizumab är en humaniserad monoklonal IgG4-antikropp som binder till den neonatala Fc-receptorn (FcRn), vilket resulterar i en minskning av cirkulerande IgG.15Den har utformats för att blockera interaktionen mellan FcRn och immunoglobulin G (IgG), vilket påskyndar nedbrytningen av antikroppar och minskar koncentrationen av patogena IgG-autoantikroppar.15

I juni 2023 godkändes rozanolixizumab-noli av FDA för behandling av gMG hos vuxna patienter som är antiacetylkolinreceptor (AChR)- eller anti-muskelspecifikt tyrosinkinas (MuSK)-antikroppspositiva, efter att ha beviljats prioriterad granskning för sin biologiska licensansökan (BLA).16

I september 2023 godkändes rozanolixizumab av det japanska ministeriet för hälsa, arbete och välfärd

(MHLW) för behandling av gMG hos vuxna patienter som inte svarar tillräckligt på steroider eller andra immunsuppressiva medel.4

ZILBRYSQ® (zilukoplan) – viktig säkerhetsinformation

De vanligaste rapporterade biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället (blåmärken vid injektionsstället (13,9 %) och smärta vid injektionsstället (7,0 %)) och övre luftvägsinfektioner (nasofaryngit (5,2 %), övre luftvägsinfektion (3,5 %) och sinusit (3,5 %)). Biverkningarna från de poolade placebokontrollerade (n=115) och öppna förlängningsstudierna (n=213) med gMG är följande: Mycket vanliga biverkningar: (≥ 1/10): Övre luftvägsinfektioner och reaktioner vid injektionsstället; Vanliga biverkningar (≥ 1/100 till < 1/10) Diarré, ökat lipas, ökat amylas och morfoé; Mindre vanliga biverkningar ((≥ 1/1000 till < 1/100) ökat antal eosinofiler i blodet.

Zilukoplan är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, hos patienter som för närvarande inte är vaccinerade mot Neisseria meningitidis och hos patienter med olöst Neisseria meningitidis-infektion. På grund av dess verkningsmekanism kan användning av zilukoplan öka patientens mottaglighet för infektioner med Neisseria meningitidis. Som en försiktighetsåtgärd måste alla patienter vaccineras mot meningokockinfektioner minst 2 veckor före behandlingsstart. Om behandlingen måste påbörjas mindre än 2 veckor efter vaccinationen mot meningokockinfektioner måste patienten få lämplig profylaktisk antibiotikabehandling fram till 2 veckor efter den första vaccindosen. Meningokockvacciner minskar men eliminerar inte helt risken för meningokockinfektioner. Vaccin mot serogrupperna A, C, Y, W och, om tillgängligt, serogrupp B rekommenderas för att förebygga de vanliga patogena meningokockserogrupperna. Vaccination och profylaktisk antibiotikabehandling bör ske enligt de senaste relevanta riktlinjerna.

Under behandlingen ska patienterna övervakas med avseende på tecken och symtom på meningokockinfektion och utvärderas omedelbart om infektion misstänks. Vid misstanke om meningokockinfektion ska lämpliga åtgärder vidtas, såsom antibiotikabehandling och avbrytande av behandlingen, tills meningokockinfektionen kan uteslutas. Patienterna ska instrueras att omedelbart uppsöka läkare om tecken eller symtom på meningokockinfektion uppträder. Förskrivare ska känna till utbildningsmaterialet för hantering av meningokockinfektioner och tillhandahålla ett patientvarningskort och en patient-/vårdgivarguide till patienter som behandlas med zilukoplan. Förutom Neisseria meningitidis kan patienter som behandlas med zilukoplan också vara mottagliga för infektioner med andra Neisseria-arter, t.ex. gonokockinfektioner. Patienterna ska informeras om vikten av förebyggande och behandling av gonorré. Innan behandling med zilukoplan påbörjas rekommenderas att patienterna immuniseras i enlighet med gällande riktlinjer för immunisering. Se fullständig förskrivningsinformation avseende andra biverkningar, fullständig säkerhets- och förskrivningsinformation. https://ema.europa.en/en. EG Datum för godkännande 01 Dec 2023.

▼Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal ombeds rapportera alla misstänkta biverkningar.

