Pressmeddelande -

Tillämpningar av den Nya nationella höjdmodellen presenteras på ULIs seminarium 22 september

Den 22 september 2011 arrangerar ULI, branschorganisationen inom geodata, ett seminarium om tillämpningar av den nya höjdmodellen som nu tas fram över Sverige. Seminariet hålls i Stockholm och innehåller presentationer med tillämpningsexempel samt diskussion kring användbarhet och ajourhållning.

ULI, den nationella branschorganisationen inom geodata och geografisk IT, arrangerar ett heldagsseminarium om tillämpningar av den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) den 22 september 2011 i Stockholm.

Framtagningen av en ny nationell höjdmodell med hög och känd kvalitet, enligt förslag från Klimat- och sårbarhetsutredningen, pågår för fullt och i dagsläget finns data över vissa delar av Sverige tillgängligt för användning.

ULIs seminarium har fokus på tillämpning av den nya höjdmodellen och innehåller en mängd presentationer av goda exempel. Höjdmodellen kan t ex användas inom:

    • Beräkning av översvämnings- och skredrisk information som behövs inom beredskapsplanering i samband med klimat- och miljöförändringar, för bygglovshantering och i försäkringsbranschen
    • Detaljplanering och projektering
    • Lokalisering av vindkraftverk och mobilmaster
    • Skogsbruk och jordbruk
    • Kulturmiljövård osv.

I kartering av översvämningsrisker är höjddata med hög kvalitet av stor betydelse. Det tas bland annat upp i en presentation om ombyggnaden av Slussen i Stockholm.

Den nya höjdmodellen med hög lägesnoggrannhet innebär ett stort steg i utvecklingen av infrastrukturen för geodata i Sverige. Det finns många områden inom samhällsplanering där data från NNH kan vara till stor nytta, och det är därför också oerhört viktigt att finansieringen för fortsatt framtagning och ajourhållning kan säkerställas, säger Mathias Rantanen, Ordförande i ULIs styrelse och Kart- och mätchef i Haninge kommun.

På seminariet kommer även höjdmodellens brister att tas upp. Exempelvis har det visat sig att det kan behövas ännu högre kvalitet på höjddata för framställning av 3D-modeller av städer – något som många kommuner nu intresserar sig för.

För ytterligare information:
>> Mathias Rantanen, Ordförande i ULIs styrelse, 08-606 83 39, mathias.rantanen@haninge.se
>> Lisa Samuelsson, informationsansvarig, 08-613 08 18, 073-507 31 62, lisa.samuelsson@uli.se

>> Webbplats: www.uli.se/nnh2011
>> Press & informationsmaterial: www.uli.se/om-uli/press

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • branschorganisation
 • uli
 • rh 2000
 • nya nationella höjdmodellen
 • ny nationell höjdmodell
 • seminarium
 • bygglov
 • stadsplanering
 • terrängmodell
 • fornlämning
 • kulturlandskap
 • 3d
 • jordbruk
 • geologi
 • skogsbruk
 • laserdata
 • vindkraft
 • lidardata
 • visualisering
 • karta
 • kartering
 • översvämning
 • översvämningsfrågor
 • miljö
 • krishantering
 • gis
 • geografisk it
 • geografisk information
 • geodata
 • höjddata
 • höjdmodell

Om ULI
ULI är en nationell branschorganisation för geodata och geografisk IT med närmare 200 medlemmar bland statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor och andra organisationer.

ULI arbetar för att öka kunskapen om geografisk IT såväl inom branschen som bland beslutsfattare och allmänhet. Vi skapar mötesplatser, kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar tillvara potentialen inom området.

Geografisk IT bidrar till effektivare samhällstjänster till nytta för dig som privatperson!

Läs mer på www.uli.se

Kontakter

Lisa Samuelsson

Verksamhetsansvarig Omvärldsbevakning, kommunikation och arrangemang 073-5073162

Relaterade event