Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolledares synpunkter på lärarutbildningen

I en studie av lärares anställningsbarhet finner universitetslektor Inger Erixon Arreman att skolledare framför många synpunkter på den lärarutbildning som startade 2001, både kritiska och positiva. Hon har i en enkät- och intervjustudie med skolledare i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun undersökt anställningsbarheten hos lärare som utexaminerats från Umeå universitet.

De nya lärarna visar, enligt skolledarna, grundläggande förståelse för skolans verksamhet och uppdrag, är kreativa och självständiga. De bemöter eleverna på ett positivt sätt och har bättre kunskaper om styrdokument och värdegrund än de lärare som arbetar i skolan sedan tidigare. Lärarutbildningen har också medfört positiva effekter för lärare i förskolan som fått bättre möjlighet att bredda och fördjupa sin utbildning mot undervisning i förskoleklass och grundskolans tidigare år.

Som brister i utbildningen lyfter skolledarna fram bristande kunskaper i läs- och skrivinlärning, matematikinlärning och engelska för lärare i grundskolans tidigare år. De kritiserar även den bristande styrningen i utbildningen, vilket leder till att en del nya lärare har valda inriktningar i sina studier som inte motsvarar skolan behov. I grundskolans senare år saknas lärare med inriktning i matematik och naturvetenskap men även i tyska, franska och spanska.

Bättre kunskaper och färdigheter i specialpedagogik hos lärarna efterfrågas både i grund- och gymnasieskolan. Önskemål om bättre kunskaper om grupprocesser, utvecklingssamtal och konflikthantering fördes fram tillsammans med behovet av orientering om flyktingbarn och elever med annan etnisk bakgrund. Skolledarna önskar också en bredare och djupare ämneskompetens, framför allt i grundskolans tidigare och senare skolår. Kritik framfördes också mot examensbevisen som uppfattas som svåra att tyda, särskilt i den del som behandlar specialiseringar i utbildningen.

- Många av de framförda bristerna i lärarutbildningen känner vi till sedan tidigare och har åtgärdat. Vi har bl.a. utökat kursmoment om läs- och skrivinlärningen vid lärarutbildningen vid Umeå universitet. Antalet fria val som lärarutbildningsstudenterna kan göra under utbildningen har minskat. Vi har dessutom infört informationsmaterial om lärarnas arbetsmarknad på vår webb i syfte att ge studenterna möjligheter att välja en utbildningsinriktning som bättre motsvarar skolans behov, säger prodekanus Christina Ottander. På så sätt bidrar vi till att göra det ännu lättare för lärarstudenterna att få anställningar som motsvarar deras studieinriktningar. Man bör dock komma ihåg att skolans kompetensbehov i framtiden är svårt att prognostisera.

Projektet om lärares anställningsbarhet är en del av det kvalitetsarbete som pågår vid fakultetsnämnden för lärarutbildning. I projektet ingår både ovanstående studie och en studie av lärarstudenternas anställningsbarhet. Hela anställningsbarhetsprojektet beräknas bli färdigt i sommar.

Inger Erixon Arremans studie finns att läsa på http://www.educ.umu.se/aktuellt/dokument/anstallningsbarhet_iea.pdf .

För närmare information, kontakta:

Universitetslektor Inger Erixon Arreman
Mobil: 070-289 04 54
E-post: inger.arreman@educ.umu.se

Prodekanus Christina Ottander
Mobil: 070-520 71 24
E-post: christina.ottander@educ.umu.se

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.