För ytterligare information, kontakta UCB

Patric Berling, vd UCB Pharma AB, patric.berling@ucb.com, 070-552 90 98

Karl-Werner Leffers, medicinsk chef EU sällsynta sjukdomar, karl-werner.leffers@ucb.com

Om UCB

UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biofarmaceutiskt företag som fokuserar på upptäckt och utveckling av innovativa läkemedel och lösningar för att förändra livet för människor som lever med allvarliga sjukdomar i immunsystemet eller i centrala nervsystemet. Med cirka 8 600 anställda i cirka 40 länder genererade företaget intäkter på 5,5 miljarder euro 2022. UCB är noterat på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_nyheter.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden, inklusive, men inte begränsat till, uttalanden som innehåller orden "anser", "förutser", "förväntar", "avser", "planerar", "söker", "uppskattar", "kan", "kommer", "fortsätter" och liknande uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden baseras på ledningens nuvarande planer, uppskattningar och övertygelser. Alla uttalanden, förutom uttalanden om historiska fakta, är uttalanden som kan anses vara framåtblickande, inklusive uppskattningar av intäkter, rörelsemarginaler, kapitalutgifter, likvida medel, annan finansiell information, förväntade juridiska, skiljedoms-, politiska, regulatoriska eller kliniska resultat eller praxis och andra sådana uppskattningar och resultat. Sådana framåtblickande uttalanden är till sin natur inte garantier för framtida resultat och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att UCB:s faktiska resultat, ekonomiska ställning, resultat eller prestationer, eller branschresultat, skiljer sig väsentligt från dem som kan uttryckas eller antydas i sådana framåtblickande uttalanden som finns i detta pressmeddelande. Viktiga faktorer som kan leda till sådana skillnader inkluderar: den globala spridningen och effekten av covid-19, förändringar i allmänna ekonomiska, affärs- och konkurrensmässiga förhållanden, oförmåga att erhålla nödvändiga myndighetsgodkännanden eller att erhålla dem på acceptabla villkor eller inom förväntad tid, kostnader i samband med forskning och utveckling, förändringar i utsikterna för produkter i pipeline eller under utveckling av UCB, effekter av framtida rättsliga beslut eller statliga utredningar, säkerhet, kvalitet, dataintegritet eller tillverkningsfrågor; potentiella eller faktiska brott mot datasäkerhet och datasekretess, eller störningar i våra IT-system, anspråk på produktansvar, utmaningar av patentskydd för produkter eller produktkandidater, konkurrens från andra produkter inklusive biosimilarer, förändringar i lagar eller bestämmelser, valutakursfluktuationer, förändringar eller osäkerheter i skattelagar eller administrationen av sådana lagar, samt att anställa och behålla sina medarbetare. Det finns ingen garanti för att nya produktkandidater kommer att upptäckas eller identifieras i forskningsportföljen, att de kommer att gå vidare till produktgodkännande eller att nya indikationer för befintliga produkter kommer att utvecklas och godkännas. Utvecklingen från koncept till kommersiell produkt är osäker och prekliniska resultat garanterar inte produktkandidaternas säkerhet och effekt på människor. Hittills har människokroppens komplexitet inte kunnat återskapas i datormodeller, cellodlingssystem eller djurmodeller. Tidsåtgången för att slutföra kliniska prövningar och få myndighetsgodkännande för marknadsföring av produkter har varierat tidigare och UCB förväntar sig liknande oförutsägbarhet framöver. Produkter eller potentiella produkter som är föremål för partnerskap, joint ventures eller licenssamarbeten kan bli föremål för tvister mellan parterna eller kan visa sig inte vara så säkra, effektiva eller kommersiellt framgångsrika som UCB kan ha trott i början av ett sådant partnerskap. UCB:s ansträngningar att förvärva andra produkter eller företag och att integrera verksamheten i sådana förvärvade företag kanske inte blir så framgångsrika som UCB kanske trodde vid tidpunkten för förvärvet. UCB eller andra kan också upptäcka säkerhets-, biverknings- eller tillverkningsproblem med sina produkter och/eller anordningar efter att de har släppts ut på marknaden. Upptäckten av betydande problem med en produkt som liknar en av UCB:s produkter och som berör en hel produktkategori kan ha en väsentlig negativ inverkan på försäljningen av hela kategorin av berörda produkter. Dessutom kan försäljningen påverkas av internationella och nationella trender mot managed care och kostnadskontroll inom hälsovården, inklusive prispress, politisk och offentlig granskning, mönster eller praxis hos kunder och förskrivare, ersättningspolicyer från tredjepartsbetalare samt lagstiftning som påverkar prissättning av biologiska läkemedel och ersättningsaktiviteter och resultat. Slutligen kan ett sammanbrott, en cyberattack eller ett brott mot informationssäkerheten äventyra konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten hos UCB:s data och system.

