Gå direkt till innehåll
Kartbild över inrapporterade flyttfåglar
Kartbild över inrapporterade flyttfåglar

Nyhet -

Unik analys av hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden

Flyttande landfåglar, i synnerhet termikflyttare, undviker i största möjliga utsträckning att flyga över öppet hav. Följaktligen koncentreras de till strategiska platser i landskapet – så kallade flaskhalsar. För första gången identifieras bevarandemässigt viktiga flaskhalsar där hotade termikflyttande fåglar koncentreras i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Analys och specialkartor bygger på 140 000 rapporter avseende 31 miljoner fåglar av nio rödlistade rovfågelarter; havsörn, kungsörn, bivråk, fjällvråk, blå kärrhök, ängshök, duvhök, pilgrimsfalk och brun glada samt vit stork och trana (de flesta upptagna som särskilt hänsynskrävande i EU:s Fågeldirektiv). Räkningarna är gjorda av tusentals ideella ornitologer (sträckräknare) och inrapporterade till nationella databaser. 

Analyserat material omfattar mångåriga data fram till och med november 2017. För rovfåglarna bivråk, fjällvråk, havsörn, blå kärrhök och för tranan finns omfattande dataunderlag som möjliggör säker artvis identifiering av flaskhalsar på kommunal planeringsnivå.

De flesta flaskhalsarna är idag dåligt skyddade. Skall den biologiska mångfalden säkras, föreslås i rapporten därför att höga konstruktioner undviks i de utpekade flaskhalsområdena eftersom luftrummen är livsavgörande för de hotade fåglarna. Kustnära områden inom flaskhalsarna är särskilt viktiga att skydda, då termikflyttarna vid avfärd övergår från (högre) termikflykt till (lägre) mer energikrävande aktiv flykt över havet, och vice versa vid ankomst. Rapportens 123 specialkartor bör även tillämpas i lokal och regional fysisk planering.

Flyttningen, särskilt under vårsäsongen, för flera av de aktuella rovfågelarterna sker i flaskhalsar där statlig övervakning idag saknas – något som behöver åtgärdas. En samhällsekonomisk skattning av genomförd frivillig övervakning landar på 43–320 miljoner SEK.

Följande viktiga flaskhalsar (för 4–10 av arterna) identifieras i rapporten:

1) Falsterbo – Stevns Klint (SE-DK)

2) Norra Öresund: Hellebæk – Hittarp (DK-SE)

3) Södra Östersjön: Ottenby / Torhamn – Bornholm – Rügen / Polen (SE-DK-D-PL)

4) Sydvästra Östersjön: Lolland, Falster och Langeland – Tyskland (DK-D)

5) Stockholms södra skärgård (SE)

6) Norra Kvarken: Korsnäs/Vasa – Björkön – Holmöarna – S Västerbotten (FI-SE)

7) Skagen – Bohuskusten (DK-SE)

8) Ålands hav / Skärgårdshavet (SE-FI)

9) Västra Finska Viken: Hangö / Porkala – Estland (FI-EST)

Kontakt:

Per Hansson (affilierad vid Arcum, Umeå universitet), per@voxnatura.se, tel. 070-370 84 74

Läs mer om Arcum vid Umeå universitet

Hela rapporten finns publicerad digitalt

Kartbild över inrapporterade flyttfåglar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.