Med tanke på dessa osäkerhetsfaktorer bör ni inte sätta otillbörlig tilltro till något av dessa framåtblickande uttalanden. Det finns ingen garanti för att de prövade eller godkända produkter som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att lämnas in eller godkännas för försäljning eller för ytterligare indikationer eller märkning på någon marknad eller vid någon särskild tidpunkt, och det finns inte heller någon garanti för att sådana produkter kommer att vara eller fortsätta att vara kommersiellt framgångsrika i framtiden.

UCB tillhandahåller denna information, inklusive framåtblickande uttalanden, endast per dagen för detta pressmeddelande och den återspeglar inte någon potentiell påverkan från den framväxande COVID-19-pandemin, om inte annat anges. UCB följer noggrant den globala utvecklingen för att bedöma pandemins ekonomiska betydelse för UCB. UCB frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera informationen i detta pressmeddelande, antingen för att bekräfta de faktiska resultaten eller för att rapportera eller återspegla eventuella förändringar i sina framåtblickande uttalanden med avseende på detta eller eventuella förändringar i händelser, villkor eller omständigheter som ett sådant uttalande baseras på, såvida inte ett sådant uttalande krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Informationen i detta dokument skall inte heller utgöra ett erbjudande att sälja eller en begäran om ett erbjudande att köpa några värdepapper, och det skall inte heller förekomma något erbjudande, någon begäran eller försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig innan den registrerats eller godkänts enligt värdepapperslagstiftningen i den jurisdiktionen.

Referenser

1. Zilukoplan EU SmPC https://www.ema.europa.eu/en. Åtkomst december 2023.

2. Howard JF Jr, et al Safety and efficacy of zilucoplan in patients with generalised myasthenia gravis (RAISE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study (Säkerhet och effekt av zilukoplan hos patienter med generaliserad myasteni (RAISE): en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie). Lancet Neurol. 2023;22(5):395-406.

3. ZILBRYSQ® Förskrivningsinformation för USA. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/216834s000lbl.pdf. Hämtad december 2023.

4. Uppgifter på fil: Japan MHLW, 25 september 2023.

5. Nationella institutet för neurologiska sjukdomar och stroke. 2022. Faktablad om myasthenia gravis, https://www.ninds.nih.gov/myasthenia-gravis-fact-sheet. Tillgänglig i december 2023.

6. Punga AR, et al. Epidemiologi, diagnostik och biomarkörer för autoimmuna sjukdomar i den neuromuskulära övergången. Lancet Neurol. 2022;21(2):176-88.

7. Howard JF Jr. Myastenia gravis: komplementets roll vid den neuromuskulära övergången. Ann N Y Acad Sci, 2018;1412(1):113-28.

8. Phillips WD, Vincent A. Myastenia gravis patogenes: Uppdatering av sjukdomstyper, modeller och mekanismer. F1000Res. 2016;5:F1000 Faculty Rev-1513.

9. Mantegazza R, et al. Komplementhämning för behandling av myastenia gravis. Immunotargets Ther. 2020;9:317-31.

10. EMA CHMP rozanolixizumab positivt yttrande. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summariesopinion/rystiggo#opinion-section.Hämtad december 2023.

11. Rozanolixizumab-noli FDA-godkännande. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/761286s000lbl.pdf. Hämtad december 2023.

12. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=699319. Tillgänglig oktober 2023.

13. Myasthenia Gravis Foundation of America. Snabbfakta om MG. https://myasthenia.org/MG-Education/MG-Quick-Facts. Hämtad december 2023.

14. Juel VC, Massey JM. Myastenia gravis. Orphanet J Sällsynta sjukdomar. 2007;2:44.

15. Bril V, et al. Säkerhet och effekt av rozanolixizumab hos patienter med generaliserad myastenia gravis (MycarinG): en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, adaptiv fas 3-studie. Lancet Neurol. 2023;22(5):383-94.

16. RYSTIGGO® Förskrivningsinformation för USA: https://www.ucb-usa.com/RYSTIGGO-prescribing-information.pdf. Hämtad december 2023.

SE-ZL-2300012

  Ämnen

  Kategorier


  Om UCB

  UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar. 2022 hade UCB 8 600 anställda i cirka 40 länder och genererade en intäkt på 5,5 miljarder Euro. UCB är listat på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_news

  UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

  UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

  UCB Pharma
  Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
  111 21 Stockholm
  040-29 49 00